feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feminismens syn på män i förskolan


Gå till senaste inlägget#1  Feminismens syn på män i förskolan Hakan
2007-10-29 23:19:37

Jag har hittat en artikel som handlar jämställdhet i förskolan som jag tycker är lite skrämmande eftersom den tyder på att feminister inte vill se män i denna kvinnodominerade sfär. Som jag ser det blir resultatet av det könsmaktsperspektiv som dominerar den feministiska diskursen att man gärna vill ha jämställdhet men absolut inte på kvinnodominerade områden.

http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/D…

I artikeln säger en feminist och genusvetenskapare följande:

"Det finns en fara med jämställdhetsbegreppet: det osynliggör vem som är den förfördelade parten i stort, säger Britt-Marie. Hade det stått klart uttryckt hade strategierna kunnat bollas mot det.
–I jämförelse med män är det färre arenor där kvinnor kunnat göra sig gällande. Det är i skola, vård och omsorg som kvinnor under lång tid byggt upp ett gediget kunnande. Ska man ta fasta på jämställdhetsbegreppets kvantitativa sida, kan det bli så att män kräver tillträde till dessa arenor i jämställdhetens namn.
–I det stora innebär det att kvinnor förlorar mark och makt även inom de, i jämförelse med mäns, få områden där kvinnor fått sätta och utveckla agendan.

Har man genusglasögon ser man att i arbetslöshetstider uppmuntras män att gå in i kvinnodominerade yrken i stället för att konkurrera med män på andra områden:
– Det är bra med män i barnomsorgen, om de lär av kvinnors erfarenhet och blir förskollärare. Men inte om de kommer in för att de inte ska konkurrera med männen om andra jobb.
Män i kvinnodominerade yrken blir ofta föreståndare och chefer. De traditionella könsmaktsmönstren gör att de till och med uppmuntras av kvinnor att ta ledande positioner.
Det är inte jämställt, det är ett annat fält för män att skaffa makt på, säger Britt-Marie. Skulle man däremot pusha lika mycket för att kvinnorna får makt på något område där männen är dominanta vore det en annan sak. "

Min fråga till forumet är om ovanstående inställning är representativ för feminismen i dag?

#2  Hakan Gullegubben
2007-10-30 10:45:32

Detta är ingen fråga som feminister vill diskutera. Se min "Halva makten"-tråd.

#3  Sv: Feminismens syn på män i förskolan PerEdman
2007-10-30 11:26:29

Är den där sista raden hela din fråga?

I så fall är svaret nej.

#4  PerEdman Gullegubben
2007-10-30 11:48:23

Det är väl nästan ett axiom att en icke-feminists beskrivning av feminismen alltid är fel, så ditt svar tillför inget.

Hakan borde förstås ha formulerat sin fråga enligt följande: "Vilken inställning i denna fråga är representativ för feminismen i dag?" eller "Vad anser du som feminist är den inställning som feminismen bör ha i denna fråga?"

Fast det betyder knappast att han kommer få mer givande svar än det du gav ovan.

#5  Sv: PerEdman Hakan
2007-10-30 11:55:00

Skulle vara tacksam om du kunde utveckla dig lite mer.
Jag tycker mig dock se att den inställning som artikeln ger utryck för är vanligare än man tror även om många feminister aktar sig för att uttrycka den.

Lärarutbildaren och genuspedagogen Eva Gannerud menar exempelvis i en artikel i tidningen Genus (Genus, 2006:2) med titeln ”Lärarens kön spelar ingen roll” att den problematisering som görs av att många barn i dagens samhälle sällan träffar några vuxna män mest liknar moralisk panik. Idén om att förskolan behöver fler manliga förebilder ser Gannerud som särartstänkande och menar att diskussionen om att det behövs fler män i förskolan riskerar att öka den negativa inställningen som pojkar har till kvinnliga lärare. Appropå kritiken att förskolan är dominerarad av kvinnlig genuspraktik menar hon snarare att arbetet präglat kvinnorna eftersom omsorgsverksamheten i hemmet och skola/förskola hela tiden bygger på barns behov. När kvinnor traditionellt haft ansvaret för omsorgen om barn och uppfostran har de enligt Gannerud utvecklat en praktisk ”socioemotionell” kunskap som är grundläggande i läraryrket. Även om Gannerud ser den sneda könsfördelningen som ett problem för läraryrkets status och löneutveckling tycker hon inte att den låga andelen män bland lärarna är något som påverkar verksamheten negativt.


I motsats mot Gannerud m.fl. tycker jag att det är minst lika viktigt att öka andelen män inom de områden där kvinnor har makt och tolkningsföreträde som det är att öka andelen kvinnor på mansdominerade områden vad tycker du?

#6  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FemAspirant
2007-10-30 13:25:04

I motsats mot Gannerud m.fl. tycker jag att det är minst lika viktigt att öka andelen män inom de områden där kvinnor har makt och tolkningsföreträde som det är att öka andelen kvinnor på mansdominerade områden vad tycker du?


Viktigare! Barndomen is key. Där lär vi oss de strategier vi tycker oss behöva för att klara tillvaron och finna tillfredställelse.

Ganneruds utlåtande om "inställningen som pojkar har till kvinnliga lärare" stinker verkligen. Pedagogen som ser problemen hos barnen, inte hos dess vårdare. Hon kommer aldrig att fundera över var pojkars inställning till kvinnliga lärare kommer ifrån, hur pojkar letar försvar och strategier för att värja sig själv och söka sig undan från förtryck.

När kvinnor traditionellt haft ansvaret för omsorgen om barn och uppfostran har de enligt Gannerud utvecklat en praktisk ”socioemotionell” kunskap som är grundläggande i läraryrket.


Snarare en blindhet för sin egen normskapande verksamhet och en rigid syn på fostran och omhändertagande där pedagogens klanderfrihet och oproblematiseringsbarhet är axiomatisk.

#7  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Apoc
2007-10-30 14:57:33

Varför börjar sådana här trådar alltid med fem jäif-are som spekulerar vilt om vad feminister tycker och varför? Är ni över huvud taget intresserade av vad feminister faktiskt tycker?

Om själva frågan: Jag tycker det är viktigt att män kommer in i kvinnodominerade yrken. Absolut. Om män enbart kommer in på maktpositionerna i dessa yrken är det inte bra.

