feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

"Den manliga normens primat"


Gå till senaste inlägget#1  "Den manliga normens primat" Hakan
2006-09-04 15:41:35

Har snöat in mig på rubricerat begrepp!

Som jag tolkar det kan begreppet ha två betydelser:

Dels att det är mannen är normen för människan?

och

dels att "manliga normer" dominerar i samhället ?

Kan någon insatt i feministisk teori reda ut det hela!

#2  Sv: "Den manliga normens primat" udd
2006-09-04 16:31:10

Jag är inte så insatt i feministisk teori, men ett svar kanske är bättre än inget i alla fall. Uttrycket brukar ju användas i samband med genussystemet som sägs bestå av två delar.

Detta system delar upp alla platser, sysslor och saker i två åskilda grupper. Detta är den första delen och kallas dikotomi. Verkstad, flyga flygplan och skruvdragare tillföll männen och dagis, städa och stavmixer tillföll kvinnorna.

Så långt skulle det ju egentligen inte behöva finnas några värderingsskillnader, men det ser den andra delen av genussystemet, hierarkierna, till. Det här brukar kallas den manliga normens primat. Alltså att de "manliga" sakerna är allmängiltiga och de "kvinnliga" avvikande, eller åtminstone att de "manliga" är bättre än de "kvinnliga". En skruvdragare anses lite bättre än en stavmixer beroende på könskodningen.

Någon annan kan nog förklara bättre, men det kanske är en utgångspunkt i alla fall. Om du är på läshumör rekommenderar jag Yvonne Hirdman i SOU 1990:44, Demokrati och makt i Sverige.

#3  udd Gullegubben
2006-09-04 16:52:16

Fast en man som använder stavmixern oftare än skruvdragaren brukar oftast vara "högre i hieararkin" än motsatsen.

Skruvdragare är väl ganska omacho, förresten. Min ex köpte en sådan, för att hon inte ville be mig om hjälp att skruva, utan ville kunna göra det själv.

#4  Sv: "Den manliga normens primat" udd
2006-09-04 17:11:47

Dikotomierna är inte knivskarpa (tack och lov!). Det hela ska nog mer ses som en helhet där "manligt" i det stora värderas högre än "kvinnligt". Det finns dock en väldigt stor överlappning.

Sen finns det ju andra hierarkier också som påverkar (intersektionalitet). Det du tar upp är ett exempel på en sådan. Flera hierarkier samverkar.

#5  udd Gullegubben
2006-09-04 17:27:09

"Det hela ska nog mer ses som en helhet där "manligt" i det stora värderas högre än "kvinnligt"."

Det är väl det där "i det stora" som jag har svårt för. En "samlad bedömning" där inga detaljer anges om hur bedömningen har gått till är inget jag vill bygga min för-förståelse av världen på.

#6  Sv: "Den manliga normens primat" Hakan
2006-09-04 19:30:28

Ni använder begreppen "Manligt" och "kvinnligt" men det är ju där som det blir problem. Om genus är en social konstruktion och pojkar och flickors genuspraktik skapas av strukturen blir det ju paradoxalt nog så att man förstärker genusformandet genom att använda termer som "manliga" och "kvinnliga" sysslor.

Det vore betydligt klarare om man sade att det finns sysslor som är förknippade med män och sysslor som är förknippade med kvinnor och att dessa värderas olika i vårt samhälle.

Detta öppnar ju också upp för att det kan finnas fler faktorer än just biologisk kön som påverkar så att sysslor som förknippas med kvinnor värderas lägre!

#7  Hakan Dumbangel
2006-09-04 20:44:04

I det här fallet tror jag "manligt" och "kvinnligt" betyder "enligt den manliga könsrollen" och "enligt den kvinnliga könsrollen" eller något liknande. Jag ser det inte som att begreppen här skulle förstärka genusformandet utan jag ser det som att man refererar till just de strukturerna.

Jag ser inte "manliga sysslor" som likvärdigt med "sysslor som är förknippade med män" utan snarare tvärt om. Det har inget med själva männen att göra utan bara med mansrollen.

#8  Sv: "Den manliga normens primat" Khazad
2006-09-04 21:43:16

En intressant fråga är vem det är som anser att något är "högre" i hierarkin.
Är det män/kvinnor i gemen?
Är det i så fall det som är problemet, att saker anses vara mer eller mindre statusfyllda, och inte att olika kön kopplas till olika saker?
Om någon "bekämpar" detta rådande värdering, har denne då inte stöttat den rådande ordningen och bekräftat att även han/hon anser att något (i det här fallet manliga) normen är mer eftersträvansvärd?

Mycket av kärnan ligger i samhällets grundvärderingar. Vad är mer värt än något annat och varför?
Om alla män ansåg att traditionellt kvinnliga värden var de mest värdefulla, skulle då hela systemet tippa över?

#9  Detta rådande värderingssystem. Khazad
2006-09-04 21:44:42

Ska det stå.

#10  Sv: "Den manliga normens primat" Hakan
2006-09-05 12:50:02

Det så kallade Thomasteoremet säger: Om något definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 1993:23)

Håller helt med Kahazad. Kanske vore det bättre för feminismen att inrikta sig på att marknadsföra sysslor och värden som traditionellt kopplas till kvinnor än att diskutera vilket som värderas högst och vilket som värderas lägst!!!!

Om de värden som finns inom den reproduktiva sfären värderades upp (som kärlek, relationer o.s.v.) skulle antagligen denna bli mer attraktiv. Fler män skulle intressera sig för sysslor i denna sfär och vi skulle på kuppen få ett jämställdare samhälle (exempelvis med en jämnare lönefördelning mellan könen etc.).

Feminismen har nog gjort jämställdheten en okänst när man hela tiden hävdar kvinnors underordning och på samma sätt som "patriarkatet" tycks mena att allt som är värt något i livet kan kopplas till pengar!

#11  Värderings-/värdesystemet bengtboman
2006-09-05 13:16:45

Det är alltid intressant att fundera över vad vi värdesätter och hur vi värdesätter detta. Människan i gemen är ju tämligen dålig på att se värdet i det som verkligen är värt något och dess kvalitet. Det enda som rimligen är värt något är livet i sig själv och förmånen att få ha hälsan i så hög utsträckning som möjligt.

Bristen på vår förmåga att värdera livet som oersättligt väsen har bidragit till vår fixering vid pengar och pengars påstådda värde.

