feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Separatistisk könsrollstråd


Gå till senaste inlägget#1  Separatistisk könsrollstråd FemAspirant
2007-09-20 00:00:37

Jag tänkte starta en tråd här för att få reda på lite vad andra JÄIFare tänker om och kring könsroller. Om det är möjligt skulle jag vilja att den här tråden fungerade som diskutera-trådar, alltså att inte feminetister skrev i den utan om ni har kommentarer skriver i en angränsande tråd. Antingen på diskutera om ni vill kommentera eller på JÄIF om ni vill ha svar av mig eller någon annan JÄIFare. Anledningen är att jag skulle vilja se en så kallad "valstråd" här, en tråd där JÄIFare kan lägga ut texten kring vad de anser istället för att direkt behöva krypa ner i skyttegravarna. Jag hoppas det går att respektera. Jag tror det vore bra för JÄIF att få lite egen tid och möjlighet att formera en åsiktsbild som inte bara består av kriitik av den befintliga feminismen.

Till alla JÄIFare som är intresserade så har jag fyra frågor kring könsroller. I nästa inlägg skriver jag mina svar på frågorna och jag tycker det skulle vara otroligt intressant om ni ville skriva era,

1. Anser du att könsroller existerar?

2. Om du anser att könsroller existerar, vad anser du de då är? Om du inte tror att könsroller existerar, vad anser du det som en del kallar könsroller vara?

3. Ser du det som en positiv utveckling att könsroller luckras upp? (om du inte anser de existera: ser du det som en positiv utveckling att de som tror på dem försöker luckra upp dem?)

4. Tror du det är möjligt, om så -hur? Om inte - varför?

#2  Mina svar FemAspirant
2007-09-20 00:09:16

Det går självklart att skriva sina svar utan att snegla på min rätt långa text i den här posten.

1. Ja

2. Jag tror att könsroller är inlärda strategier för att hantera världen. Responser på påverkan vi utsätts för under vår uppväxt. Jag tror säkert det finns en biologisk komponent också men att den har betydligt mindre inverka på formandet av könsroller än vad uppfostran/miljö har. Vi behandlas diametralt olika under vår uppväxt, vi vet att människor reagerar på den behandling de utsätts för - på posten kommer könsroller. Att vi lär oss olika strategier är för att vi får olika återkopplingar på vårt beteende, hade Pavlov gjort en sidostudie med ett par andra hundar som istället för mat fick stryk när klockan klämtade hade nog dessa hundar "valt" andra strategier, andra roller.

Nedan skissar jag på vad jag tror är de stora skillnaderna:

Kvinnor, även som barn - den andra vårdaren
Ett rön från studie om Tittmyran/Björntomten som jag kände igen alltför väl under de tio år jag arbetade med barngrupper i lågstadieåldern var att flickor enrollerades som den andra fostraren. Att de fick en inkluderande uppfostran. "Gör detta för att annars förstår du väl att det inte fungerar", "Duka bordet så att det blir fint", "Hjälp mig med maten så vi hinner". Att de till det fick uppgifter som handlade om att hålla oregerliga pojkar i schack. En uppfostran där vikten av resultatet förklarades och användes som påtryckning. "Vi har samma intressen, hjälp till att få det att hända." Bekräftelsen kom när uppgifterna uppfylldes, när viljan böjdes och uppgiften utfördes i gemenskap. "Vad fint!", "Vad duktigt", "Vad gott det blev!". Pojkarnas uppfostran är av en annan typ. Videofilmningen av dagispersonalen visade det som jag minns gjorde att jag mådde dåligt när jag var enda mannen bland de kvinnliga omsorgstagarna. Den uppmärksamhet som gavs var ofta negativ och mycket sällan förklarande och inkluderande. Snarare var den auktoritär och maktfullkomlig. Det ledde inte till bekräftelse att lyda. Ögonblicken av lydnad sågs inte, det var i tuktandet som pojkarna verkligen sågs och fick engagemang från sina kvinnliga vårdare. Den positiva uppmärksamheten som gavs var den uppmärksamhet som gavs vid prestation. "Har du byggt de där?", "Vad stark du är!", "Vad mycket du kan om den där seriefiguren". Positiv återkoppling för prestation och i brist på prestation valet av den negativa uppmärksamheten i några fall (för själen fruktar tomhet).

