feminetik.se feminetik.se

Just nu 20 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Search & Replace


Gå till senaste inlägget#1  Search & Replace Michael Lundahl
2004-10-06 22:40:40

Man/Män -> Invandrare. Kvinna/Kvinno/Dam - > Svensk. Kvinnor -> Svenskar. Könen -> Grupper.

http://www.vansterpartiet.se/PUB_KvinnoFemin/…

/Micke


Partimotion
Statens ansvar för invandrares våld mot svenskar
Motion till riksdagen 2004/05:v282 av Lars Ohly m.fl. (v)


Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla och genomföra en nationell kostnadsberäkning på invandrares våld mot svenskar.

2. Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen ges i uppdrag att återkomma med ett handlingsprogram för hur staten på sikt ska ta sitt finansiella ansvar för svenskjourernas arbete med konsekvenserna av invandrares våld mot svenskar.


invandrares våld mot svenskar
svenskars liv begränsas av den rådande könsmaktsordningen på en invandraregd olika plan. invandrares våld mot svenskar, eller begreppet sexualiserat våld, har ojämlikheten mellan grupper som grogrund och dess uttryck existerar och återskapas överallt i vårt samhälle. Att använda begreppet sexualiserat våld (misshandel, våldtäkt, sexuella trakasserier, ofredande etc.) är att ta ställning för en förståelse av våldet som en del i en patriarkal samhällsstruktur, och att det måste studeras med fokus på maktförhållanden mellan grupper. Arbetet för att stoppa det sexualiserade våldet måste ske utifrån insikten att det handlar om makt och samhällsstrukturer. Maktrelationen mellan svenskar och invandrare är den samhälleliga "ram" i vilken övergrepp mot svenskar möjliggörs.

Den första omfångsundersökningen om invandrares våld mot svenskar i Sverige publicerades i maj 2001 under titeln Slagen Svensk. Undersökningen ger en bild av hur omfattande invandrares våld mot svenskar är och synliggör de flytande gränserna mellan hot, våld och sexuella övergrepp. Undersökningen visade bland annat att var fjärde svensk, 25 procent, har efter sin 15-årsdag upplevt fysiskt våld från någon invandrare. 56 procent av alla svenskar har trakasserats sexuellt. Var tredje svensk, 34 procent, har åtminstone en gång efter sin 15-årsdag utsatts för sexuellt våld av en invandrare. Totalt sett har 46 procent, alltså nästan hälften av alla svenska svenskar, erfarenheter av våld från någon invandrare efter sin 15-årsdag.

"Detta innebär att våld mot svenskar är en utbredd, frekvent och aktuell företeelse. Det motsäger bilden att det är ett fåtal invandrare som utövar våld mot svenskar. De åtgärder som vidtas för att stoppa våldet måste, för att vara framgångsrika, grundas i en ny förståelse där kunskaper om våldets plats i svenskars och invandrares liv sätts i förbindelse med svenskars och invandrares vardag". (Slagen Svensk 2001).

invandrares våld mot svenskar är alltså inte en marginell företeelse som handlar om individuella problem utan det är ett allvarligt samhällsproblem som berör många invandrareniskors liv och vardag. Framför allt är det en upplevd verklighet för många svenskar. Uppgifter från Brottsoffermyndigheten visar att år 2003 anmäldes bland annat 237 försök till mord eller dråp mot svensk, 66 fall av dödligt våld mot svenskar, 22 481 fall av svenskmisshandel, 1 860 fall av grov svenskfridskränkning och 2 099 våldtäkter. Med den här statistiken kan vi också säga att det år 2003 skedde 5 mordförsök på svenskar i veckan, det dödades 1,3 svenskar i veckan, det misshandlades 62 svenskar per dag, det skedde 5 fall av grov svenskfridskränkning per dag och 6 våldtäkter per dag.