#8  FemAspirant Gullegubben
2007-10-30 15:08:42

Det här var skrämmande läsning i en rapport fran Skolverket:

"Manliga respektive kvinnliga lärare
Lärarnas kön har samband med pojkars uppfattning av lärandemiljön.
Pojkar uppfattar i högre utsträckning manliga lärare som bättre lärare.
Pojkarnas bedömning av vilka som är bra lärare påverkas av om läraren är man
eller kvinna. Pojkar bedömer i högre grad manliga lärare som bra lärare, dvs
att läraren undervisar bra, kan förklara när eleven inte förstår och ger rättvisa
betyg. Pojkarna beskriver även att manliga lärares agerande stämmer med styrdokumentens
intentioner.27 Vidare beskriver de att manliga lärare har större
förmåga att engagera dem och skapa intresse. Pojkar uppger även att de i högre
grad lyssnar till manliga än till kvinnliga lärare.
Flickor uttrycker inga skillnader mellan kvinnliga och manliga lärare i
bedömningen av vilka lärare som är bra lärare.
Kommentar
Resultatet belyser frågan om pojkars svårigheter att nå grundskolans kunskapsmål.
Det ger anledning till uppmärksamhet på frågor om vad hos pojkar som
gör att de mer lyssnar på och engageras av manliga lärare och om något i de
manliga lärarnas förhållningssätt i högre grad väcker pojkars intresse och engagemang.
Oberoende av orsaker visar resultaten att pojkar i lägre grad lyssnar
på eller engageras av sina kvinnliga lärare. En sådan situation får konsekvenser
både för kvinnliga lärares förutsättningar att utföra sitt arbete och för pojkars
möjligheter till utveckling och lärande."

Hur kan man börja spekulera i att det är något fel på pojkarna, istället för att närmare utreda vad som skiljer sig i lärarnas arbete, särskilt när det a priori verkar som att det är lärarnas beteende som spelar den viktigaste rollen?

Kalla mig cynisk men det verkar onekligen som att fokus alltid kan och skall flyttas, så att slutsatsen alltid blir att det är någon av manligt kön som gör fel. Jag vågar påstå att om flickorna har svårt att lära sig av manliga lärare (exempelvis på ingenjörsutbildningar), så skulle flickornas inställning inte "problematiseras".

#9  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Apoc
2007-10-30 15:16:55

Det är antingen:
1. Pojkar lyssnar med på manliga lärare just för att de är män. Kanske är man van hemifrån att när pappa säger något är det viktigt, medan mamma småpratar mer.
2. Kvinnliga lärare är inte bra på att kommunicera med pojkar.

Vi kan inte veta vilket.

#10  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Gullegubben
2007-10-30 15:17:53

Ja, Jesus!

Jag hade mer rätt än jag trodde. I nästa avsnitt är greppet precis det motsatta:

"Yngre respektive äldre lärare
Lärarnas ålder har samband med flickors uppfattning av lärandemiljön.
Flickor uppfattar i högre utsträckning yngre lärare som bättre lärare.
Flickor bedömer yngre lärare som bättre än äldre lärare när det gäller att
undervisa bra, kunna förklara när eleven inte förstår och att ge rättvisa betyg.
För pojkar är detta samband betydligt svagare. Flickor beskriver även att yngre
lärare agerar mer enligt styrdokumentens intentioner. Flickorna anser även att
deras yngre lärare i högre grad än de äldre har en större förmåga att engagera
och skapa intresse. Detta ska jämföras med att det är de äldre lärarna som i
större utsträckning beskriver att deras elever är motiverade i ämnet.
27) Faktoranalys av begreppet ”agerande enligt läroplanens intentioner”, se fotnot 21.
LUSTEN OCH MÖJLIGHETEN 19
Kommentar
I och med att flickor i högre grad beskriver att de engageras av yngre lärare kan
frågan ställas om det är så att yngre lärarna i högre grad anknyter till flickornas
livsvärld och livsvärden. Ett resultat att observera är att även om de äldre
lärarna i högre utsträckning själva bedömer att de har en god klassrumsmiljö
med motiverade elever, visar analysens resultat att det i klassen kan finnas en
tyst opinion av mindre nöjda men tysta flickor. Ur måluppfyllelseperspektiv
innebär resultatet anledning att medvetandegöra äldre lärare om situationen
liksom aktivt uppmärksamma flickors syn på sina förutsättningar och behov
som grund för deras utveckling och lärande."

När flickor är mindre nöjda med äldre lärare, är det de äldre lärarnas beteende som "problematiseras".

#11  Apoc Gullegubben
2007-10-30 15:19:57

Vi kan inte veta vilket, skriver du, men trots detta är det eleverna som problematiseras när pojkar är mer nöjda och lärarna som problematiseras när flickor är mindre nöjda.

#12  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FumikoFem
2007-10-30 15:23:41

Men nu handlar det om vad dom kvinnor i lärar yrken får för attityd från pojkar, inte att all skuld läggs på pojkarna, eller ska kvinnan här stå för hela ansvaret när det gäller attityd förändring?

Så istället för att spekulera om skuld så kanske det är bättre att ta reda på varför pojkarna har denna attityd.

Å det har ju pratats i en annan tråd om att lärare ofta favoriserar än idag, deras eget kön.

#13  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FumikoFem
2007-10-30 15:25:39

Mitt inlägg (#12) var menat till #8

#14  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Gullegubben
2007-10-30 15:27:44

"Såväl lärarnas ålder som lärarnas kön har betydelse för flickors och pojkars
uppfattning om vilka som är bra lärare. Många flickor föredrar yngre lärare
och många pojkar föredrar manliga lärare – i vart fall då de bedömer lärarnas
förmåga att ge dem en bra undervisning. Resultaten kan föranleda spekulationer
om pojkars behov av manliga förebilder eller om stereotyper som välanpassade och tysta men missnöjda flickor – men vår studie ger inte underlag för
uttalanden om orsaksförhållanden härvidlag."

Studien ger inte underlag för att uttalanden om orsakssamband, men författarna har ändå mönstret klart för sig.

#15  Sv: #10 FumikoFem
2007-10-30 15:29:55

Ja om det rör sig om normer/fördommar mot tjejer så kanske det anses så att dom yngre inte har eller påverkas av dessa normer/fördommar å tankesätt.

Inte så konstigt om en tänker efter, äldre förlegade tankesätt missgynnar oftare kvinnor.

Så detta förvånar inte mig alls.

#16  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FemAspirant
2007-10-30 15:33:23

[...]eller ska kvinnan här stå för hela ansvaret när det gäller attityd förändring?


Ja.

Någon jävla måtta får det vara.

Vuxna kvinnor är inte offer för barn. Vuxna kvinnor har i den relationen ALL makt. Vad är det för kvinnosyn du har egentligen, där du inte vill tillerkänna vuxna kvinnor ansvar för hur barn i deras vård mår? Vad är det för sorts omyndiga väsen du ser kvinnor som eftersom de inte kan kritiseras eller bära ansvar för någonting.

#17  Fumikofem Gullegubben
2007-10-30 15:33:37

Om studien hade samma perspektiv vad gäller flickor och äldre lärare, hade du då skrivit så här?

"Men nu handlar det om vad dom äldre lärare får för attityd från flickor, inte att all skuld läggs på flickorna, eller ska äldre lärare här stå för hela ansvaret när det gäller attitydförändring?