Homosocialitet
Att kvinnor är i förkrossande majoritet i uppfostran och att de män som finns även de har uppfostrats och fått en modell för fostran från en miljö med än större majoritet kvinnor skapar en situation där barns modell för relationer blir olika beroende på kön. I det ena fallet är behoven liknande och språket nära vårdaren, i det andra fallet är behoven diametralt skilda och språket ofta otolkbart. Utsattheten i att inte ha intressegemenskap och samma språk som den som har ett enormt maktövertag i en relation är groteskt stor. Spåren av den utsattheten tolkas gängse som manlig överordning: lägre betyg, mer utagering, större problem, mer våld, sämre språk...

Modell för social samvaro - par eller grupp
I och med närheten i relationen mellan kvinnlig vårdare och flicka skapas en modell där relationer är tvåsamma. Tvåsamma relationer blir gällande även när det är flickor som umgås med flickor. Att pojkar ser sin bekräftelse i lek borta ifrån vårdnadshavarna och lär sig att känna obehag för maktutövning och tvåsamhet gör att pojkar söker sig till gruppsamvaro, hierarkisk men ändå upplevd som oändligt mycket tryggare än tvåsamhet. Jag är övertygad om att människor som övas i att umgås i par lär sig andra färdigheter och andra strategier än människor som övar sig att leva i grupp. Par kan finnas i en mängd konstellationer och kan ombildas och brytas upp oändligt många gånger. Att vänja sig vid det är att vänja sig vid att klara av separationer och konflikter till den absoluta slutpunkten - relationens upplösande. Att leva i grupp ger en förmåga att förstå hierarkier, att kunna inordna sig och slåss om en så bra plats som möjligt. Det är ytterst tryggt men otroligt olika belöning beroende på plats i hierarkin. Att vara på toppen i hierarkin ger bekräftelse från alla, vuxna, barn, pojkar, flickor. Att falla ur hierarkin är otroligt skrämmande, upphör relationen finns inte andra relationer, alla är med i samma relation. Att kastas ut är nästan otänkbart smärtsamt. Par saknar samma frihet men har en högre närhet.

Olika konfliktmetoder
Att vara van vid tvåpersonskonflikter ger helt andra fungerande strategier än att vara van vid konflikter inom en grupp. För att vinna mot en person räcker det att vara dominantare än den andra. För att vinna i en grupp måste man vara ytterst dominant för att kunna vinna eftersom andra triggas av dominans, har man å andra sidan en strategi som handlar om prestation så gör man resten av gruppen intresserad och är prestationen större än den man har konflikten med så sker ett gemensamt beslut där man utifrån och "objektivt" erhåller seger i konflikten. I en tvåsam konflikt vinner sällan prestationen. Speciellt som den relationsmodellen och konflikmodellen kommer från den djupt ojämlika modellen vuxen - barn från början. När konflikten renodlas finns ingen domare som kommer in och säger att det där var mycket smartare/bättre sagt så därför har du rätt. Dessa olika konfliktmetoder tror jag är en stor anledning till att diskussionerna här på feminetik upplevs som så oerhört frustrerande av både män och kvinnor som fortsätter spela efter sina olika spelregler och gång på gång tappar humöret över att de inte fungerar. grupp-konflikt-skolans medlemmar frustreras över att giltiga logikkedjor inte erkänns, par-konfliktskolans medlemmar frustreras över att den de diskuterar med tycks tala till dem såsom de hade en publik.

Prestation som attraktionsfaktor
Manlig prestation är en attraktionsfaktor i vuxenlivet. Män som kvinnor finner manlig prestation attraktivt, ju mer man presterar ju högre status har man. Hög status betyder stor bekräftelse och stor trygghet. Hög staus betyder att man är lång ifrån det värsta ödet, att sparkas ur den stora relationen. Konfliktmetoden i mäns värld gör att det är en stor trygghet att vara en presterande man, En presterande man utvecklar dominansbeteende eftersom han är van vid att ligga över andra i hierarkin. Jag kan tänka mig att det gör att sådana män är mer lättigenkännliga och därmed tryggare att umgås med för någon som är van vid parrelationens dominansbeteende.