När det gäller de urgamla könsrollerna som danat mänskligheten var den än dragit fram så har det alltid funnits en tydlig exponering på:

* män som beskyddare och försörjare
* kvinnor som husliga och barnalstrande

Till viss del finns det en biologisk förklaring till detta, men konstitutionen är förmodligen till största del socialiserad. Denna socialisering har män och kvinnor tillsammans hjälpts åt att bära fram och förstärka över tiden.

När kvinnor till att börja med trädde in på arbetsmarknaden gjorde de detta som komplementärer till mannen. Det innebar oftast att de arbetade kortare tid och erhöll lägre ersättning.

När vi idag skriver 2006 i kalendern är det inte längre så att en kvinnas inkomst är komplement till mannens. Kärnfamiljen är på väg att vittra sönder och människorna blir alltmer individualiserade. Traditionens makt är alltjämt stark, vilket innebär att många män och kvinnor fortfarande söker sig till yrken som de socialiserats till under urminnes tider. Män som haft försörjarrollen är skolade att maximera sin förtjänst, medan kvinnor inte haft detta krav som påtvingat. Att män i mycket högre utsträckning sysselsatts sig i konkurrensutsatta sektorer medför att det finns större förtjänstmöjligheter att dela på.

Huruvida pengars fördelning kan användas som ett heltäckande begrepp för att bedöma i vilken grad män överordnar kvinnor får naturligtvis var och en själv avgöra.

Att värdenormen bara kan mäta kronor och ören är naturligtvis ett underbetyg till såväl mänskligheten som feminismen.

#12  Sv: "Den manliga normens primat" Hakan
2006-09-05 14:24:43

Visst har du rätt i att gammla mönster fortfarande präglar oss.

Har ibland funderat på om inte skillnaden mellan olika yrkens status till viss del har att göra med proffesionaliseringen och diversifiering!

På områden där män är i majoritet finns mindre deltider, fler yrkeskategorier och högre löner!

Eftersom män i den traditionella försörjarrollen i högre grad än kvinnor är intresserade av en så hög lön som möjligt har dessa mansdominerade områden en högre lönenivå.

Eftersom kvinnor i högre utsträckning försöker hitta ett jobb som går att kombinera med huvudansvaret för hem och barn (oftast i ej konkurrensutsatt sektor) samtidigt som de antagligen värderar pengar lägre än män hamnar de på efterkälken lönemässigt!

#13  Sv: "Den manliga normens primat" Karra
2006-09-05 21:23:33

Fast det är också så att där kvinnorna kommer in, där går lönen ner, åtminstone har det sett ut så historiskt.

Lärare till exempel var ett väldigt statusfyllt yrke för ett antal år sen, och nästan enbart män var lärare. Sen började kvinnor komma in på arbetsmarknaden och eftersom kvinnor är så "naturligt vårdande och bra med barn" (se Claesson) fick de arbete bl a som småskollärarinnor (även som sjuksköterskor etc etc). Yrkets status sjönk, och lönen stagnerade. Samma utveckling kan man se med postkontorsanställda.

Det handlar alltså INTE enbart om vad män och kvinnor är "intresserade" av, utan hur vi värderar "kvinnligt" och "manligt". Kvinnor tycks ha nån slags omvänd Midasförmåga där allt de tar i blir... aluminium, typ.

#14  Karra bengtboman
2006-09-05 23:04:17

"Kvinnor tycks ha nån slags omvänd Midasförmåga där allt de tar i blir... aluminium, typ. ".

Utifrån dina exempel så är det enkelt att med grundläggande ekonomisk teori rörande efterfrågeanalys konstatera att när utbudet ökar så sjunker priset.

Det vill säga om arbetskraften inom en specifik sektor blir större så finns fler att välja på och därmed blir det mindre behov av "överbudgivning".

En annan effekt som också kan påverka är att de kvinnor (i detta fall) som inträder på marknaden förmodligen är mer intresserade av anställningen än att försöka maximera löneuttaget. Denna effekt kommer också verka i precis samma riktning som ovan refererades.

Det är sålunda en fullkomligt normal utveckling.

Att sedan män som redan fanns i yrket inte får lönesänkningar beror på löneteorin som talar om att "löner är trögrörliga i befintliga befattningar".

Det finns således en mängd effekter som inte går att frånse "bara sådär" i jämförelsen mellan män och kvinnor. Historien spelar in på många olika sätt.

#15  Sv: "Den manliga normens primat" udd
2006-09-06 02:37:29

Khazad sa:
Är det i så fall det som är problemet, att saker anses vara mer eller mindre statusfyllda, och inte att olika kön kopplas till olika saker?


Där går ju åsikterna lite isär. Personligen anser jag att det bästa är att alla, män som kvinnor, får välja fritt. Att könet ska bestämma arbetsuppgifter tycker jag är dumt och orättvist -- och väldigt essentialistiskt. Dock finns de ju de som hävdar att samhället skulle vara jämställt om "kvinnouppgifter" och "mansuppgifter" värderades lika.

Bortsett från att jag helt enkelt inte håller med tror jag inte att det skulle fungera heller. Går det verkligen att upprätthålla dikotomier utan hierarkier? Jag tror Hirdman skrev om det där i utredningen jag hänvisade till i #2 förresten.

(Vad det gäller uttryck redde Dumbangel ut vad jag menade med "kvinnligt" och "manligt" inom citationstecken.)

#16  Sv: "Den manliga normens primat" udd
2006-09-06 02:43:04

bengtboman sa:
Det vill säga om arbetskraften inom en specifik sektor blir större så finns fler att välja på och därmed blir det mindre behov av "överbudgivning".


Det omvända mot vad Karra talade om gäller dock typiskt kvinnliga yrken där det senare har kommit in män. Lena Sommestad (numera miljöminister) skriver exempelvis, i boken Från mejerska till mejerist, om hur detta skedde i mejeribranschen.

#17  udd Gullegubben
2006-09-06 09:20:18

Jag hävdar som vanligt att det inte handlar om män och kvinnor, utan om "manligt" och "kvinnligt" beteende.

Om männen som söker sig till mejeristyrket beter sig "kvinnligt", så blir det knappast några löneökningar.