Så istället för att spekulera om skuld så kanske det är bättre att ta reda på varför flickorna har denna attityd."

#18  Sv: #16 FumikoFem
2007-10-30 15:43:39

Såklart inte det jag menade, så jag fattar inte varför kopplar du kvinnosyn till det jag skrev?
vem har talat om att dom är offer för barn? gäller inte detta hela skolan, liksom, båda könen, att manliga lärare å män i hemmen också har ett ansvar, eller tycker inte du det?

Eller handlar detta bara om att lägga ord i någons mun, förstår inte denna negativa attityd alls.

#19  Sv: #17 FumikoFem
2007-10-30 15:45:44

Om du läser det jag skrev så handlade det ju inte om äldre, utan yngre har en annan syn, om jag pratade om förlegade, alltså äldre syn, så är det väl äldre som har denna, eller är detta svårt att förstå?

#20  FumikoFem 19 Gullegubben
2007-10-30 15:53:42

Vad menar du? Du måste formulera dig betydligt tydligare, om jag skall kunna förstå dig.

#21  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Apoc
2007-10-30 16:03:04

Gullegubben: Kan du länka till rapporten du läser ur?

#22  Apoc Gullegubben
2007-10-30 16:06:30

Varsågod.

http://www.hogskolan.net/main.asp?CategoryID=…

#23  Apoc #9 Kalle
2007-10-30 16:12:07

Det är antingen:
1. Pojkar lyssnar med på manliga lärare just för att de är män. Kanske är man van hemifrån att när pappa säger något är det viktigt, medan mamma småpratar mer.
2. Kvinnliga lärare är inte bra på att kommunicera med pojkar.

Vi kan inte veta vilket.

Reflektion: Om din punkt nr 1 var sann, borde då inte detsamma gälla för flickor?

Om 97% av personalen i barnomsorgen är kvinnor, och kvinnor står för c:a 85% av barnomsorgen i hemmen, är det då inte märkligt att pojkar och flickor upplever ett så stor skillnad i bemötande från manliga och kvinnliga lärare?

#24  Sv: #20 FumikoFem
2007-10-30 16:12:32

Om denna attityd finns mot kvinnliga lärare, ska bara dom verka för att ändra denna attityd, eller vad menar ni?

Ska inte alla tillsammans verka för en attityd förändring?

Eller ska dom kvinnliga lärarna "inte vara offer" å ha en "dålig kvinnosyn" på sig själv å tvinga fram en attityd förändring från pojkarna, vad för slags argument är detta?

#25  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Gullegubben
2007-10-30 16:30:25

En annan rapport:

"Men svaret på frågan om den utvecklingen ha ett samband med utvecklingen av
könsskillnaderna, måste som så ofta bli att det beror på. Att pojkar generellt skulle
ha svårare att arbeta med moderna arbetssätt, mer projektinriktat och med mer
fokus på eget ansvar och egen planering förefaller i vart fall inte vara någon
sanning utan modifi kation. Givet att pojkar i mindre utsträckning vill lyckas i
skolan, eller i mindre grad är beredda att lägga ner arbete på skolan, så kan ju utfallet
bli olika beroende på pedagogiken. Om man i undervisningspraktiken tenderar
att låta eleverna sköta sitt utan vidare stöd, handledning och uppföljning, så
blir självfallet de elever som har de största svårigheterna med motivation eller med
förståelse eller dylikt, systemets förlorare. Det är alltså möjligt – beroende på hur
skolan hanterat de nya arbetssätten – att pojkar kan ha kommit att »drabbas« av
detta. Om pojkarna, för att tala med Phoenix, när de »förhandlar sin maskulina
identitet«, har trycket på sig att inte anstränga sig i skolan, så riskerar individualiseringen
av ansvaret att innebära en försämring av deras prestationer, givet att
inget annat pedagogiskt tryck skapas som kan motverka denna effekt. Tankegången
är hur som helst värd att pröva. Vi vet tyvärr rätt litet om effekter av individualiseringen
i skolan. Skolverket (a.a) har nyligen föreslagit att en effekt faktiskt
är en försämring av resultaten i vissa ämnen senaste årtiondet, och samtidigt
påpekat att pojkar står för en tydlig del av de svaga resultaten."

En skolmiljö som gör att pojkar får svaga resultat beskrivs ändå som neutral eller som att de svaga resultaten beror på något utanför skolans direkta kontroll, inte på (de mestadels kvinnliga) lärarna.

http://www.skolutveckling.se/publikationer/so…

#26  Fumikofem Gullegubben
2007-10-30 16:35:44

"Om denna attityd finns mot kvinnliga lärare, ska bara dom verka för att ändra denna attityd, eller vad menar ni?"

Detta är en hypotes, nämligen att lärarnas misslyckande beror på pojkarna och inte på lärarna. I så fall måste man utgå från hypotesen att lärarnas bättre resultat med flickorna inte beror på lärarna utan på flickorna. Den överordnade (läraren) har inte ansvaret.

Eller är den manliga överordningen så stark, att en vuxen kvinna är underordnad en liten pojke?

#27  Sv: Feminismens syn på män i förskolan MartinK
2007-10-30 16:42:15

Den här tråden gör mig verkligen mörkrädd.

#28  #24 FumikoFem MartinK
2007-10-30 16:50:55


Om denna attityd finns mot kvinnliga lärare, ska bara dom verka för att ändra denna attityd, eller vad menar ni?


Problemet är ju den sexistiska syn som gör att man antar att det är pojkarna som har ett attitydproblem.

Ser du verkligen inte det själv?

När pojkar föredrar en viss typ av lärare så är det pojkarna som har attitydproblem.
När flickor föredrar en viss typ av lärare så är det lärarna som har attitydproblem.

Vad är det som säger att det inte är precis tvärtom??

#29  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Hakan
2007-10-30 16:57:48

Appropå kvinnliga och manliga lärare så tror jag att en stor del av den inlärning som sker i skolan sker genom modellinlärning (mer på lägre nivåer och mindre på högre nivåer naturligtvis). Om man läser vad psykologer och pedagoger skriver om modellinlärning så framkommer det att likhet är en viktig faktor. Du har alltså lättare att lära via modellinlärning om modellen är lik dig. Att killar lär mer av män och att flickor lär mer av kvinnor är ganska naturligt om dessa teorier stämmer vilket jag tror de gör. När det gäller jämställdhet i förskolan så verkar det inte riktigt som man fattat detta inom vare sig feminism eller jämställdhetsväsende. I en nyligen utkommen utredning om jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) vill man att undervisningen i förskolan skall göra barnen jämställda. Det bästa sättet att göra detta är enligt utredningen att man ökar mängden genuspedagogik. Att satsa på att öka mängden män anser man vara problematiskt och skriver:

"För oss innebär genusmedvetenhet också en förståelse för att det kvinnor byggt upp genom historien, i förskolan såväl som på andra platser där kvinnor haft stort inflytande, är en kvalitet i sig. I diskussionen om att det behövs fler män i förskolan finns det en risk att det ”kvinnospecifika” nedvärderas medan det män antas stå för eller förväntas bidra med ges ett högre värde."