Värderingsgemenskap
Egentligen en del av homosocialiteten i uppfostran, men ändå värt att trycka extra på i ett eget stycke: Alla människor har behov som de upplever är viktiga. Känner någon ett starkt obehag inför vissa situationer och visst beteende så har det ofta en orsak. Men i och med kombinationen av kvinnors kamp för likabehandling och övervikten av kvinnor i uppfostran så tror jag att det till en övervägande del letas efter orsaker till kvinnligt obehag och straffas, kritiseras och förminskas när det gäller manligt obehag. Det är rätt magstarkt när pojkar och män utmålas som svaga eller rädda när de ger uttryck för sina behov. Paradexemplet är diskussionen om hur flickor "mognar" snabbare än pojkar. Som en beskrivning av det uppenbara förhållandet att det är lättare att finna sig till rätta i en homosocial miljö om man har rätt kön.

3. Jag ser det i alla fall som positivt om vi bättre förstår könsroller. Jag tror även att förståelse i sig ger uppluckring.

4. Jag är tveksam om det är möjligt. Dagens situation är en stor jämviktslösning av upplevt optimala strategier. Jag tror inte det är möjligt att gå från det jämviktstillståndet till ett så otroligt mycket bättre jämviktstillstånd om vägen dit betyder att ett kön ska tvingas/domineras att ta mindre optimala strategier. Det kommer att fungera till en viss gräns. I framtiden, när det kvinnliga synsättet inte är det dominerande och oattackbara så kan det kanske tänkas att det går att i öppen dialog och konstruktivt argumenterande hitta steg för steg fram mot en bättre lösning. Men där är vi inte idag,

#3  Sv: Separatistisk könsrollstråd PerEdman
2007-09-20 01:21:52

1. Ja.

2. Inlärda.

3. Ja.

4. Ja. Genom annan inlärning.

#4  Sv: Separatistisk könsrollstråd Gullegubben
2007-09-20 09:30:32

Intressanta tankar. Jag tror att könsrollerna bara delvis är inlärda, i den meningen att de har sin grund i biologiska och andra realiteter som ibland får större genomslag än de *egentligen* förtjänar i samhället som helhet eller i den enskilda situationen.

Fritt enligt Swami Vivekananda gäller att "Habit is second nature, but it is first nature as well".

Vid absolut frihet gör man inte skillnad på sig själv och solen eller stenarna på marken.

Att frigöra sig från könsrollerna är ett jätteprojekt och då kan man lika gärna satsa på att frigöra sig från dualism i allmänhet och föreställningar om naturlagar, "space-time-continuum" osv på en gång, så man får lite valuta för sina ansträngningar.

#5  Sv: Separatistisk könsrollstråd Tass
2007-09-20 10:16:58

1. Ja.
2. Sociala anpassningar grundade i att vi biologiskt sett är sociala varelser med en väldig förmåga till läsa av och förhålla oss till vår sociala omgivning. Vi anpassar oss till de krav och förväntningar som finns i vår sociala miljö, samtidigt som vi utgör varandras sociala miljö. Därigenom skapas mönster i förväntningarna där kön är en av de faktorer som avgör vilka förväntningar som ställs på en individ från andra individer.
3. Ja.
4. Ja. Mönstren luckras upp genom att förväntningarna tas upp till granskning. Om jag inser att en orsak till att jag förväntar mej att X ska bete sig på ett visst sätt är X har ett visst kön kan jag inse att mina förväntningar kanske inte är rimliga och riktiga.


"Förväntningar" är inget täckande begrepp men allafall en hyfsat stor del av vad det handlar om. Kanske någon vill föreslå något bättre?

#6  Sv: Separatistisk könsrollstråd Gullegubben
2007-09-20 10:20:50

Jag tror också att könsrollsuppluckring bara kan ta ordentlig fart när personer som genom talang eller arbete är synnerligen välanpassade till könsrollerna och drar stor nytta av dem börjar ifrågasätta och frivilligt avstå från de fördelar som könsrollerna ger dem.

Den som inte är framgångsrik i sin tilldelade könsroll tas som en gnällig och bitter person som inte vill ta ansvar för sin egen slöhet eller acceptera *vanlig* otur, utan hela tiden hittar felet hos andra, när denne kritiserar könsrollerna.

Ett annat problem är att könsrollsbrytande inte alltid uppfattas som könsrollsbrytande utan tolkas könsrollsenligt.

Om jag till exempel låter bli att stöta på en kvinna för att jag tycker att jag har gjort tillräckligt och nu är det hennes tur att göra något, så kan hon mycket väl tolka det som att jag inte gillar henne och avvisar henne.

