feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Att vara subjekt eller objekt


Gå till senaste inlägget#1  Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-02 00:23:35

Detta verkar vara en bra uppsats:
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:196…

#2  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-03 13:07:06

Jag tycker att det här är intressant eftersom det är en tydlig beskrivning om vad objektifieringsteorin hanlar om (s3-4 i uppsatsen):

Objektifieringsteorin

Objektifieringsteorin är en feministisk och socialkonstruktivistisk teori som kan användas för att förstå varför kvinnor upplever en mer negativ kroppsbild än män (Fredriksson & Roberts, 1997; Sinclai, 2006). Teorin använder medias porträttering av den kvinnliga kroppen som ett sätt att förstå kvinnors utsatthet för objektifiering men omfattar även den socialla konstruktionen av den kvinnliga och manliga kroppen. Teorin syftar till att ge en förståelse för hur den sociala konstruktionen av den kvinnliga och manliga kroppen ser ut samt vilka konsekvenser denna konstruktion kan få för kvinnors välbefinnande. Enligt objektfieringsteorin och andra feministiska teorier är den kvinnliga kroppen socialt konstruerad som ett objekt, vilket gör att kvinnans kropp alltid utsätts för gransning av andra individer (Fredriksson & Roberts, 1997). Det gör att kvinnor uppmuntras till att se sin kropp från en betraktares perspektiv och internalisera ett yttre perspektiv på sin kropp. Kvinnan gör det yttre perspektivet till sitt eget och ser därmed sig själv som ett objekt genom självobjektifiering. Det kan i sin tur leda till en vana att granska, värdera och korrigera sin kropp och sitt utseende utifrån vad andra individer tros tycka eller uppskatta. Kvinnans perspektiv på sin kropp blir hur den ser ut snarare än hur den känns eller vad de kan göra med sin kropp. McKinley och Hyde (1996) benämner denna upplevelse av kroppen som ett objekt, objectified body concsiousness (OBC), objektifiering eller självobjektifiering.

Den sociala konstruktionen av den manliga kroppen ser annorlunda ut vilket gör att män inte lär sig att betrakta sin kropp från ett yttre perspektiv på samma sätt som kvinnor gör (Fredriksson & Roberts, 1997). McKinley (1998) fann att upplevelse av objektifiering står för en stor del av skillnaden mellan kvinnors och mäns body-esteem, kroppssjälvkänsla. Studiens resultat visar att sambandet mellan objektifiering och body-esteem är starkare för kvinnor än för män samt att kvinnor upplever en högre grad av objektifiering och en lägre grad av body-esteem än män. En multipel regressionsanalys visade att skillnaden mellan kvinnor och män i body-esteem, kroppsbild, inte längre var signifikant när objektifiering lades till i analysen. Resultatet gav McKinley (1998) stöd för att objektifiering beskriver erfarenheter som är unika för kvinnor som grupp.

Självobjektifiering innebär en självmedvetenhet utöver det norala. McKinley och Hyde (1996) visade att självmedvetenhet och självobjektifiering är relaterade men distinkta begrepp. Självobjektifieringen fokuserar enbart på kropp och utseende medan själv medvetenheten representerar en bredare form av självuppfattning och preception. En konsekvens av självobjektifiering är att kvinna riskerar att utveckla sin identitet och sitt egenvärde i förhållande till sin tillfredställelse med sin kropp och sitt utseende (Sinclair, 2006)

#3  Sv: Att vara subjekt eller objekt FumikoFem
2009-03-03 13:42:29

Jag läser det du skriver in och ja det är intressant, förklarar och beskriver det en själv brukar tala om i olika trådar. Hela objekt/subjekt, objektifiering och sexualiserings biten och hur väldigt olika det ser ut mellan kvinnor och män.
En brukar ju också få påpeka rätt så ofta att det är stor skillnad på hur kvinnor och män ser på sig själva och varandra i och med att denna objekt/subjekt komplex är så utbrett i samhället.

#4  Självmedvetenhet Henrik
2009-03-03 13:47:22

Självmedveten betyder att man har självkänsla och det är närmast motsatsen till självobjektifiering. Avhandlingsförfattaren har råkat felöversätta self-concious.

#5  tvärtom Blindalina
2009-03-03 14:56:11

det stämmer inte alls, henrik. eller det gor mig irriterad.

man kan tvärtom vara _ytterst_ självmedveten och har stark självkänsla och _ända_ vara grym pa att objektifiera sig!

#6  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-03 14:56:30

fattar man inte det har man inte fattat vad objektifiering är ovh.