När utredningen tycker att det är ett problem att flickor på förskolor i b etydligt högre grad än pojkar agerar hjälpfröknar undrar man om de inte förstår varför. Hela förskolan reproducerar ju ett system där kvinnor håller ordning på och tar hand om små barn. Ingen gensupedagogik i världen kan kompencera detta om andelan kvinnor i förskolan är 97 %.

När man inte tycks förstå behovet av män i förskolan får man lätt tanken att feminismen kanske inte inte handlar så mycket om jämställdhet utan snarare om makt!

#30  @Apoc FemAspirant
2007-10-30 17:02:07

Apoc sa:
Varför börjar sådana här trådar alltid med fem jäif-are som spekulerar vilt om vad feminister tycker och varför? Är ni över huvud taget intresserade av vad feminister faktiskt tycker?


Kan vi inte få slippa ännu en litania om hur vi som inte kallar oss feminister inte har rätt att tolka, läsa, förstå eller tycka något om feminismen?

Om ni feminister över huvud taget vore intresserade av att berätta vad ni tyckte så skulle vi slippa sånt jidder. Är man intresserad av att någon tar till sig det man har att säga så kommunicerar man på motpartens villkor. Tycker motparten att något inte hänger ihop så lyssnar man på det och försöker förstå och lägger energi på att förklara det som motparten har problem med.

Testa att se oss som innehavare av en gömd hemlighet. Du behöver ta reda på hemligheten för att kunna kommunicera varför det är så bra att vara feminist till oss. För att få reda på hemligheten måste du ställa mycket frågor, och lyssna väldigt noga på vad vi säger. Du måste försöka tänka att det du läser inte är fel för att vi inte har förstått utan att det är rätt för oss av någon anledning som du måste ta reda på.

Gör det experimentet ett tag och se om det kanske hjälper dig att förstå hur vi ska fås att sluta spekulera vilt.

#31  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Peggy
2007-10-30 17:02:17

Jag tycker att det är viktigt med en jämn könsfördelning inom vården, förskolan och skolan, och kommer när och om jag får barn att aktivt välja ett dagis med så jämn könsfördelning i personalen som möjligt.

#32  Sv: #28 FumikoFem
2007-10-30 17:05:43

Tyckte det lät sexistiskt när det talades som att; ska det till en attityd förändring, så ska bara kvinnliga lärare ändra på det, eller anpassa/begränsa sig efter det.
Som att alla andra runtomkring inte ska hjälpa till med det, eller att dom inte bär något ansvar alls.

Som att har en pojke dålig attityd till en kvinnlig lärare, ska hon bara ändra sin då? eller vadå? läxaupp eleven? fattar inte vart ni vill komma.
Eller handlar det om att kvinnliga lärare ska uppfostra pojkarna i tidig ålder, medans föräldrar bara gör vadå?

DET var min mening, så var snälla å läs inte in fel saker i mina inlägg, tvinga attityder på mig, eller lägg ord i min mun tack.

#33  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Karra
2007-10-30 17:06:22

Skriver under på #31. Men det är rätt bajsigt om män blir överrepresenterade på chefsposterna inom vård och omsorg.

#34  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Peggy
2007-10-30 17:12:17

Ja, en jämn könsfördelning på samtliga nivåer och yrken är att eftersträva.

#35  Fumikofem Gullegubben
2007-10-30 17:26:15

"Tyckte det lät sexistiskt när det talades som att; ska det till en attityd förändring, så ska bara kvinnliga lärare ändra på det, eller anpassa/begränsa sig efter det.
Som att alla andra runtomkring inte ska hjälpa till med det, eller att dom inte bär något ansvar alls."

Om du bara hade läst att om att äldre lärare lyckas sämre med flickor, skulle du då säga att det lät "age-istic" "när det talades som att; ska det till en attityd förändring, så ska bara [äldre lärare] ändra på det, eller anpassa/begränsa sig efter det.
Som att alla andra runtomkring inte ska hjälpa till med det, eller att dom inte bär något ansvar alls."?

Vadan denna önskan att sprida ansvarsbördan från lärare till elever och "alla andra runtomkring"?

#36  Sv: #35 FumikoFem
2007-10-30 17:47:48

Så enligt vad du vill få fram, så ska bördan bara ligga oss kvinnliga lärare, det ska inte arbetas till att pojkarna kanske ska ändra sin attityd me, om dom ser kvinnliga lärare som dåliga eller ser ner på dom.
Då är det ju som det har varit hela tiden, skolan ska uppfostra eleverna, inget ansvar ska läggas på föräldrar, eller att mannliga lärare kan hjälpa till med attityd förändring.

Varför detta tanke sätt?

Eller handlar det om att vissa här desperat vill leta efter attityder från feminsiter, för att sen få säga: Du bara lägger skuld på pojkarna! för du är en hemsk feminist!

eller?

Försöker vissa här leta efter en dold mening som inte finns?

Varför denna taktik, varför inte bara disskutera?
Istället för att bara försöka leta fel hela tiden, är det konstruktivt?

#37  #32 FumikoFem MartinK
2007-10-30 18:03:07

Jag tror du missar hela den problematik vi pratar om. Du ifrågasätter ju inte alls antagandet att det är pojkar som har attitydproblem. Inte heller frågar du dig varför man antar att flickor inte har samma attitydproblem med äldre.

Så jag upprepar:
När pojkar föredrar en viss typ av lärare så är det pojkarna som har attitydproblem.
När flickor föredrar en viss typ av lärare så är det lärarna som har attitydproblem.

Ser du inget sexistiskt i de antaganden som man gör i meningarna ovan?
Ser du inte att man avgör var problemet ligger genom vilket kön det är på barnen??

#38  Fumikofem Gullegubben
2007-10-30 18:29:53

"Eller handlar det om att vissa här desperat vill leta efter attityder från feminsiter, för att sen få säga: Du bara lägger skuld på pojkarna! för du är en hemsk feminist!"

Så berätta vad du som icke-hemsk feminist tror om
a) kvinnliga lärares misslyckande med att undervisa pojkar
b) kvinnliga lärares framgångar med att undervisa flickor
c) äldre lärares misslyckande med att undervisa flickor
d) yngre lärares framgångar med att undervisa flickor?

Gäller samma resonemang om att elever och "alla runtomkring" också har ansvar för både a och c?

Säger det något om någon om den tar upp elevernas ansvar i vissa fall och om lärarnas ansvar i andra fall och säger att det är för tidigt att säga något bestämt i vissa fall men inte kan hålla sig från att spekulera i andra fall?