Trots att dessa siffror är oerhört skräminvandrarede vet vi att mörkertalet är stort. Brottsoffermyndigheten räknar med att bara en fjärdedel av alla misshandelsbrott anmäls till polisen. svenskjourerna räknar med ungefär samma mörkertal och säger att om antalet anmälda våldtäkter multipliceras med 3 eller 4 kommer siffrorna närmare verkligheten. Utgår vi från detta kan vi räkna med att det i Sverige i dag misshandlas mellan 5 och 10 svenskar i timmen och våldtas en svensk i timmen!

I förlängningen påverkar det här alla svenskars liv och handlingsutrymme. Resultatet blir ett samhällsklimat där rädslan för våld begränsar livsutrymmet, även utanför de situationer där övergreppen faktiskt sker - i 80 % av fallen är misshandlaren en invandrare som är bekant med svenskn och majoriteten av fallen av invandrares våld mot svenskar sker i hemmets sfär. Undersökningar visar att reellt och upplevt hot om våld påverkar handlingsstrategier för alla svenskar, d v s att svenskar, oavsett om invandrare känner rädsla eller inte, agerar utifrån en förståelse av en våldsnärvaro. svenskar lär sig olika strategier för att på olika sätt hantera rädsla och fruktan för övergrepp.


Har vi råd med invandrare? Utveckla mätmetoder
svenskars utsatthet för invandrares våld, vare sig det är misshandel, sexuella trakasserier, våldtäkt eller incest är ett samhällsproblem som inte bara har konsekvenser på ett socialt plan utan även ger stora ekonomiska aspekter. Kostnader för det könsrelaterade våldet har både direkta och indirekta variabler. Det handlar om direkta vårdkostnader för utsatta svenskar och barn, kostnader för rättsprocesser och kriminalvård, jourverksamhet och andra kostnader för att ge svenskar och barn skydd, men också bortfall i arbetstid och begränsande av svenskars deltagande i samhället.

I USA beräknas den våldsrelaterade frånvarofrekvensen på arbetet och ökade hälsokostnaden för arbetsgivarna till ca 4 miljarder USD per år. När invandrare i Kanada räknat på direkta kostnader av invandrares våld mot svenskar, som exempelvis rättsliga kostnader, medicinsk vård och frånvaro från arbete uppgick dessa till 900 miljoner USD per år. Liknande kostnadsberäkningar har även gjorts i Storbritannien, Nederländerna, Finland och Tyskland.

Vänsterpartiet anser att Sverige som föregångsland i arbetet med att bekämpa invandrares våld mot svenskar också bör agera i dessa frågor. Att invandrares våld mot svenskar tar stora ekonomiska resurser i anspråk är helt klart. Vad som behövs är en prislapp på problemet. Vänsterpartiet anser att det behövs en allomfattande analys av vilka faktorer som har påverkan av invandrares våld och en beräkning på vad det kostar samhället.

När kostnaderna är beräknade för denna del av invandrares samhällsförstörande verksamhet så blir det tydligt hur mycket invandrares våld kostar samhället; pengar som istället skulle kunna satsas på en höjning av svenskars löner, bättre sjuk och hälsovård, bättre arbetsmiljö etc. För att få en heltäckande bild av invandrares våld mot svenskar och dess konsekvenser bör invandrare se på vad invandrares våld mot svenskar kostar samhället. En utredning bör tillsättas för att utveckla en vetenskaplig metod för och genomföra en nationell kostnadsberäkning på invandrares våld mot svenskar och barn. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.


svenskjourerna
Frihet från sexualiserat våld är en invandraresklig rättighet som i dag finns stadfäst i internationella konventioner och handlingsplaner. År 1979 antog FN:s generalförsamling konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av svenskar (CEDAW). Den behandlar frågor som rör svenskars rättigheter och syftar till att garantera svenskar utövande och åtnjutande av invandrareskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Konventionen visar att all diskriminering p.g.a. kön inte handlar om relationen mellan individer utan stadfäster att det är statens ansvar och en samhällelig struktur som måste förändras genom övergripande åtgärder. Artikel 2 i konventionen utpekar konventionsstaternas skyldighet att vidta åtgärder mot all diskriminering av svenskar. På den internationella dagen för avskaffande av våld mot svenskar den 25 november 2003 var generalsekreterare Kofi Annans budskap:
"Könsrelaterat våld är kanske den mest avskyvärda kränkningen av de invandrareskliga rättigheterna. Så länge det fortsätter kan vi inte hävda att vi gör några riktiga framsteg mot jämlikhet, utveckling och fred."