#18  udd bengtboman
2006-09-06 09:45:06

udd sa:
Det omvända mot vad Karra talade om gäller dock typiskt kvinnliga yrken där det senare har kommit in män.


Nu innehöll min slutledning inte endast en dimension. Jag skrev även:

Jag själv sa:
En annan effekt som också kan påverka är att de kvinnor (i detta fall) som inträder på marknaden förmodligen är mer intresserade av anställningen än att försöka maximera löneuttaget. Denna effekt kommer också verka i precis samma riktning som ovan refererades.


Drar vi detta lite längre mot sin spets innebär det att i det omvända fallet där män inträder på traditionellt kvinnliga arenor kommer de att ha en benägenhet att förhandla hårdare.

#19  Värdering... Fabian
2006-09-06 13:06:22

Det som slar mig är fixeringen vid det som samhället värderar i den utsträckningen den aterspeglas i lön och prestige. Men är detta verkligen det väsentliga? Jag tror vi alla är överens om att det kvinnliga värderas högre inom den privata sfären och det manliga högre inom den offentliga, men fragan är - är det den offentliga sfären som är viktigast för oss? är det vara jobb eller vara privatliv som avgör vart värde?

ATT fästa ett stort värde vid den offentliga sfären är egentligen ett mycket manligt beteende. Men anledningen kan lika gärna vara att män inte bara nedvärderas, utan ofta utestängs fran den offentliga sfären.

Har jag fel när jag säger att stora delar av feminismens könsmaktsteori star eller faller med antagandet att den offentliga sfären är primär? Och, i sa fall, varför skulle en kvinnorörelse anamma ett manligt värdesystem?

#20  Sv: "Den manliga normens primat" bengtboman
2006-09-06 13:14:03

Fabian sa:
varför skulle en kvinnorörelse anamma ett manligt värdesystem?


Detta har länge varit en av mina käpphästar mot feminismen. Feminismen är i sina antaganden fast i ett sätt att tänka som skapats av det den vill bryta ner.

Det brukar sällan vara ett framgångskoncept att bekämpa något som man själv använder sig av.

#21  Fabian Ephemeer
2006-09-06 14:10:21

Jag tror vi alla är överens om att det kvinnliga värderas högre inom den privata sfären och det manliga högre inom den offentliga, men fragan är - är det den offentliga sfären som är viktigast för oss


Att den offentliga sfären värderas högre än den privata sfären i samhället visas till exempel av att det är mer värt ekonomiskt att arbeta inom den offentliga sfären än i den privata sfären. Exempelvis får man 100% av lönen när man arbetar på företaget, men 90% (eller vad det nu är) när man arbetar med att vårda sitt sjuka barn. I ett samhälle där vi värderade det privata (hemmet, familjen) högre skulle man t.ex. kunna tänka sig 100% eller 120% lön vid vård av sjukt barn.

#22  Sv: "Den manliga normens primat" fjallyoghurt
2006-09-06 14:37:37

Ephemeer sa:

Att den offentliga sfären värderas högre än den privata sfären i samhället visas till exempel av att det är mer värt ekonomiskt att arbeta inom den offentliga sfären


Man kan med visst fog hävda motsatsen, eftersom de flesta av oss bara är beredda att arbeta i den offentliga sfären om vi får betalt för det. På vår obetalda tid föredrar vi att ta hand om vårt eget hem.

#23  #21 Ephemeer MartinK
2006-09-06 14:46:13

Den ekonomiska ersättningen man får för olika aktiviteter är ett ganska missvisande mått på hur vi faktiskt värderar olika aktiviteter. Ersättningen styrs ju av en massa olika variabler som har mycket lite med själva värderingen att göra, t.ex. hur många som är villiga att utföra aktiviteten, eller om det verkligen är den som har nyttan av aktiviteten som också betalar för den.

Till det kommer att det som värderas högt av individen ofta inte är detsamma som värderas högt av samhället. Samhället måste vädera aktiviteter efter hur de gynnar samhället medans individen naturligtvis mest är intresserad av det som gynnar just individen.

#24  Sv: "Den manliga normens primat" Gullegubben
2006-09-06 16:25:28

Jupp att knulla med partners som man tycker är attraktiva får man inget betalt för, men att knulla med partners som man inte tycker är attraktiva kan vara lönande.

#25  Sv: "Den manliga normens primat" Gullegubben
2006-09-06 16:26:13

Alltså värderas prostitution högre än kärleks-sex.

#26  Ephemeer... Fabian
2006-09-07 00:28:31

...nu driver du val anda med mig?????

Men aven om det SKULLE vara sa att samhallet varderar det offentliga hogre (vilket inte ar fallet), behover det inte vara sa pa privat niva eller for feminister. Skulle det inte isf vara lika feministiskt att vrida pa normen och uppvardera den privata sfaren?

#27  Sv: "Den manliga normens primat" udd
2006-09-07 00:56:31

Det rådande systemet är dåligt för båda könen! Kvinnor snuvas på makt och pengar, män på relationer och människokontakt. Vilket som sen värderas högst är egentligen en annan sak. I samhället i stort brukar makt och pengar räknas som det viktigaste, men det är ju egentligen bara en del av genussystemet. Att vända på hierarkierna löser inget problem. Problemet är att vissa människor förväntas vara, göra och tycka om vissa saker baserat på en egenskap som i sammanhanget inte är viktig. Det är orättvist!

Om jag exempelvis skulle välja mellan att få vara president i USA eller istället vara ledig, ta hand om mitt nyfödda barn och vårda mina relationer skulle jag välja det senare. "Standardvärderingen" i samhället är dock det omvända.

Utöver det här, där vilka som är överordnade vilka egentligen är subjektivt, ska vi inte glömma bort att det finns vissa strukturer som oavsett vinkling bara missgynnar kvinnor. Att män oftare avbryter kvinnor än vice versa är ju enbart negativt för kvinnor exemeplvis.

#28  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-07 03:40:47

fjallyoghurt: Nyckelordet är "om". Samhället är betalar dig inte för att jobba i hemmet för att samhället anser det vara mer värt att du jobbar på en "arbetsplats".

MartinK: Nej, det tycker jag inte. De variabler som du tar upp är de som anses vara relevanta för ersättning, och de gynnar automatiskt den offentliga sfären. Man skulle kunna fråga sig vilket som är värt mest för samhället i längden: Att jag slavar på en resturang i ett år, eller jag uppfostrar mitt barn till att bli ansvarstagande och produktiv. Varför får jag ersättning för det ena, men inte för det andra?