De områden där könsrollsbrytande kan ge omedelbara positiva resultat för den som gör det verkar vara ganska utnyttjade redan.

Könsrollsbrytande som är bra för samhället som helhet men är mer osynligt måste förenas med beskedet att det är könsrollsbrytande, vilket kan uppfattas som ganska fånigt.

#7  Tass Gullegubben
2007-09-20 10:30:57

Fast jag menar att det finns vissa biologiska realiteter som det är för mycket begärt att begära att människor helt skall sluta bry sig om.

Att begära att kvinnor skall sluta dra största möjliga nytta av det faktum att de bär fram och föder barn är helt klart för mycket begärt. (Exempelvis genom att kräva att mannen hon skaffar barn med kompenserar det genom att ha mera pengar/resurser än henne och dela med sig av dem eller ha bättre genetiskt material än henne.) Det är enligt min mening helt utopiskt att tro att kvinnor skall sluta ta hänsyn till denna realitet. Det som framgår klart idag är oftast värt mer än det som kanske kommer att ske i framtiden.

#8  Sv: Separatistisk könsrollstråd Tass
2007-09-20 10:47:40

Nyttomaximerandet är säkert det som gjort oss sådana vi är och inget vi kommer att sluta med. Men jag håller inte med om att nyttomaximerande måste innebära att följa dagens könsrollsmönster. Tvärtom tror jag att nyttomaximerande i en föränderlig värld innebär just att mönstren bryts. Det är ingen biologisk realitet att en man ska bidra med pengar till ett föräldraskap.

#9  Om jag kunde... Kalle
2007-09-20 10:57:36

... dela ut guldstjärnor till inlägg.

Så skulle jag göra det till inlägg #2.

*bugar och applåderar!*

#10  Tass Gullegubben
2007-09-20 11:18:22

Nej, det kan ju förvisso vara så att könsrollerna hindrar en del människor från att vara nyttomaximerande. Exempelvis kan ju en välavlönad kvinna vilja nyttomaximera genom att skaffa barn med en hemmaman, men hindras av att andra tycker att det är konstigt eller att för få män är intresserade av att vara hemmamän som försörjs.

Men det är en biologisk realitet att kvinnor bidrar med att vara gravida och föda fram barn och att ingen kan ta över det åt dem, så någon form av kompensation kommer de alltid att begära. De kan ju mycket väl begära kompensation genom annat än pengar eller bästa möjliga genetiska material, men då båda dessa former av kompensation är iögonenfallande och mindre osäkra än utfästelser om stort engagemang som förälder eller liknande, så kommer de alltid att locka en stor grupp av kvinnor.

#11  #7, Gullegubben PerEdman
2007-09-20 11:32:00

Jag erkänner att det kan finnas sådana också, men jag anser att det är alldeles för tidigt att anta att vi vet vilka drag som är "biologiska realiteter" och vilka som är inlärda. Vi VET att män och kvinnor uppfostras olika. Vi behöver inte utgå ifrån att det finns andra orsaker till skillnader i beteende förrän vi omintetgjort de välkända skillnaderna.

/ Per

#12  Per Edman FemAspirant
2007-09-24 14:47:18

jag sa:
[J]ag [skulle] vilja att den här tråden fungerade som diskutera-trådar, alltså att inte feminetister skrev i den utan om ni har kommentarer skriver i en angränsande tråd.


Förstår inte riktigt varför du skriver här i den här tråden, är det en medveten protest, bara respektlöst eller något annat?

#13  Gullegubben FemAspirant
2007-09-24 14:49:48

Gullgubben sa:
Jag tror att könsrollerna bara delvis är inlärda, i den meningen att de har sin grund i biologiska och andra realiteter som ibland får större genomslag än de *egentligen* förtjänar i samhället som helhet eller i den enskilda situationen.


Jag håller med.

Gullegubben sa:
Att frigöra sig från könsrollerna är ett jätteprojekt och då kan man lika gärna satsa på att frigöra sig från dualism i allmänhet och föreställningar om naturlagar, "space-time-continuum" osv på en gång, så man får lite valuta för sina ansträngningar.