Det kan finnas skäl att göra det, men då bör man förklara varför man gör det.

Varför vill man utvidga ämnet ibland och hålla ämnet avgränsat ibland? Det kan finnas goda skäl, men om man inte är beredd att förklara sina skäl, så får man inte särskilt mycket respekt av sina meningsmotståndare.

#39  Sv: #37, 38 FumikoFem
2007-10-30 19:31:19

Hm, jag undrar, handlar detta i grund å botten om att ni ser det ni vill se? Snarare än det som står?
Endast en tanke som sakt.

Angående din fråga, det handlar väl inte om misslyckande här, snarare att det finns problem.

Läs detta: När jag skriver att hela ansvaret inte kan läggas på kvinnliga lärare, vad i detta läser ni in att jag anser att hela skulden ska läggas på pojkar/äldre lärare? Är inte det uppbenbara när jag skriver att Dela Ansvaret att det inte handlar om det, eller?

A: har jag inte sagt att det ska delas? Så varför frågar du om och om igen?
C: läs ovan

Eller menar ni att felet ligger oss kvinnliga lärare å oss tjejerna? Dubbel moral?

För att förklara bättre på vad jag menar/tänker om tjejernas problem med äldre lärare, alltså en Spekulation: Vad är det som gör att tjejer har problem med äldre lärare? När dessa även är kvinnliga lärare, kan det vara relaterad till köns normer/fördomar mot tjejer, som äldre lärare kanske har, men inte så mycket yngre.

För tjejerna lyssnar ju på yngre lärare, kvinnliga som mannliga.
Så, jag jämställer inte detta mot problemet som killar har mot kvinnliga lärare, för här har pojkarna en attityd mot ett KÖN oavsett vilken ålder dom har, vilket tjejerna inte har.

Förstår ni nu hur jag tänker/menar?

Och NEJ. Det betyder inte, igen, att jag lägger skulden på alla pojkar/äldre lärare, utan jag vill fundera på vad å hur detta kommer sig.

#40  Sv: Feminismens syn på män i förskolan human
2007-10-30 19:37:09

Jag tror att det beror på: http://www.syd.kth.se/neuronik/projects/FEM/F…

#41  Sv: Feminismens syn på män i förskolan human
2007-10-30 19:38:06

Ouch, det var ju fel länk, och nu sitter jag vid fel dator... Sorry! Återkommer.

#42  #4, gullegubben PerEdman
2007-10-30 20:16:13

Mitt svar besvarar frågan som ställdes. Om du vill ha ett annat svar, ställ en annan fråga.

/ Per

#43  #5, Hakan, PerEdman
2007-10-30 20:18:20

Visst:

Nej, ovanstående inställning är inte representativ för feminismen idag.

Jag håller mer med dig än Gannerud.

/ Per

#44  #8, Gullegubben PerEdman
2007-10-30 20:19:43

Tycker du att det är skrämmande för att du tror att de har rätt i sin analys, eller skrämmande för att du tycker att de har fel?

Jag tycker inte att det går att veta med dig.

/ Per

#45  PerEdman Gullegubben
2007-10-31 10:02:14

Nej, det som är skrämmande är att författaren inte har funnit stöd för att det är pojkarna respektive de äldre lärarna som gör fel - i så fall hade författaren ju förklarat hur denne kommit fram till detta - men ändå börjar spekulera i just denna riktning. Det som är skrämmande är denna blandning av normal vetenskaplig undersökning, som enligt författaren uttryckligen inte ger underlag för slutsatser om orsaksamband, och tendentiösa spekulationer om orsaker.

I en annan rapport finner författaren att den vanligaste beskrivningen av lärarnas fördelning av samtalsutrymme är felaktig, att pojkar mest får negativ uppmärksamhet, och att större koncentration på flickorna främst drabbar de pojkar som inte syns, ändå är författaren mycket försiktig med att framföra kritik mot någon eller spekulera om vems felet är att det har blivit så. Här har vi en normal vetenskaplig undersökning som faktiskt svagt eller starkt pekar på att skolan försvårar för pojkar men här väljer författaren att vara försiktig och avvakta.

#46  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Kalle
2007-10-31 10:06:38

Så, jag jämställer inte detta mot problemet som killar har mot kvinnliga lärare, för här har pojkarna en attityd mot ett KÖN oavsett vilken ålder dom har, vilket tjejerna inte har.

Nej, men tjejerna har en attityd mot ÅLDER oavsett vilket kön de har, vilket inte killarna har...

#47  FumikoFem RasmusS
2007-10-31 10:25:59

FumikoFem sa:
Och NEJ. Det betyder inte, igen, att jag lägger skulden på alla pojkar/äldre lärare, utan jag vill fundera på vad å hur detta kommer sig


Vet inte om jag också missförstår dig. Jag förstår att man säger att hela ”skulden” (har svårt för det ordet i såna här sammanhang) inte kan läggas på kvinnliga lärare eftersom hela ”skulden” i så fall måste läggas på samhället. Frågan är för stor för att enbart handla om de kvinnliga lärarna på samma sätt som att frågan om våld är för stor för att lägga enbart på männen.

Däremot låter det väldigt underligt att ens fundera på att lägga ”skuld” på pojkarna, alltså barnen, för det samhälle med normer och allt som vi vuxna skapat och skapar. Dessutom så är lärarna i en maktposition i förhållande till pojkarna så det är att förminska kvinnliga lärare rätt rejält om man placerar dem på samma nivå som barnen.

En annan fråga som både MartinK och GG frågar, om jag inte missförstår, är varför pojkarna se som om dem har attitydproblem när pojkar föredrar en viss typ av lärare men inte när flickorna gör samma sak.

Varför?

Just detta går igen inom så många delar av feminismen att du säker sprungit på liknande frågeställningar. Alltså om varför man selektivt väljer att problematisera och ansvarsbelägga könstillhörigheten ”man” men nästan aldrig könstillhörigheten ”kvinna”, inte ens när det handlar om barn vs kvinnor. För mig är orsaken ganska solklar och resultatet kallas per definition sexism oavsett om orsaken är medveten eller omedveten.

#48  GG 45 RasmusS
2007-10-31 10:29:52

Klockrent! :)

#49  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FemAspirant
2007-10-31 10:42:26

Just detta går igen inom så många delar av feminismen att du säker sprungit på liknande frågeställningar. Alltså om varför man selektivt väljer att problematisera och ansvarsbelägga könstillhörigheten ”man” men nästan aldrig könstillhörigheten ”kvinna”, inte ens när det handlar om barn vs kvinnor. För mig är orsaken ganska solklar och resultatet kallas per definition sexism oavsett om orsaken är medveten eller omedveten.


Word.

W O R D.