#7  Tar tillbaka hälften Henrik
2009-03-03 15:09:55

Jag vet hur self-conscious stavas, ni måste tro mej!
Så här skriver i alla fall McKinley och Hyde om objektifiering: "can lead to a form of self-consciousness characterized by habitual monitoring of the body's outward appearance".

Oftast förknippas beteendet med dålig självkänsla men Blindalina har nu upplyst oss om att det inte behöver vara så och det tackar vi för.

#8  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-03 15:12:02

tack :)

#9  Sv: Att vara subjekt eller objekt Peggy
2009-03-03 16:14:08

Jamen kompisar, hur är det med det där "self-conscious" egentligen, är inte det ett väldigt krångligt ord? Jag kollar Oxfords lexikon, och det betyder alltså ungefär "generad, kopplat till medvetenheten om att andra betraktar en". Ändå betyder det ju själv-medveten. Vilket låter väldigt bra! Själv-medveten.

#10  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-03 17:57:59

Att vara självmedveten är inte det samma som att ha självförtroende. Det handlar om att vara medveten om sig själv, att man existerar. Och brukar i den kontext som uppsatsen är skriven i betyda "överdrivet självmedveten" vilket då har att göra med att ha fokus på sig själv och hur man tror att man uppfattas av omgivningen.

#11  Översättningsmiss Henrik
2009-03-03 23:06:14

NEs ordbok:
självmedveten = som är alltför väl medveten om sina goda sidor
(motsvarar närmast self-confident).

Peggys ordbok:
self-conscious = generad, medveten om att andra betraktar en.

Vad jag förstår har irtion sett felöversättningen flera gånger så om vi väntar en generation kanske den har blivit rätt översättning. Risken för missförstånd under tiden verkar vara mycket stor.

#12  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-03 23:08:27

Jag tror inte att det handlar om översättning bara, jag tror att överdriven självmedvetenhet är ett begrepp som används och där självmedvetenhet har blivit en förkortning av det, i ovan nämnda kontext.

#13  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-03 23:09:02

Men, nog om ord. Vad sägs om själva beskrivningen. Gör den objektifieringsteorin tydligare?

#14  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-03 23:49:05

läs självmedveten i citatet som att det står för: http://en.wikipedia.org/wiki/Self-consciousness där står även "Self-consciousness is an acute sense of self-awareness." vilket gör att en möjlig översättning är överdriven självmedvetenhet.

#15  ...unika för kvinnor som grupp... Henrik
2009-03-04 00:10:27

Sammanfattningen av Nita McKinleys resultat förstår jag inte (och det är ändå mitt fackområde). "Resultatet gav McKinley (1998) stöd för att objektifiering beskriver erfarenheter som är unika för kvinnor som grupp."

En unik erfarenhet är en som ingen annan har men vad ska det här betyda? Jag har läst McKinleys rapport men kan inte se att där finns något motsvarande konstaterande. Vad jag vet kopplar hon inte alls självobjektifiering till erfarenheter så det hela är lite mystiskt. Om ingen här har något uppslag tror jag att jag skriver och frågar.

#16  Henrik irtion
2009-03-04 00:16:41

Vad kopplar hon självobjektifiering till enligt dig?

#17  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-04 00:23:56

jag tolkar

"En multipel regressionsanalys visade att skillnaden mellan kvinnor och män i body-esteem, kroppsbild, inte längre var signifikant när objektifiering lades till i analysen. Resultatet gav McKinley (1998) stöd för att objektifiering beskriver erfarenheter som är unika för kvinnor som grupp."

som att det för kvinnor som grupp förekommer en korrelation mellan objektifiering och negativ body-esteem, men att detta samband saknas hos män.

#18  Sambandet enligt McKinleys undersökning Henrik
2009-03-04 00:40:01

Självobjektifiering förklarar negativ kroppsuppfattning hos både kvinnor och män, det är det som McKinley kommer fram till. Och det är det som står i den första citatmeningen. Varifrån den andra kommer och vad den ska betyda vet jag inte. Den kan knappast betyda det irtion föreslår eftersom det skulle motsäga resultatet.

#19  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-04 01:10:23

(typiskt fall av tredjepersons tilltal som jag får spatt av)

Det stämmer dock att min beskrivning av vad det står inte stämmer.

Som jag läser det nu så blir poängen att skillnaden mellan kvinnor och män, när det gäller body-esteem, kan förklaras genom att kvinnor i högre grad än män självobjektifierar sig. Just det som citeras visar däremot inte att detta är något unikt för kvinnor, men att förekomsten av objektifiering och negativ body-esteem är vanligare hos kvinnor som grupp.