Gullegubben: I vissa fall finns det andra faktorer som överskuggar den ekonomiska faktorn.

Fabian: Försök till retoriska fulheter undanbedes. Det är egentligen inte viktigt vilken sfär som värderas högre. Det som är viktigt är att kopplingen mellan sfär och kön/genus upplöses.

#29  Ephemeer #28 RasmusS
2006-09-07 09:27:31

Ephemeer: ”Att jag slavar på en resturang i ett år, eller jag uppfostrar mitt barn till att bli ansvarstagande och produktiv. Varför får jag ersättning för det ena, men inte för det andra?”

Är inte det ena, alltså barn, ett självändamål som ingen kan säga är ett nödvändigt behov för ens överlevnad samtidigt som det andra, att försörja sig, är direkt nödvändigt för ens överlevnad? Är det inte troligt att det är huvudorsaken till skillnaderna?

#30  #28 Ephemeer fjallyoghurt
2006-09-07 10:06:13

Samhället betalar mej inte alls för att jobba. Det är det företag som anställt mej som konstigt nog tycker att jag är värd att få några kronor i månaden.

#31  #28 Ephemeer MartinK
2006-09-07 11:57:04

Ja, visst kan man fråga sig det, och svaret är att de flesta uppenbarligen tror att samhället gynnas mer av att du slavar på en restaurang än att du går hemma med ditt barn och därför värderas det mer när du jobbar på restaurang.

Poängen är att samhället värderar de saker som anses gynna samhället, dvs var flitig, jobba hårt och kom i tid. Och så måste det också vara, ett samhälle som gynnar saker som inte gynnar samhället kommer att gå under till slut. Däremot kan _vad_ som värderas som viktigt för samhället förändras, för 150 år sedan var barnarbete så pass viktigt att det värderades högt, idag har vi lyxen att kunna avstå från barnarbete. Om 150 år så kanske fördelarna med att vara hemma med sitt barn uppväger nackdelarna (för samhället) och då kan vi unna oss lyxen att också värdera det högre än att jobba.

#32  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-08 15:58:09

RasmusS:
Du föll i fällan. Min fråga gällde inte varför jag får betalt för att jobba jämfört med att vara hemma, utan varför en aktivitet i den offentliga sfären räknas som jobb och en aktivitet i det privata inte gör det.

fjallyoghurt:
Din arbetsgivare är en del av samhället.

MartinK:
Exakt! Det offentliga värderas högre än det privata, för "så måste det också vara", annars går samhället "under till slut".

#33  Ephemeer #32 RasmusS
2006-09-08 18:02:09

Ephemeer: ”Du föll i fällan”

Ehh.. *hehe* En får väl gratulera till en snyggt utplacerad fälla då, missa den helt och är inte ens säker på att jag insett det än. Synd bara att du inte fick något mumsigare i den än en skinntorr gammal benget som jag. ;)
Ephemeer: ”Min fråga gällde inte varför jag får betalt för att jobba jämfört med att vara hemma, utan varför en aktivitet i den offentliga sfären räknas som jobb och en aktivitet i det privata inte gör det”Mitt svar är lika väl lika applicerbart på den frågeställningen som på den jag citerade? Jag anser det i alla fall och det var mer helheten av ditt inlägg jag besvarade än själva slutfrågan. Dessutom hör de väl ofrånkomligt ihop? Om inte får du gärna sprida lite ljus över hur du menar.

Vad definierar du som jobb förresten? När en får betalt?

Skiljer du på förvärvsarbete och jobb?

Är det förvärvsarbete du menar när du använder dig av ordet jobb?

#34  Sv: "Den manliga normens primat" Kalle
2006-09-08 18:16:22

Att jag slavar på en resturang i ett år, eller jag uppfostrar mitt barn till att bli ansvarstagande och produktiv. Varför får jag ersättning för det ena, men inte för det andra?

För att "det andra" ses som en kvinnofälla som till varje pris skall bekämpas och absolut inte uppmuntras av samhället...?

#35  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-08 23:10:31

RasmusS: Det är inte jag som har placerat ut den fällen. Vi faller alla i den när vi okritiskt accepterar det rådande tänkesättet. Ivf så använder jag begreppen lite blandat. I ditt svar finns det en premiss som jag inte accepterar. Det är till och med så att det är den premissen som jag vill utmana, nämligen att det ses som att "försörja sig" när man arbetar på ex. en resturang, men det inte gör det när man arbetar hemma.

Kalle: Nej, nu blandar du ihop orsak och verkan. Troligen vet du det själv också, och spelar bara dum.

#36  #28 Ephemeer RickJames
2006-09-10 10:49:09

Man skulle kunna fråga sig vilket som är värt mest för samhället i längden: Att jag slavar på en resturang i ett år, eller jag uppfostrar mitt barn till att bli ansvarstagande och produktiv. Varför får jag ersättning för det ena, men inte för det andra?

Svaret på denna fråga ligger i vem som är arbetsgivaren. För att du skall få betalt när du sköter ditt hem måste du betala dig själv. Det är nämligen inte samhället du arbetar för hemma. Det är dig själv du arbetar för. Möjligen också din man/fru men där får du indirekt betalt vilket leder till en högre levnadsstandard (Hur många bor ensamma i villa?)

Samma sak gäller barn. Du skaffar inte barn för samhällets skull du skaffar dem för din egen skull. Av emotionella skäl (som biologiskt programmerats in dig innan födelse) och vill du ha ekonomiska skäl så är svaret att dina barn tar hand om dig när du inte längre orkar slava på restaurangen.

Vi kan ta ett annat exempel: Nu lagar jag mat åt mig själv. Varför får jag inte betalt för det? Om jag inte gör det blir jag sjuk och det får samhället betala för eftersom jag arbetar mindre och dessutom belastar det offentliga. Betala alltså mig för maten jag lagar åt mig själv via skattepengar för gör jag ett dåligt jobb kostar det samhället pengar.

Förstår du felet i resonemanget?

#37  RickJames Ephemeer
2006-09-10 11:35:04

Tack för att du illustrerar min poäng. Det offentliga värderas högre än det privata.