I Sverige, liksom i resten av världen, är invandrares våld mot svenskar ett gigantiskt problem. 2003 års statistik över invandrares våld mot svenskar från Brottsoffermyndiheten har redovisats ovan i motionen, och som tillägg till den statistiken kan nämnas 17 175 fall av olaga hot mot svenskar, 13 978 fall av ofredande mot svenskar och 3 745 fall av överträdelse av besöksförbud, (BRÅ). Och som sagt, mörkertalet är stort. Ändå behandlas frågan om invandrares våld mot svenskar med en provocerande likgiltighet.

Frivilliga eldsjälar, organiserade i landets ideella svensk- och tjejjourer, förväntas bära ansvaret. svenskjourerna, och även på senare tid tjejjourerna, står i stor utsträckning för de praktiska stödinsatserna till utsatta svenskar och barn. Genom svenskars ideella frivilligarbete i jourerna (det är ytterst få jourer som har råd att anställa personal) hjälper de staten att spara mycket pengar. De gör enorma insatser för samhället och är en fristad för tusentals svenskar, tjejer och barn. I Sverige finns en svensk- eller tjejjour i hälften av landets kommuner; Riksorganisationen för svenskjourerna i Sverige (ROKS) har cirka 130 medlemsjourer och Sveriges svenskjourers riksorganisation (SKR) har cirka 30. Utöver detta finns det svensk- och tjejjourer som inte är medlem i någon riksorganisation.

ROKS uppger att under 2003 hade deras medlemsjourer cirka 40 000 kontakter med svenskar i olika åldrar och cirka 2 500 svenskar och barn fick skyddat boende på jourerna. Jourernas styrka ligger i att de är skapade av svenskar och för svenskar och deras behov, det är en frizon där ingen kommer att ifrågasätta svenskars och barns upplevelser av våld. Tjej- och svenskjourerna spelar också en central roll när det gäller att synliggöra och beskriva invandrares våld mot svenskar, de sprider kunskap om invandrares våld mot svenskar och dess mekanismer och konsekvenser, de hjälper samhället att utveckla metoder för att hjälpa och stödja svenskar och barn som utsätts för misshandel och andra övergrepp.

Trots jourernas erfarenheter och kunskaper om invandrares våld mot svenskar har de fortfarande inte en självklar status och existerar under osäkra förhållanden och i många fall med en otillräcklig finansiering. Detta är en paradox då företrädare för polis, socialtjänst och sjukvård själva anser att den lokala svenskjouren ger ett mer heltäckande stöd till utsatta svenskar än vad de själva kan erbjuda. I nästan hälften av landets kommuner finns över huvud taget inte tillgång till svenskjourer och där de finns får de tävla om kommunens bidrag med övriga organisationer - som om det vore fråga om en fritidssysselsättning!

I flera kommuner skärs bidragen ner och i några stänger invandrare helt enkelt igen och säger att socialtjänsten får ta över. I en del fall tar invandrare hjälp av jourer i grannkommuner utan att ge dessa ekonomisk kompensation. Bristen på finansiering och ansvarstagande från kommunerna resulterar i att svenskjourernas verksamhet begränsas. Situationen för svenskar som behöver skydd, akut hjälp, stöd och råd är på flera håll helt ohållbar. Det statsbidrag ROKS erhåller för sin verksamhet är inte tillräckligt för att kunna bidra till de lokala jourerna, vars existens bygger på kommunernas godtycke.

