feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Läs det DN inte publicerat


Gå till senaste inlägget#1  Läs det DN inte publicerat Ell
2005-06-15 22:44:28

Jag fick ett mejl med uppmaningen att sprida dess innehåll, vilket jag anser detta forum vara det allra bästa stället att göra det på:

Hej,

Nedanstående text är en replik från Utredningen om kvinnofridsuppdragen på Bo Rothstein och Ann-Marie Morheds debattartikel på DN-debatt 3/6 2005. Eftersom DN inte publicerar den och vi ser det som mycket angeläget att den läses - inte minst av genusforskare, sprider vi den på detta sätt.En förvanskad könsmaktsförståelse

De senaste veckornas debatt har inneburit ett sällan skådat angrepp på feminismen i såväl dess teoretiska som politiska former. Feministisk våldsforskning hånas, röster höjs för att frysa bidragen till kvinnojourerna och en formidabel hetsjakt bedrivs mot en av denna forskningstraditions företrädare, professor Eva Lundgren vid Uppsala universitet. Att debattens utgångspunkt är en grovt förvanskad bild av våldsforskning och kvinnojourernas verksamhet, serverad i två TV-program som fått över hundra anmälningar hos Granskningsnämnden för radio och TV, tycks inte bekymra nämnvärt.

På DN-debatt (3/6) sällar sig professorn i statsvetenskap Bo Rothstein och föreståndaren för Nationella sekretariatet för genusforskning fil dr Ann-Marie Morhed till den anti-feministiska talkören. I deras artikel karakteriseras också Utredningen om kvinnofridsuppdragen, som vi arbetade med under 2004 (och som tillsattes av regeringen i december 2003, inte 2002 som påstås i artikeln), som uttryck för en "bisarr ideologi".

Utredningen presenterade i december förra året betänkandet "Slag i luften" (SOU 2004:121) där vi analyserar de myndighetsuppdrag som gavs i samband med kvinnofridspropositionen (prop 1997/98:55). Analysen görs, i enlighet med direktiven, utifrån en könsmaktsförståelse av mäns våld mot kvinnor. Mot bakgrund av de brister som kunde konstateras i myndighetsarbetet föreslår vi ett antal åtgärder. Rothstein och Morhed beskriver några av dessa så felaktigt att vi måste reagera.

Vi föreslår i betänkandet att en nationell expertgrupp skall utarbeta
handlingsplaner för kvinnofridsarbetet utifrån av riksdag och regering fastslagna utgångspunkter. Det handlar alltså inte om att skapa ett policyskapande ?styrorgan? utan om att komma till rätta med att myndigheterna struntat i att genomföra demokratiskt fattade beslut. Vår utredning visar att inte någon av myndigheterna har tagit fram handlingsplaner, trots att regeringen ålagt dem detta. Gruppen ska bestå av myndighetsrepresentanter och forskare ? inte, som felaktigt anges, av politiker eller frivilligorganisationer.

Vi pekar på att forskningskompetens bör samlas i ett nationellt
forskningscentrum. Vi föreslår också att ett forskningsprogram upprättas från vilket pengar delas ut enligt samma förfarande som i forskningsråden - med andra ord just det Rothstein och Morhed efterlyser.

Dessutom föreslår vi kommunala enheter för våldsutsatta kvinnor och barn och våldsutövande män (s 231 i betänkandet). Det finns nämligen ingen motsättning mellan en könsmaktsförståelse av våld och behandling av våldsamma män, något inte bara Rothstein och Morhed utan även andra debattörer söker göra gällande. Att ha ett könsmaktsperspektiv betyder varken att individuella skillnader suddas ut eller att enskilda berövas den hjälp de behöver. Därför föreslår vi att insatser för våldsutövande män utvärderas. Vi lyfter också fram den modell som utvecklats inom norska Alternativ til Vold - en behandlingsmodell som utgår ifrån en könsmaktsanalys, inte minst utvecklad inom feministisk forskning.

Det borde vara självklart för professor Rothstein och fil dr Morhed att basera sin kritik på fakta; vad våra förslag faktiskt handlar om och vari vår analys tar sin utgångspunkt. I stället skriver de fram en nidbild där ett
könsmaktsperspektiv ges innebörder som att män inte ska få vård, att alla män ses som brottslingar, och där feministisk forskning är sekteristisk.

Men när Rothstein och Morhed uttrycker sitt förakt för den förståelse av våld vi använder i utredningen, avfärdar de samtidigt en förståelse sprungen ur en internationellt omfattande och etablerad forskningstradition är utgångspunkten också för FNs arbete mot mäns våld. Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993 beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan könen. Vidare skriver man: ?Våld mot kvinnor är en avgörande social mekanism, genom vilken kvinnor tvingas in i en underordnad ställning gentemot män?. Samma synsätt återfinns i flera nationella
jämställdhetsdokument och ligger till grund för Amnestys arbete för kvinnors mänskliga rättigheter.

Könsmaktsförståelsen i dess olika teoretiska och politiska former kan sägas förenas av att mäns konkreta våld mot kvinnor och barn tolkas i ett socialt och kulturellt sammanhang där män överordnas kvinnor. Våldet kan med denna förståelse inte separeras från den diskriminering och de kränkningar kvinnor utsätts för på alla områden i samhället: på jobbet, på gatan, i media, på krogen och i familjen.

Utifrån denna grundtanke följer att det inte går att stoppa våldet utan att förändra synen på vad som är möjligt att göra mot kvinnor, och att förändra de föreställningar som knyter samman manlighetsskapande, makt och våld. Det är dessa föreställningar och könsnormer som gör att män, enligt internationella beräkningar, utgör över 90 procent av våldsutövarna i världen, och det är dessa föreställningar som vi måste våga göra upp med om våldet någon gång ska få ett slut.

Vi befarar att legitimiteten för olika former av politiska åtgärder mot detta våld minskar när ett helt forskningsfält - internationellt etablerat sedan flera decennier - avfärdas. I den debatt som nu rasar om den "extrema feminismen" och kvinnors manshat hamnar, som så ofta, de viktigaste frågorna helt i medieskugga. Frågorna om hur vi ska förstå och bekämpa den aggression och det våld som män utsätter tiotusentals kvinnor för varje år ? bara i Sverige.

Fil dr Åsa Eldén, Uppsala universitet
Utredare Peter Söderström, Västerbottens läns landsting
Fil dr Maria Wendt Höjer, Stockholms universitet

Utredningen om kvinnofridsuppdragen

#2  Ell Malmstig
2005-06-15 22:52:51

Fan vad bra! Att du spridet det. Och blir så jävla förbannad att ingen gör en ordentlig granskning av DN-debatt som forum. Har ju nämnt det tidigare här, men DN-debattredaktören är ju medlem av en exklusiv herrklubb (som fanns med i reportage som DN Söndag hade om manlig separatism) - det känns som hela hans tänkande sitter fast i just detta. herrklubb, herrklubb, herrklubb. Herr. Klubb.

Bra replik på undermåligt debattinlägg IMHO.

#3  Sv: Läs det DN inte publicerat sisyfos
2005-06-15 23:04:39

Jag har sagt det många gånger: Mats Bergstrand är en av de mäktigaste och en av de hemligaste makthavarna i Sverige.

(För visst är det fortfarande han som sitter på den posten?)

Välskriven och nyanserad artikel förresten.

#4  Ell!!! elinlite
2005-06-16 00:50:52

Tack!

#5  Bra ur unt Frumyran
2005-06-16 16:25:20

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=2-AV_ID=4105…

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?