#20  Sv: Att vara subjekt eller objekt feman
2009-03-04 09:37:03

förstår jag rätt att irton och Henrik är ganska eniga nu? och att:

denna "negativ body-esteem" som alltså är vanligare hos kvinnor och det som skapar självobjektifieringen

menas då att det är den som även skapar missnöjet hos kvinnor med omgivningens objektivisering av dem?
i så fall borde ju inte åtgärder riktas mot män som grupp utan ändringar inom kvinnogruppen vara mer fruktbar för att undvika oönskad objektivisering bland kvinnor?

eller är det så att män, som grupp, kan anses överutnyttja den kvinnliga body-esteemen?
och att förändring av mäns beteende fortfarande är mest angeläget?

#21  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-04 12:39:19

fattar inte. body-esteem är väl kroppsuppfattning? eller är det kroppsvärde?

#22  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-04 12:40:07

allt. "uppfattning om sin kropp och sitt kroppsvärde (utifran en objektifiering av kroppen"?

#23  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-04 12:40:11

kroppssjälvförtroende skulle jag säga att body-esteem är.

#24  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-04 12:40:23

maste reda ut detta innan det gar att prata vidare..

#25  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-04 12:42:59

men vada kroppssjälvfortroende? det later väl iofs som ett bra begrepp, men i sammanhanget..

ett exempel; en person kan ha en typ av "kroppssjälvfortroende", alltsa tycka om sin kropp och vara aktiv i den, vara inne i den som subjekt, men _anda_ "ga ur sig själv" och betrakta den utifran som "objekt" i en annan situation. vad är det da?

#26  Feman irtion
2009-03-04 12:44:41

Jag tolkar det som att ordningen är omvänd. Själv - objektifieringen (att se sig själv utifrån) försämrar kroppssjälvkänslan (body-esteem).

Det är isf själv-objektifieringen som är boven i dramat. Och allt som reproducerar kvinnan som objekt (något fint att titta på, något att göra något med etc) förstärker risken att kvinnor börjar (eller får svårt att sluta) själv-objektifiera sig.

#27   irtion
2009-03-04 12:46:32

Jag skulle säga att man kan ha olika kroppssjälvförtroende i olika situationer. självobjektifieringen försämrar oftast kroppssjälvförtroendet och detta kan vara kontextbundet.

#28   irtion
2009-03-04 12:46:33

Jag skulle säga att man kan ha olika kroppssjälvförtroende i olika situationer. självobjektifieringen försämrar oftast kroppssjälvförtroendet och detta kan vara kontextbundet.

#29  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-04 12:47:29

man kan oxo objektifiera sig for andras skull fastän man kanske egentligen har väldigt hog bodyesteem, sa man kan inte bara säga att "personer med lag bodyesteem ofta är kvinnor och det beror pa att de inte gillar sin kropp",ungefär.
t ex säg att en person/kvinna gillar sin kropp och tycker den är jättesnygg/bra grej, men tror att personen den vill bli uppskattad (ovh) av gillar en massa andra kroppar som konkurrerar, och därfor vill bli sedd som den vackraste for den personen, och darfor lämnar sitt perspektiv som är god bodyesteem for den andres perspektiv for en har en massa krav pa sig att vara "perfekt" i den andres ogon. exakt vad är det for esteem?

#30  Sv: Att vara subjekt eller objekt Blindalina
2009-03-04 12:48:44

jag skulle darfor säga att det inte handlar sa mkt om själva "esteemen", utan om fenomenet att "vara objekt-objektifiera sig kontra vara subjekt/ subjektifiera sig". jag tycker metod a är for simpel och lite nedvärderande mot processen.

#31  #28 Blindalina
2009-03-04 12:49:17

precis

#32  #26 Blindalina
2009-03-04 12:50:31

ah, du nämnde det lite i #26 sag jag nu.

"Det är isf själv-objektifieringen som är boven i dramat. Och allt som reproducerar kvinnan som objekt (något fint att titta på, något att göra något med etc) förstärker risken att kvinnor börjar (eller får svårt att sluta) själv-objektifiera sig"

haller med

#33  #30 Blindalina
2009-03-04 12:57:45

plus "självvärde"

#34  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-04 13:10:30

Det du beskriver om någon som försöker/vill ändra på sig för någons skull, men som annars är nöjd med sin kropp, tar väl i det läget självobjektifierande perspektiv. Och om det görs allt för mycket, allt för länge så tenderar hennes kroppssjälvförtroende att bli påverkat.

#35  Sv: Att vara subjekt eller objekt irtion
2009-03-04 13:11:15

jag tycker metod a är for simpel och lite nedvärderande mot processen.

#36  blindalina irtion
2009-03-04 13:13:03

skulle skriva ngt om det där citatet också :)

jo, förtydliga gärna vad du menar.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?