#50  #39 FumikoFem MartinK
2007-10-31 11:01:26


För tjejerna lyssnar ju på yngre lärare, kvinnliga som mannliga.
Så, jag jämställer inte detta mot problemet som killar har mot kvinnliga lärare, för här har pojkarna en attityd mot ett KÖN oavsett vilken ålder dom har, vilket tjejerna inte har.


Jag upprepar Kalles fråga eftersom jag tycker den är så pass viktig här:
Varför ser du det inte som att det är flickor som har attitydproblem med ålder?

#51  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Hakan
2007-10-31 12:42:36

Denna tråd verkar resultera i en jävla massa käbbel om vem som diskriminerar vem.

Kanske är det så enkelt att vi alla diskriminerar varandra. Att feminismen kommit att diskiminera män och enbart problematiserar manlig praktik beror kanske på att rörelsen till största delen befolkas av kvinnor.

Se [länk]

Kanske behöver vi en förståelse för att alla människor oavsett yttre attribut som kön, etnicitet och klass ofta får en tendens att skriva upp sitt eget värde och exkludera andra genom att sätta den egna praktiken som norm om man av någon anledning kommer att dominera ett område.

Män i näringslivet, kvinnor i förskolan och kvinnor i jämställdhetsdiskursen t.ex

Den här sidan är utmärkt då den ger lite balans åt den kvinnodominerade diskursen om jämställdhet. Tänk om feminismen kunde inse att det är till nackdel för jämställdheten att kvinnor har monopol och tolkningsföreträde i jämställdhetsfrågor!

För att anknyta till en närliggande tråd behöver nog män och kvinnor tillsammans utveckla någon form av postfeminism om Sverige skall bli verkligt jämställt.

#52  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FumikoFem
2007-10-31 12:57:18

För jag försöker förstå varför, titta på mitt senaste inlägg här, det står varför.
Delvis jag spekulerar på att det kanske inte är problem med ålder.
Utan attityden som äldre har.

Å för att vända logiken när det gäller attityden mot kvinnliga lärare från killarna, enligt resonemanget här, varför skulle tjejerna ha något ansvar då?, efter som killarna inte ska ha det?
Är inte det att 'förminska' äldre lärare totalt? å sätta dom i offer roll, konstigt tycker jag.

Å vad tycker ni själva? för jag har inte fått något direkt svar ännu, att tjejernas problem mot äldre lärare skulle vara värre än killarnas mot ett helt kön. eller?
Jag har bara hört hur synd det är om killarna å äldre lärare, och att dom alltid skylls på osv.

Å jag likställer inte problem mot ålder, som problem mot ett helt kön, för min tanke bakom detta påverkar, alltså, varför.

Men om det bara har med ålder att göra, då är det ett problem.

Men båda är problematiska.

#53  #52 Kalle
2007-10-31 13:12:34

Samma logik borde gälla i båda fallen. Är det någon icke-feminist här som sagt nåt annat? Det som hänt är att dubbelmoralen i Skolverkets egna rapport pekats ut.

Om elever har problem med lärare av en viss ålder så är det lärarnas fel, men om elever har problem med lärare av ett visst kön, då är det elevernas fel.
Varför?

"Å jag likställer inte problem mot ålder, som problem mot ett helt kön, för min tanke bakom detta påverkar, alltså, varför."

Ja, varför?
Du skriver att äldre lärare har problem med könsnormer/fördomar mot tjejer.
Varför kan det då inte vara så att kvinnliga lärare har problem med könsnormer/fördomar mot killar?

För killar har inte problem med manliga lärare, oavsett ålder.
På samma sätt som tjejer inte har problem med unga lärare, oavsett kön.

#54  Sv: Feminismens syn på män i förskolan Kalle
2007-10-31 13:14:32

Men, visst har du rätt i att det bara handlar om att se det en vill se.
Både för dig, oss, och Skolverket...

#55  FumikoFem RasmusS
2007-10-31 14:41:47

FumikoFem sa:
Delvis jag spekulerar på att det kanske inte är problem med ålder.
Utan attityden som äldre har


Okej, det var ett steg på vägen :)

Om vi vänder på det, spekulerar du då om att det kanske inte är könstillhörigheten som är problemet utan attityden som kvinnliga lärare har?

FumikoFem sa:
varför skulle tjejerna ha något ansvar då?, efter som killarna inte ska ha det?


Ett barn, oavsett kön, har inget reellt ansvar i förhållande till vuxna, speciellt så har de inte huvudansvaret för skolan och den uppfostrande delen av skolgången. Lärarna har det, oavsett kön och det får betalt för att ta detta ansvar. Lägger de ansvaret för detta på barnen är de bara ynkligt fega.

Svaret på din fråga är, nej, tjejerna har inte ansvaret. Varför? Inte för att de är tjejer utan för att de är barn. Samma sak gäller killarna om man är konsekvent.

FumikoFem sa:
Jag har bara hört hur synd det är om killarna å äldre lärare, och att dom alltid skylls på osv


Har inte läst alla inlägg här inne så du kan säker ha rätt. jag har dock bara läst om att vi är ett gäng som anser att det rent ut sagt är fördjävligt att det finns vissa som på allvar ”skuldbelägger” pojkar för deras attityder mot vuxna men inte flickor för deras attityder mot vuxna. Att man anser att pojkar är ansvariga för sina attityder men inte flickor. Att man å ena sidan anser att det är pojkarna som har problem med attityder och inte de kvinnliga lärarna och å andra sidan anser att det är de äldre lärarna som har problem med attityder men inte flickorna. Inkonsekvensen är så avgrundsdjup att jag nästan får svindelkänslor av den.

Vad beror denna inkonsekvens på?

Jag kan bara se en orsak, att man gör skillnad på barn och barn beroende på om de är pojkar eller flickor. Kanske är det just precis det som de kvinnliga lärarna gör också. Vad tror du detta inkonsekventa sätt att se på flickor och pojkar beror på?

#56  Sv: #55 FumikoFem
2007-10-31 15:48:59

Tyvär så har det påpekats i en annan tråd att lärare i viss grad fortfarande favoriserar det egna könet.
Så om en spekulerar såhär: tjejerna har då inte bara äldre mot sig utan även manliga lärare, medans killarna har dom kvinnliga.
Så var är största problemet om en skulle vilja tänka så.

Så klart att attityder ligger på alla, oavsett om det är tjejer mot äldre, äldre mot tjejer, killar mot kvinnliga lärare, kvinnliga lärare mot killar.

Nu är det inte så bra att spekulera vem som det är mest synd om, eller anta saker, vilket har nämnts här flera gånger.

Det sista du nämnde kallas fördomar å normer, som missgynnar både tjejer å killar, oavsett om det är äldre mot tjejerna eller kvinnliga lärare mot killarna.
Men försök att inte hela tiden lägga mest tyngd på fördomar mot killar hela tiden.

#57  #56 Kalle
2007-10-31 17:34:24

"Så om en spekulerar såhär: tjejerna har då inte bara äldre mot sig utan även manliga lärare, medans killarna har dom kvinnliga."