#38  Sv: "Den manliga normens primat" heffaklumpen
2006-09-10 15:46:14

Ephemeer,
om hemarbetet hade kunnat fördelas till en större del av samhället hade det kanske värderats högre, svårt att säga, men det är en stor skillnad.

Generellt värderas väl sådant som du gör för andra högre än det som du gör för dig själv. Resten är bara beroende på gruppindelningarna.

Det som görs för dig själv värderas lägre än det som görs för familjen.
Det som görs för familjen värderas lägre än det som görs för samhället. Det som görs för det egna samhället/nationen värderas lägre än det som görs för världen.

Sen kan man stycka upp i all oändlighet och det finns en viss förvirring i systemet, men principen är nog riktig.

Kanske borde man ta ut "skatt" på hemarbete, om 35% av "hemarbetet" hade utförts t.ex. för statens eller samhällets räkning hade nog statusen varit högre.

#39  #37 Empeheer RickJames
2006-09-10 18:40:19

Tack för att du illustrerar min poäng. Det offentliga värderas högre än det privata.

Det hänger dock på vem som gör värderingen om det påståendet faktiskt stämmer. Vill du betala dig själv högre för arbetet du gör åt dig själv så är det upp till dig att göra det. Man kan aldrig skylla på att "det" värderas eller "det" tycks etc. Det är alltid någon person som gör dessa saker och vanligen finns det en anledning till dem. Vem som helst kan kritisera ett rådande system men väldigt få personer kan bygga egna bättre fungerande lika effektiva system. Av den anledningen har vi inte särskilt många olika varianter av dessa saker. Vi har alltid föredragit vad som fungerar bäst.

#40  Sv: "Den manliga normens primat" fjallyoghurt
2006-09-11 08:11:03

Ephemeer sa:

fjallyoghurt:
Din arbetsgivare är en del av samhället.


Jodå, det företag där jag jobbar är en del av samhället. Förmodligen är Ephemeer också en del av samhället? Kanske köper Ephemeer ibland en liter mjölk? Skänker h*n då ett motsvarande belopp till mejerichefens man för att han ska kunna arbeta i den privata sfären med att hänga upp nya gardiner och klippa gräset? Om inte, beror det då på att Ephemeer värderar det offentliga arbetet högre än det privata?

#41  #32 Ephemeer MartinK
2006-09-11 13:21:28

Så vad är då problemet? Även du inser väl att ett hållbart samhälle kräver att vi får folk att göra även de saker som inte är roliga?

Är det att det offentliga faktiskt inte tror att ditt barn blir så mycket mer ansvarstagande och produktiv när du är hemma som stör dig? Är det där skon klämmer??

#42  Ephemeer #35 RasmusS
2006-09-11 13:24:53

ephemeer sa:
I ditt svar finns det en premiss som jag inte accepterar. Det är till och med så att det är den premissen som jag vill utmana, nämligen att det ses som att "försörja sig" när man arbetar på ex. en resturang, men det inte gör det när man arbetar hemmaÄr det principen ”kliar du min rygg så kliar jag din” du inte accepterar? Alltså det en skulle kunna kalla för byteshandel, annars förstår jag inte riktigt vad du invänder mot.


Det finns avsevärda skillnader i privat arbete och att arbeta åt någon annan.

1. När du jobbar för dig själv så gör du det för att tillfredställa dina behov och önskemål.
2. När du jobbar för någon annan så görs detta jobb för att tillfredställa någon annans behov och önskemål.

När du jobbar för dina egna behov finns det inte många andra än du själv som får sina intressen tillgodosedda och därför finns ingen större betalningsvilja.

När du jobbar för andras behov finns det anda som får sina intressen tillgodosedda och därför finns det betydligt mer betalningsvilja.

Varför ska någon betala för att jag väljer att satsa på något som bara du och jag gynnas privat av? (För det är ju effekten av att folk ska betala för att du och jag städar, diskar, målar våra egna hus, tapetserar osv.) Är det inte lite själviskt att kräva att andra ska betala för våra högst privata önskemål och behov?

Eller missförstår jag dig rejält?

#43  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-14 10:02:52

heffaklumpen: Ja, precis.

RickJames: Om du är dyslektiker rekommenderar jag att du copy-pejstar mitt namn rakt av.

fjallyoghurt: Det är precis vad det beror på.

MartinK: Var snäll och läs vad jag skriver. Jag svarade på det redan i #28.

RasmusS: Jag utmanar premissen att arbete i den offentliga sfären är "åt någon annan" och arbete i den privata sfären är "åt en själv". Jag menar att allt arbete som utförs är "åt en själv". Människor arbetar för pengar, sin miljö, sitt sociala umgänge, sitt samvete, etc. Människor är också obönhörligen fast i ett socialt nät, och arbetet påverkar alltid andra människor. Arbete är alltså samtidigt alltid "åt någon annan".

#44  Sv: "Den manliga normens primat" fjallyoghurt
2006-09-14 10:36:35

Om vi nu ska roa oss med att utmana premisser så kan jag passa på att utmana premissen att betalningen för utfört arbete speglar en värdering. The best things in life får vi ju gratis i den mån vi får dem alls.

#45  Ephemeer #43 heffaklumpen
2006-09-14 20:35:02

Jaha, så vad exakt är det du vill utmana? Att samhället gynnar det som gynnar samhället? Varför skulle samhället t.ex. gynna en självhushållande enstöring? Var finns vinsten för samhället i det?
Om exakt samma arbete utfördes hemma eller offentligt så skulle det offentliga arbetet gynna samhället mer även om den direkta produkten av arbetet bara var t.ex. mat till sig själv. Om individens syfte med arbetet är egoistiskt påverkar inte det förhållandet.
Du förutsätter att samhället finns där oavsett om människor deltar i det eller inte. Det sociala nätet (som är en del av samhället) upprätthålls bl.a. av sådana värderingar som att offentligt arbete premieras högre än enskilt. Om människor aldrig gjorde saker ihop skulle det inte finnas ett socialt nät eller ett samhälle.

#46  Heffaklumpen Ephemeer
2006-09-15 13:15:55

Jag vill utmana kopplingarna mellan kön och sfär.

#47  Sv: "Den manliga normens primat" heffaklumpen
2006-09-16 16:25:02

Ephemeer,
jaha och vad menar du att den kopplingen mellan kön och sfär är?