Jag tänker mig en kanske lite mindre absolutistisk målbild. Total frigörelse är kanske snudd på omöjligt, men partiell frigörelse kanske både är möjligt och önskvärt? En rimlig verklighetsbeskrivning skulle i sig kunna minska lidandet högst avsevärt. Jag ser mycket onödig utsatthet i tex pojkars förskole- och skolvärld som skulle kunna avhjälpas med åtgärder som: ändrat fokus i den pedagogiska utbildningen av personal, minskad demonisering av män. Högre krav på prövbarhet i styrande hypoteser/ideologier, bättre könsfördelning bland anställda etc.

Ang dina tankar i #6-#7 & #11 håller jag med till viss del även om jag tror att det ligger mycket i det Tass skriver också.

Sedan kan jag tycka att i det förhandlingsspel du utmålar så förutsätter du ju statiska styrkeförhållanden, vilket väl inte är givet? Det är t.ex. inte en slump att ett antal feminetiker har förklarat på den här sidan hur det är självklart och okontroversiellt att mäns resurser kan tas från män utan ersättning för att delas ut till behövande kvinnor som saknar dessa resurser samtidigt som det inskärps att kvinnors resurser som t.ex. barnfödarförmåga självklart måste förbehållas kvinnorna att ha och kräva fullgod ersättning för att dela med någon. Dvs, själva synen (normen) på vad som är en egen resurs som man själv med suveränitet använder i förhandlingsspelet för att uppnå största möjliga resultat med är en spegling av ett styrkeförhållande. Alltså borde det vara möjligt att ändra styrkeförhållandena paralellet med försöken att göra uppväxten mindre könande och mindre hård för barn så att man sammantaget skulle få en vardag med högre välmående och helare människor än vad vi har idag.

#14  Tass FemAspirant
2007-09-24 14:50:43

Intressanta tankar. Tror du att det finns en bortre gräns för hur rollerna bryts, att de kan vändas helt om till sina motsatser?

#15  Kalle FemAspirant
2007-09-24 14:51:01

Tack.

#16  Sv: Separatistisk könsrollstråd FemAspirant
2007-09-24 16:36:25

Felskrivning i 14, ska vara:
Itressanta tankar. Tror du att det finns en bortre gräns för hur rollerna bryts, eller tror du de exempelvis kan vändas helt om till sina motsatser?

#17  Sv: Separatistisk könsrollstråd Tass
2007-09-25 08:12:04

I många delar kan mycket säkert vändas till sin motsats. Som exempel lär ju gråt ha gått från att vara manligt till att vara omanligt. Jag kan också tänka mej att vi är på väg mot en situation där försörjningsplikten blir kvinnans ansvar. Kvinnan som Gg skriver om i #10 blir allt vanligare samtidigt som kvinnor som förlitar sig helt på män blir ovanligare i takt med att tvåsamheten blir en allt bräckligare konstruktion. Men det är inget jag hoppas på, könsrollsmönster är i min mening lika illa oavsett hur de ser ut. Min förhoppning är att så lite som möjligt ska betraktas som könade egenskaper.

#18  #10 Gg Tass
2007-09-25 08:15:32

Som en ytterlighet kan mabn tänka sig en utveckling där män mest ses som spermadonatorer. Då finns knappast någon grund för kvinnor att kräva kompensation för barnafödandet. Jag hoppas att det inte ska gå dithän men jag kan inte se det sdom någon biologisk realitet att kvinnor kräver kompensation för att bli gravida.

#19  Tass Gullegubben
2007-09-25 09:05:12

Jag förstå inte vad du menar.

Håller du inte med om att kvinnans minimi-insats som förälder är att bära fram och föda barnet och att mannens minimi-insats är betydligt mindre?

#20  Tass #18 Kalle
2007-09-25 09:56:51

Jag hoppas att det inte ska gå dithän men jag kan inte se det sdom någon biologisk realitet att kvinnor kräver kompensation för att bli gravida.

Varför då, om du inte ser det som orealistiskt att det faktiskt finns förhållanden där mannen längtar mer efter barn än kvinnan?

#21  #19 Gg Tass
2007-09-25 10:04:53

Det jag inte håller med om är slutsatsen " någon form av kompensation kommer de alltid att begära"

#22  Tass Gullegubben
2007-09-25 10:11:36

Eh, varför inte det?

Varför skulle de vanliga mekanismerna inte gälla eller komma att sluta gälla just här?