Visst, om det hade varit så hade det varit en annan sak.

Men i citatet i #8 påstås ju att flickor inte upplever någon skillnad mellan kvinnliga och manliga lärare. Det är därför vi har den här debatten.

I den andra tråden konstaterades väl bara att pojkar möjligtvis missgynnas generellt, vilket skulle kunna hänga ihop med favorisering av det egna könet och kvinnomajoriteten i skolan.

#58  #56 FumikoFem MartinK
2007-10-31 17:45:43


Men försök att inte hela tiden lägga mest tyngd på fördomar mot killar hela tiden.


Men du lägger ju hela tiden mest tyngd på fördomar mot tjejer hela tiden?

#59  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FumikoFem
2007-10-31 17:48:24

Men nu pratades det om i andra tråden att lärarna favoriserar egna könet, inte att tjejerna favoriserar egna könet på lärarna.

Å det konstaterades på just detta, inte att killar missgynnas mera utan tjejer å killar missgynnas av lärare som favoriserar det egna könet.

Men annars, ja, vi disskuterar det som stod i rapporten i denna tråd, inte om vad som skrevs i andra tråden.

#60  Sv: #58 FumikoFem
2007-10-31 17:58:31

Läs mina senare inlägg, speciellt #52, #56

Jag pratar om spekulationer, å pratar om att inte lägga ansvar på den ena eller andra, eller hur många gånger måste jag repetera mig själv? 5, 10, 100?
Ska vi ta allt från början igen å igen å igen å igen?

Eller ska någon mera upprepa samma jargong om att skylla/tycka synd mest om några gånger till?

#61  #60 Kalle
2007-10-31 18:05:17

Okej, då frågar jag, vad är meningen med att spekulera i att flickor missgynnas av manliga lärare lika mycket som pojkar missgynnas av kvinnliga, när vi diskuterar en rapport från Skolverket som säger att flickorna inte upplever att könet på läraren spelar någon roll?

#62  Sv: #61 FumikoFem
2007-10-31 18:25:31

För jag spekulerade först om vad som kan ligga bakom attityden mellan tjejer å äldre lärare.

Så jag tyckte att det passade bra att påpeka att det fortfarande finns detta syn sätt/favoriserande från lärare gällande det egna könet på elever.
Eftersom det fortfarande handlar om skolan, lärare å attityd problem.

#63  #60 FumikoFem MartinK
2007-11-01 13:15:39


Jag pratar om spekulationer


Ja, det har framgått av dina inlägg, vad du inte svarar på är varför spekulationerna ser så olika ut beroende på vilket kön du spekulerar kring?

Att utan ha någon grund för det spekulera så olika beroende på kön är ju inget annat än sexism.

#64  Sv: #63 FumikoFem
2007-11-01 13:54:45

Jag spekularar på mitt sätt.
Inte mitt problem om du inte gillar spekulationer som inte utgår från att det är synd om killarna å äldre lärare.

Jag tycker det har argumenterats tillräckligt om detta, så jag förstår inte din vilja att dra om samma sak om och om igen, vart vill du komma?

Så att dra samma jargong om att det är sexism när det du verkar vilja, är sexism å dubbel moral, förstår jag inte alls.

#65  Fumikofem RasmusS
2007-11-01 14:38:00

FumikFem sa:
Tyvär så har det påpekats i en annan tråd att lärare i viss grad fortfarande favoriserar det egna könet. Så om en spekulerar såhär: tjejerna har då inte bara äldre mot sig utan även manliga lärare, medans killarna har dom kvinnliga. Så var är största problemet om en skulle vilja tänka så


Nja, om vi ändå ska spekulera så bör vi väl i så fall ta med i beräkningen att det finns betydligt fler kvinnliga lärare än manliga vilket gör att risken för en tjej att drabbas borde bli mindre än för en kille, lite beroende på hur stor skillnaden är dvs.

FmuikaFem sa:
Nu är det inte så bra att spekulera vem som det är mest synd om, eller anta saker, vilket har nämnts här flera gånger


Helt sant, då kan vi väl hålla oss till rapporten som visar på hur pojkar och män missgynnas?

FumikoFem sa:
Men försök att inte hela tiden lägga mest tyngd på fördomar mot killar hela tiden


1. Jag gör det inte hela tiden. Diskuteras fördomar mot tjejer försöker jag avhålla mig från att förminska dem genom att hävda att fördomar mot killar är värre. Jag försöker i stället hålla mig till fördomar om tjejer i dessa fall.

2. Det blir liksom lite av en rätt självklar reaktion när vi talar om manlig utsatthet, eller som i detta fall om pojkar som utsätts för diskriminering av kvinnliga lärare och någon börjar skuldbelägga pojkarna för att de missgynnas och offerförklara flickorna när de missgynnas.

#66  #64 FumikoFem MartinK
2007-11-01 15:36:18


Jag spekularar på mitt sätt.
Inte mitt problem om du inte gillar spekulationer som inte utgår från att det är synd om killarna å äldre lärare.


Ja, du spekulerar på ditt sätt, ett sätt som utgår från att det är synd om tjejer.


Jag tycker det har argumenterats tillräckligt om detta, så jag förstår inte din vilja att dra om samma sak om och om igen, vart vill du komma?


Jag vill ha jämlikhet och alltså reagerar jag när sexister uttalar sig. Det borde fler göra.


Så att dra samma jargong om att det är sexism när det du verkar vilja, är sexism å dubbel moral, förstår jag inte alls.


Nej, och det är ju en del av problemet, du kallar dig uppenbarligen feminist och, förmodar jag, är för jämlikhet. Ändå ser du inte själv hur du särbehandlar människor pga kön i dina spekulationer.

#67  Sv: #65 FumikoFem
2007-11-01 16:18:49

Ja en kan spekulera som en vill, men nu har ju tjejerna äldre mot sig också.

Läs det sista i mitt inlägg #59, alltså meningslöst att påpeka eller fråga mig om att hålla sig till denna rapport i denna tråd när jag påpekade det, eller har du alls läst alla inlägg?

Å nu talades det också om attityd mellan tjejer å äldre lärare, vilket har tagits upp flera gånger redan.

#68  Sv: #66 FumikoFem
2007-11-01 16:31:53

Så, alltså baserar dina argument på att ifrågasätta mina spekulationer, alltså endast i inlägg där jag spekular på ett sätt, men när jag säger att det inte ska läggas mera tyngd på det ena eller andra i andra inlägg, det ignorerar du?

Alltså ser du bara det du vill se.

Börjar bli lite sandlåde fenomen i denna tråd.

Meningslöst argumenterande.

#69  #45, gg PerEdman
2007-11-01 16:43:51

Du tycker alltså att de har skrämmande fel.