#48  Heffaklumpen Ephemeer
2006-09-16 19:55:49

Försök först själv att fundera på det. Vilket kön är i samhället kopplat till hem och barn, och vilket kön är kopplat till arbetsliv och offentlighet?

#49  Ephemeer heffaklumpen
2006-09-17 00:12:29

Vi har en könsuppdelning mellan sfärerna, det är jag fullt medveten om, men jag undrade över kopplingen. Alltså vad det är som du vill utmana.

Det som jag resonerat kring i tidigare inlägg var att det för samhället är ointressant vilket kön, om något, som dominerar de respektive sfärerna. Samhället tjänar på att ha en så stor och så högt värderad offentlig sfär som möjligt, inom rimliga gränser. En omvänd värdering mellan offentligt och privat skulle leda till att samhället gradvis avskaffade sig självt.

#50  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-17 10:32:04

[Citatvisning har stängts av då det här inlägget innehåller formateringsfel.]


[citat Heffaklumpen]Vi har en könsuppdelning mellan sfärerna, det är jag fullt medveten om, men jag undrade över kopplingen. Alltså vad det är som du vill utmana.[/citat Heffaklumpen]

[citat Ephemeer]Jag vill utmana kopplingarna mellan kön och sfär. [/citat]

#51  Ephemeer heffaklumpen
2006-09-19 04:20:39

Är det rätt uppfattat att det är själva könsuppdelningen som du vill utmana och inte de ev. orsaker som kan ligga bakom? Eller är det båda delarna?

Ledsen om jag tjatar, men jag vill ogärna måla in oss båda i en felaktig uppfattning om vad du menar.

#52  Ephemeer #43 RasmusS
2006-09-20 13:51:28

Jag utmanar premissen att arbete i den offentliga sfären är "åt någon annan" och arbete i den privata sfären är "åt en själv". Jag menar att allt arbete som utförs är "åt en själv". Människor arbetar för pengar, sin miljö, sitt sociala umgänge, sitt samvete, etc. Människor är också obönhörligen fast i ett socialt nät, och arbetet påverkar alltid andra människor. Arbete är alltså samtidigt alltid "åt någon annan".


Okej, då tror jag att jag börjar förstå hur du menar. Det låter lite som om du är inne på ”medborgarlöner” (där en får betalt enbart för att vara medborgare), är det så?

Det jag inte riktigt förstår är däremot hur en kan komma fram till att det finns någon rättvisa i detta resonemang. Vi kan för enkelhetens skull förenkla samhället grovt genom en liknelse. Låt oss säga att samhället innehåller endast tio hushåll inom en viss bestämd markyta. Detta samhälle är ett bondesamhälle, dvs. bland annat producerar de sin mat själva.

Om nu ett av dessa tio hushåll väljer att främst sysselsätta sig med något göromål som inte kommer de andra hushållen i samhället tillgagn (låt oss säga titta på TV, tapetsera om, spela dataspel osv.) så gagnar denna sysselsättning enbart detta enskilda hushåll. De andra hushållen som främst sysselsätter sig med göromål som kommer alla hushåll till gagn gör däremot ett allmännyttigt (offentligt) arbete.

Varför ska nio hushåll av tio förväntas att arbeta och slita för att det tionde hushållet ska få mat på bordet när det sistnämnda hushållet inte ens ids kämpa för brödfödan själva?

Var finns rättvisan i det?

Varför ska vi utmana tanken på att var och en ska göra rätt för sig efter bästa förmåga och inte parasitera på andra?

#53  Fel i inlägg nr. 43 RasmusS
2006-09-20 13:52:38

Det första stycket är skrivet av Ephemeer och inte av mig.

#54  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-20 17:23:02

heffaklumpen sa:
Är det rätt uppfattat att det är själva könsuppdelningen som du vill utmana och inte de ev. orsaker som kan ligga bakom?


Vad är skillnaden?

RasmusS sa:
Om nu ett av dessa tio hushåll väljer att främst sysselsätta sig med något göromål som inte kommer de andra hushållen i samhället tillgagn


Jag har inte diskuterat sysslor som inte kommer andra till gagn. Jag har diskuterat sysslor inom den privata sfären. Jag är inte inne på medborgarlön heller. Jag menar att (vissa) sysslor inom den privata sfären tilldöms mycket lågt värde i samhället i jämförelse med hur viktiga de egentligen är för samhället. De är undervärderade, med andra ord. Eftersom kvinnor traditionellt är kopplade till dessa sysslor i den privata sfären så leder det till att kvinnor undervärderas.

#55  Ephemeer Gullegubben
2006-09-20 17:45:03

Som redan sagts, hur kan man hävda att sådant som folk bara är beredda att göra mot betalning är högt värderat?

Det är väl sådant som människor gör utan betalning eller till och med är beredda att betala för att få göra som är högst värderat.

#56  Gullegubben Ephemeer
2006-09-20 23:54:38

Nej, du kan svårligen får mig att tro att något som är billigt är högre värderat än något som är dyrt. Självklart är det så att det folk är beredda att betala (mer) för är högre värderat.

#57  Ephemeer #54 heffaklumpen
2006-09-21 01:59:47

Det beror på hur man ser på världen.
Själv ser jag inget större problem i en könsuppdelning om det går att välja hyfsat fritt. Om orsaken till könsuppdelningen är personernas egna val, så tycker inte jag att det är något fel.

#58  Ephemeer RasmusS
2006-09-21 10:38:47

Ephemeer sa:
Jag menar att (vissa) sysslor inom den privata sfären tilldöms mycket lågt värde i samhället i jämförelse med hur viktiga de egentligen är för samhället


Vad är det för undervärderade sysslor som är väldigt viktiga för samhället samtidigt som de är kopplade till den privata sfären som du tänker på?

(Kärlek, vänskap, ett fungerande socialt nätverk är alla exempel som inte värderats av samhället i pengar men som nog kan påstås vara mer värt för de enskilda individerna i samhället än exempelvis statusvaror, apropå Gullegubbens och din diskussion.)

#59  #56 Ephemeer fjallyoghurt
2006-09-21 10:57:36

Att andas är gratis. Att köra runt i en bil kostar en massa pengar. Menar du att vi av detta kan sluta oss till att folk hellre kör bil än andas?

#60  Ephemeer Gullegubben
2006-09-21 11:19:08

"Nej, du kan svårligen får mig att tro att något som är billigt är högre värderat än något som är dyrt. Självklart är det så att det folk är beredda att betala (mer) för är högre värderat."