#23  Sv: Separatistisk könsrollstråd Tass
2007-09-25 10:19:16

"De vanliga mekanismerna", är det att begära kompensation för utförda tjänster? Jag menar att den biologiska realiteten av barnafödande inte behöver innebära att det utförs åt någon annan än kvinnan själv.

#24  Tass Gullegubben
2007-09-25 10:44:43

Och jag menar att en kvinna i den situationen kommer att vilja ha bättre genetiskt material till sitt barn än om samma kvinna hade valt att skaffa barn med en man som ger henne mycket hjälp med barnet eller försörjer henne.

En högavlönad kvinna (eller kassaförsörjd kvinna som inte behöver arbeta) kan ju välja att skaffa barn utan att ha en man i sitt liv, för att hon inte vill dela med sig av sina pengar med mannen, att hon inte vill att han skall lägga sig i hennes liv eller barnets liv. Att slippa ta ansvar för eller påverkas av en annan person är också en kompensation som kvinnan kan begära för sin insats med att bära fram och föda barnet.

Ju mer man tar ansvar för själv, desto mindre behöver man kompromissa om på andra områden. Och vice versa.

#25  FemAspirant MarianneK
2007-09-25 21:01:51

Jag har inget emot valstrådar. Att säga att en tråd ska vara en valstråd är imo att säga att ingen ska attackera någon annans åsikter. Och att i trådstarten tydliggöra detta kan säkert leda till att fler jäifare känner sig fria att valsa loss utan att riskera att bli attackerade av feminister.

Men menar du att feminister inte ska få valsa i tråden? (PerEdman kan knappast anklagas för att inte ha valsat) Eller inte få delta i debatten när/om tråden lämnar valstadiet? JÄIF är inte en plats för icke-feminister att diskutera utan inblandning, och jag menar att ingen har rätt att kräva att det ska vara det. Ni har inget eget rum.

Däremot har jag all respekt för valstrådar, och så länge vals pågår kommer jag inte att konfrontera någon.

#26  förtydligande Sjodin
2007-09-26 11:05:06

Trollstav Det är självklart tillåtet även för feminetister att debattera i den här tråden, liksom i alla trådar i JÄIF.

Bjuder man upp till vals i JÄIF så får alla dansa.

#27  Sv: Separatistisk könsrollstråd Tass
2007-09-26 11:12:50

Rätt så, Sjodin. På JÄIF har alla rätt att vara respektlösa!

#28  Sv: Separatistisk könsrollstråd FemAspirant
2007-09-26 14:22:41

Jag har givetvis ingen rätt eller möjlighet att sätta några regler på det här forumet. Jag såg själv min formulering som ett sätt att berätta vad jag såg som on topic i den här tråden. Jag tror att det är ett stort problem med skyttegravsstämningen på den här sidan (se tex. min diskussion med Ephemeer http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?f…) och att jag tycker det vore intressant med en tråd där jäifare lägger ut texten i fred. Mest som ett experiment för att få kritikernas konstruktiva röster istället för deras kritik. Vi vet vad vi inte tycker om men vad tror vi och vad vill vi? Skulle det vi tror och vill kunna användas för ett konstruktivare samtal med feminetister? Frågor som jag skulle vilja finna svar på.

Självklart böjer jag mig för moderatorns vishet och auktoritet. I de fall moderatorns vilja och andra förnumstiga tyckares vilja sammanfaller kan det även tyckas som att jag följer de senares föreskrifter. Detta är dock en illusorisk följsamhet som inte ska tolkas som något erkännande av regeluttolkarrätt eller ens som ett uttryck för intresse av vad självpåtagna åsiktspoliser har för nya intressanta åsikter om forumetikett att delge mig.

Omformulering: Mitt hopp var att detta främst skulle vara en diskussion mellan JÄIFare. Vi har inte rätten att utestänga någon eller ens be någon att avstå från att skriva i tråden men jag kommer inte att svara någon feminetiker mer här och de JÄIFare som väljer att följa mitt exempel är väl förhoppningsvis fria att göra så. Min åsikt om personers respektlöshet kommer jag fortsättningsvis inte att lufta i den här tråden även om den kan tänkas kvarstå oförändrat.

#29  Sv: Separatistisk könsrollstråd FemAspirant
2007-09-26 14:58:32

GG, jag skulle vara jätteintresserad om du hade några tankar om mitt inlägg #13.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?