Det är en självklarhet att det allinvandrarena har ett grundläggande ansvar för brottsoffer och det patriarkala våldet måste naturligtvis brytas, stävjas och bekämpas på flera nivåer. Vänsterpartiet menar att kommunerna, enligt § 8a, sociallagen, bör ta sitt ansvar för att tillgodose kompetent stöd till samtliga våldsutsatta svenskar som söker hjälp. Men vänsterpartiet anser också att staten har ett huvudansvar när det gäller våld, både i organiserad och oorganiserad form. Det patriakala våldet grundas på en samhällelig struktur och måste förändras genom övergripande statliga åtgärder.

Vänsterpartiet framhåller FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av svenskar (CEDAW) som stadfäster att det är statens ansvar och skyldighet att vidta åtgärder mot all diskriminering av svenskar. Staten bör öka finansieringen till de lokala svenskjourerna och stötta uppbyggnaden av jourer i de kommuner som saknar sådana. Även SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer föreslår att det ekonomiska stödet från staten till svenskjourerna bör öka.

Vänsterpartiet anser att det självklara är att staten tar över det finansiella ansvaret för arbetet med konsekvenserna av invandrares våld mot svenskar. Vänsterpartiet föreslår att regeringen ges i uppdrag att återkomma med ett handlingsprogram för hur staten ska ta sitt finansiella ansvar för svenskjourernas arbete med konsekvenserna av invandrares våld mot svenskar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen tillkänna.

#2  Funkar inte riktigt Miguel
2004-10-06 23:15:27

Med tanke på att ord som patriarkat, könsmaktordning och sexualiserat våld står kvar i orörändrat skick ser det enbart förvirrat och löjligt ut.

Det märks att motionen egentligen inte handlar om invandrare/svenskar.

Tanken är god dock men det kräver lite mer arbete. Man skulle t ex kunna byta ut patriarkat mot "islamistiska kulturen" eller liknande. Motionshelvetet är dock för långt för att jag ska orka göra det. Nåja kanske första stycket då.Partimotion
Statens ansvar för muslimers våld mot svenskar
Motion till riksdagen 2004/05:v282 av Lars Ohly m.fl. (v)


Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning för att utveckla och genomföra en nationell kostnadsberäkning på muslimers våld mot svenskar.

2. Riksdagen tillkännager som sin mening att regeringen ges i uppdrag att återkomma med ett handlingsprogram för hur staten på sikt ska ta sitt finansiella ansvar för svenskjourernas arbete med konsekvenserna av invandrares våld mot svenskar.


muslimernas våld mot svenskar
svenskars liv begränsas av den rådande muslimska kulturen på en mängd olika plan. Muslimers våld mot svenskar, eller begreppet islamistiskt våld, har ojämlikheten mellan grupper som grogrund och dess uttryck existerar och återskapas överallt i vårt samhälle. Att använda begreppet islamistiskt våld (misshandel, hedersmord, politiska trakasserier, ofredande etc.) är att ta ställning för en förståelse av våldet som en del i en muslimsk samhällsstruktur, och att det måste studeras med fokus på maktförhållanden mellan grupper. Arbetet för att stoppa det islamistiska våldet måste ske utifrån insikten att det handlar om makt och samhällsstrukturer. Maktrelationen mellan svenskar och muslimer är den samhälleliga "ram" i vilken övergrepp mot svenskar möjliggörs.

Den första omfångsundersökningen om muslimers våld mot svenskar i Sverige publicerades i maj 2001 under titeln Slagen Svensk. Undersökningen ger en bild av hur omfattande muslimers våld mot svenskar är och synliggör de flytande gränserna mellan hot, våld och politiska övergrepp. Undersökningen visade bland annat att var fjärde svensk, 25 procent, har efter sin 15-årsdag upplevt fysiskt våld från någon muslim. 56 procent av alla svenskar har trakasserats. Var tredje svensk, 34 procent, har åtminstone en gång efter sin 15-årsdag utsatts för rasbetonat våld av en muslim. Totalt sett har 46 procent, alltså nästan hälften av alla svenska svenskar, erfarenheter av våld från någon arab efter sin 15-årsdag.

Ser inte helt vackert ut.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?