Jaha, men folk är ju beredda att betala för att vara med sina barn genom att avstå inkomst, så då är ju det högt värderat.

#61  Sv: "Den manliga normens primat" Gullegubben
2006-09-21 11:21:44

Fast Ephemeer har iofs rätt i att det är är samhällsnyttigt om människor inte ägnar sig åt samhällsnyttigt arbete i så hög grad att de slutar att fungera som samhällsnyttiga medborgare.

#62  Sv: "Den manliga normens primat" Hakan
2006-09-22 10:43:01

Självklart sker det både samhällnyttig och egennyttig produktion i den privata sfären precis som i den offentliga. Att vi har barnbidrag och bostadsbidrag till barnfamiljer är ju ingen slump. Barn behövs inte bara för att föra släktet vidare utan också för att betala nästkommande generations pensioner och serva dem på ålderns höst.

Även om det finns mycket onyttig produktion i den privata sfären är mycket av den produktion som sker där indirekt kopplad till "barnproduktionen." TV-spelande och husbyggnation för att nämna några vitt skilda exempel.

På samma sätt kan man ju inte säga att all produktion i den offentliga sfären är samhällsnyttig. Cigaretter, chips, och anndra onyttigheter gör t.ex. mer skada än nytta. Om det nu är så att arbete i den offentliga sfären "värderas högre" beror det enligt min mening på att måttet på värde i vår typ av samhälle stavas PENGAR.

Jag är inte så säker på att vi privat sätter pengar som det enda värdet i tillvaron. Att kvinnor oftare än män sätter den privata sfären framför den offentliga beror naturligtvis inte på att de är dumma i huvudet eller förtryckta. Enligt min mening beror det snarare på en annan genuspraktik och på att de bl.a. genom denna paraktik inser att det finns andra värden än pengar i livet.

Om man vill generalisera värderar kvinnor relationer (med barn, släkt o.sv.) högre än män. Kvinnor får på detta sätt mindre pengar men bättre relationer vilket naturligtvis är ett stort VÄRDE i sig.

Att man i jämställdhetsdebatten hela tiden mäter allt i måttet pengar måste väl ändå vara en anpassning till ett gammalt patriarkalt system. Vore det inte dags att plocka in andra värden i jämställdhetsekvationen?

#63  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-22 11:09:36

gullegubben sa:
Jaha, men folk är ju beredda att betala för att vara med sina barn genom att avstå inkomst, så då är ju det högt värderat.


Jag diskuterar hur samhället i stort värderar saker. Självklart har enskilda individer värderingar som är annorlunda.

#64  #54 Ephemeer MartinK
2006-09-22 11:34:45


Jag har inte diskuterat sysslor som inte kommer andra till gagn. Jag har diskuterat sysslor inom den privata sfären. Jag är inte inne på medborgarlön heller. Jag menar att (vissa) sysslor inom den privata sfären tilldöms mycket lågt värde i samhället i jämförelse med hur viktiga de egentligen är för samhället. De är undervärderade, med andra ord. Eftersom kvinnor traditionellt är kopplade till dessa sysslor i den privata sfären så leder det till att kvinnor undervärderas.


Men på den undervärdering finns det ju två lösningar (tror jag), den ena (särartfeministisk?) är att värdera dessa sysslor högre så att kvinnor därmed, monetärt i alla fall, värderas högre.
Den andra lösningen är att luckra upp könsfördelningen så att lika många män som kvinnor ägnar sig åt dessa sysslor.

Vilken lösning är det du förespråkar (eller kanske båda)?

Personligen tror jag inte på den första lösningen (fullt ut i alla fall) därför att samhället inte har råd. Den andra lösningen tror jag är svår att åstadkomma (fullt ut i alla fall) därför att jag tror den ytterst bottnar i sexuell selektion.

#65  Ephemeer Gullegubben
2006-09-22 14:27:11

"Jag diskuterar hur samhället i stort värderar saker. Självklart har enskilda individer värderingar som är annorlunda."

Jag trodde att "samhällets värderingar" var totalsumman av individers värderingar. enligt min mening är totalsumman av dessa värderingar att människor inte försakar "det lilla livet", om de inte får betalt för det.

Har du en definition av "samhällets värderingar" som är frikopplad från enskilda människors värderingar?

#66  MartinK Gullegubben
2006-09-22 14:30:58

Det finns ju all anledning att anta att män i högre grad skulle söka sig till "kvinnoyrken" om dessa "uppvärderades".

Jag misstänker att tanken är att biologiska kvinnors arbete skall uppvärderas, oavsett om det är i "mansyrken" eller "kvinnoyrken", och att biologiska mäns arbete skall nedvärderas, oavsett om det är i "mansyrken" eller "kvinnoyrken".

#67  Svar Ephemeer
2006-09-22 18:08:06

Gullegubben: Jag använder "samhällets värderingar" som ett komposituttryck för alla enskilda individers värderingar, vad alla enskilda individer tror att andra tycker, vilka värderingar det är som framförs i media och samhällsstrukturens (ekonomiskt, juridiskt, etc ) värderingar. Kort sagt, de värderingar som berör oss utifrån.

MartinK: Se #46.

fjallyoghurt: Av det kan vi anta att samhället värderar bil högre än luft.

heffaklumpen: Om människor bara får välja fritt ja, men om valet till stor del beror på närståendes och samhällets förväntningar? Det det är idag leder dessutom kopplingen till att kvinnors sysslor ses som mindre värda av samhället.

RasmusS: Barnuppfostran är en sådan uppenbar syssla. Kärlek, vänner och andra sociala samspel som ökar människors fysiska och psykiska välbefinnande kan också ingå.

#68  Ephemeer heffaklumpen
2006-09-23 19:04:57

Om människor bara får välja fritt ja, men om valet till stor del beror på närståendes och samhällets förväntningar?


Det var därför jag frågade om det var könsuppdelningen eller orsakerna bakom som du ville utmana. Hur vet man då vad som beror på förväntningar eller bristen på förväntningar och vad som inte gör det.

Det det är idag leder dessutom kopplingen till att kvinnors sysslor ses som mindre värda av samhället.


Enligt min tidigare förklaring (#38) så värderas sysslorna efter deras betydelse för samhället och inte efter att de utförs av kvinnor.