#70  #68 FumikoFem MartinK
2007-11-01 17:32:01


Så, alltså baserar dina argument på att ifrågasätta mina spekulationer, alltså endast i inlägg där jag spekular på ett sätt, men när jag säger att det inte ska läggas mera tyngd på det ena eller andra i andra inlägg, det ignorerar du?


Ja, jag ifrågasätter dina sexistiska spekulationer. Och att du samtidigt skriver att man inte skall lägga mer tyngd på det ena eller andra blir ju meningslöst när du så tydligt visar i dina spekulationer att du faktiskt lägger mer tyngd på en sak.

#71  #67 FumikoFem MartinK
2007-11-01 17:33:24


Ja en kan spekulera som en vill, men nu har ju tjejerna äldre mot sig också.


Att tjejena skulle ha äldre emot sig är ju bara en spekulation det med.

#72  Sv: #71 FumikoFem
2007-11-01 18:02:15

Läs flera av rapporterna i tråden.

Det var en som handlade om attityd mellan tjejer ä äldre lärare.

Eller ska du dra jargongen om att ansvaret ligger oss tjejerna? då ses ju äldre lärare som offer.
Trodde detta redan hadde diskuterats, men visst, om du vill argumentera samma sak om och om igen, så får du göra det utan mig.

#73  #72 FumikoFem MartinK
2007-11-01 18:38:13


Läs flera av rapporterna i tråden.

Det var en som handlade om attityd mellan tjejer ä äldre lärare.


Om det är rapporten GG citerar i #10 du menar så är det ju också bara sexistiska spekulationer.
Författaren gör alltså precis samma fördomsfulla spekulationer som du gjort.

#74  Sv: #73 FumikoFem
2007-11-01 18:49:03

Ja du får tro å anta vad du vill.

Men om den rapporten utgått från att det är tjejerna det är fel på så hadde det väl passat bättre? dubbel moral alltså.

#75  #74 FumikoFem MartinK
2007-11-01 18:59:43

Jag tycker det här är talande för hur fördomar sprids, lösa spekulationer har hos dig förvandlats till fakta..


Men om den rapporten utgått från att det är tjejerna det är fel på så hadde det väl passat bättre? dubbel moral alltså.


Det beror på hur pojkarna hade bedömts, jag tycker (eftersom jag vill ha _jämlikhet_) att så länge pojkarna och flickorna bedöms på _samma_ sätt så är det ok (ur jämlikhetssynpunkt i alla fall, man kan ju fortfarande ha åsikter om att lägga ansvaret på barn).

Alltså:
Spekulerar man i att det är fel på pojkarna så bör man också spekulera i att det är fel på flickorna.
Spekulerar man i att det flickorna är offer så bör man även spekulera i att pojkarna är offer.

Det är det jämlikhet handlar om, att behandla pojkar och flickor lika.

#76  FumikoFem #62 Kalle
2007-11-01 21:03:42

Ja, om vi spekulerar om olika saker, eller utifrån olika förutsättningar, så kanske det inte är så konstigt om vi inte kan komma överens? ;-)

#77  Sv: #75 FumikoFem
2007-11-01 23:34:50

Jag trodde jag hade talat om spekulationer.
Eller är det konstruktivt att påstå sånt som du gör?

Därför jag nämnde det om att inte lägga skulden på den ena eller andra, men du väljer att ignorera det hela tiden, istället så fortsätter du dra samma sak om och om igen.

#78  #77 FumikoFem MartinK
2007-11-01 23:46:14


Eller är det konstruktivt att påstå sånt som du gör?


Du menar att jämlikhet handlar om att behandla pojkar och flickor på samma sätt?


Därför jag nämnde det om att inte lägga skulden på den ena eller andra


Ja, du nämner det för att i nästa andetag göra om samma sexistiska jämförelser (eller ännu värre hänvisa till sådana spekulationer som fakta) och sedan inte förstå vad du gör fel.

Du vet, det spelar ingen roll att du säger att du inte gör någonting om du samtidigt gör det.

#79  Sv: #76 FumikoFem
2007-11-01 23:53:15

Mm, det spekuleras en hel del här, å det rör sig om olika synsätt osv.
Men problemet är att om mina spekulationer inte passar in på andras synsätt som i denna tråd så får en negativa attityder mot sig.

Börjar därför kännas lite meningslöst att disskutera mera i denna tråd.

#80  Sv: #78 FumikoFem
2007-11-02 00:56:48

Va? jag talade om det första du skrev i #75 du skriver om 'lösa påståenden' å 'förvandlats till fakta'

Det jag gjorde efter att jag sagt att inte lägga skulden på den ena eller andra, är svara på nya inlägg å hänvisa på vad jag menade i mina spekulationer i tidigare inlägg.

Sen talade jag om en annan tråd, där BÅDA könen får problem på grund utav lärare som favoriserar egna könet, ok?

Sen spekulerade jag då att tjejer inte bara får äldre lärare mot sig utan även mannliga lärare, men i ett senare inlägg så sa jag att:
"Men annars, ja, vi disskuterar det som stod i rapporten i denna tråd, inte om vad som skrevs i andra tråden."

Och om nu dessa rapporter bara är "spekulationer" vad är då problemet med att spekulera runt dom?

Jo, att jag får inte spekulera på ett sätt, utan bara på det sättet du vill, igen och igen så visar du på dubbel moral tänkande.
Då kastar du ut sånt som sexist å liknande.

Sen måste jag hela tiden skriva samma sak om och om igen, att skulden INTE ska läggas på den ena eller andra.

#81  Sv: Feminismens syn på män i förskolan FumikoFem
2007-11-02 04:03:24

Tillägg på mitt inlägg #80.
'lösa påståenden' ska vara : 'lösa spekulationer'

#82  Fumikofem heffaklumpen
2007-11-02 11:39:13

Hela rapporterna behöver inte vara rena spekulationer, men en del av det som skrivs i dem kan vara det.
Varför det är spekulationer har motiverats tidigare, men det skulle egentligen knappast behövas om man försöker se resonamanget istället för att argumentera emot av princip.

#83  FumikoFem #79 Kalle
2007-11-02 15:29:55

Mm, det spekuleras en hel del här, å det rör sig om olika synsätt osv.
Men problemet är att om mina spekulationer inte passar in på andras synsätt som i denna tråd så får en negativa attityder mot sig.

Börjar därför kännas lite meningslöst att disskutera mera i denna tråd.

Mmm. Jag tror fortfarande att problemet är vad som diskuteras, och inte ditt synsätt på det. Men nu lägger i alla fall jag ner dem här tråden.

#84  Sv: Feminismens syn på män i förskolan heffaklumpen
2007-11-15 15:54:25

Den här intervjun dök upp när jag tittade runt en länk som Blindalina gav i en annan tråd. Apropå lärare...
(Obs Videolänk)
http://www.ur.se/pedagog/Titta--lyssna/Artikl…

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?