#69  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-23 19:12:23

heffaklumpen sa:
Hur vet man då vad som beror på förväntningar eller bristen på förväntningar och vad som inte gör det.


Man mäter.

heffaklumpen sa:
Enligt min tidigare förklaring (#38) så värderas sysslorna efter deras betydelse för samhället och inte efter att de utförs av kvinnor.


Förstår du kopplingen? Vissa sysslor ses som mindre värda => Kvinnor utför de här sysslorna => Kvinnors sysslor ses som mindre värda

#70  Sv: "Den manliga normens primat" heffaklumpen
2006-09-24 00:10:10

Man mäter.


Vad skulle du använda för verktyg för den mätningen?
Hur skulle du skilja olika effekter åt?

Förstår du kopplingen? Vissa sysslor ses som mindre värda => Kvinnor utför de här sysslorna => Kvinnors sysslor ses som mindre värda


Nej, därför att det innebär inte att alla kvinnors sysslor ses som mindre värda. Värderingen är kopplad till sysslorna, inte till könet. Jag förstår att du har en annan åsikt, men jag ser inte det sambandet.
Kvinnors arbete värderas lägre när sysslorna som utförs genom det arbetet värderas lägre, men det omvända sambandet saknas.

#71  prislapp fjallyoghurt
2006-09-24 11:38:38

Om "värdering" används som synonym med "prislapp" så är det ju uppenbart att det som har högre pris värderas högre. Alltså att det som har ett högre pris har ett högre pris. Men det känns inte som något särskilt spännande konstaterande.

#72   Ephemeer
2006-09-24 13:53:07

heffaklumpen:
Skriv och fråga närmsta akademibokhandel efter litteraturtip på sociologisk metodik. Jag är ingen expert.
Jag förstår inte vilket samband du inte ser. De sysslor som blir utförda huvudsakligen av ett enda kön förknippas med det könet, och könet förknippas med sysslorna.

fjallyoghurt:
Jag är glad att du äntligen medger det.
Att kvinnors sysslor värderas lägre är, precis som du säger, inte ett spännande konstaterande, utan att uppenbart och tragiskt sådant.

#73  Sv: "Den manliga normens primat" heffaklumpen
2006-09-25 01:55:34

Skriv och fråga närmsta akademibokhandel efter litteraturtip på sociologisk metodik. Jag är ingen expert.


Att mäta är inte så lätt som det kan verka och det är ofta ganska oklart vad det egentligen är som mäts. Jag har ännu inte träffat på någon sociologisk eller annan metod som verkar klara av detta problemet tillförlitligt.

Jag förstår inte vilket samband du inte ser. De sysslor som blir utförda huvudsakligen av ett enda kön förknippas med det könet, och könet förknippas med sysslorna.


Orsak och verkan. Situationen kan ändras genom att angripa det ena, men inte det andra. Det är inte värderingen av "kvinno"-sysslor som är orsaken till könsuppdelningen. Det är inte könsuppdelningen som orsakar värderingen. Jämställ arbetet, så jämställs värderingen.

#74  Ephemeer fjallyoghurt
2006-09-25 08:25:31

Jodå, jag medger äntligen att ditt språkbruk är meningslöst för mej. Vi har uppenbarligen pratat förbi varandra.

#75  #67 Ephemeer MartinK
2006-09-25 13:44:56


Av det kan vi anta att samhället värderar bil högre än luft.


Fast det är ju nys, du blandar ihop pris och värdering, den godtyckliga värderingen, i meningen vad folk tycker om nånting, behöver inte alls motsvara priset, som styrs av tillgång och efterfråga.
Luft värderas högt, av den enkla anledningen att vi inte klarar oss utan den, men eftersom den finns i riktiga mängder så blir priset lågt. Men låter du en människa välja mellan luft eller bil så är svaret rätt givet..

#76  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-25 20:37:22

heffaklumpen:
Nej, det är inte lätt att mäta (det är en hel vetenskap ;)).
Ja, vi borde jämställa arbetet.

MartinK:
Se #63.

#77  Ephemeer heffaklumpen
2006-09-26 04:32:04

Att mäta är mer än en vetenskap...

Kvotera byggjobbare.

#78  #76 Ephemeer MartinK
2006-09-26 11:23:54

Även samhället värderar luft högre än bilar, men så länge det finns i överflöd så är vare sig individer eller samhällen intresserade av att betala för det..

#79  MartinK Ephemeer
2006-09-26 14:38:45

Hur kan du då avgöra att samhället värderar luft högre än bilar? Ingenstans i det vanliga samhället går det att göra valet mellan luft och bil. Däremot finns det gott om tillfällen då samhället väljer mellan privat sfär och offentlig sfär.

#80  Ephemeer Gullegubben
2006-09-26 14:49:16

I samhället finns det två värderingar:

1) Familjeliv är så värdefullt att det är värt inkomstbortfall.

2) Förvärvsarbete är så värdefullt att det skall ersättas med pengar.

Du hävdar att värdering 2 är samhällets värdering och värdering 1 är enskilda individers värderingar. För mig är de två värderingarna beroende av varandra och ingen av dem är mer individuell eller samhällelig än den andra.

#81  #79 Ephemeer MartinK
2006-09-26 15:05:49

Tja, därför att samhället är mer beroende av luft än bilar.

Det finns gott om tillfällen när individer väljer mellan offentlig och privat sfär också, och den värderingen brukar vara diametralt motsatt mot samhällets. Vilket är helt naturligt.

#82  Sv: "Den manliga normens primat" Ephemeer
2006-09-27 14:42:10

Gullegubben:
Hur uttrycker det sig att samhället värderar familjeliv högre än förvärvsarbete?

MartinK:
Hur uttrycker det sig att samhället värderar luft högre än bilar?

#83  Ephemeer Gullegubben
2006-09-27 14:56:48

"Hur uttrycker det sig att samhället värderar familjeliv högre än förvärvsarbete?"

Men det har jag inte skrivit. Jag skrev:

"I samhället finns det två värderingar:

1) Familjeliv är så värdefullt att det är värt inkomstbortfall.

2) Förvärvsarbete är så värdefullt att det skall ersättas med pengar."

Jag tycker inte att man kan säga att "samhället värderar familjeliv högre än förvärvsarbete" eller vice versa. Båda värderingar finns i samhället och inget kan sägas vara "samhällets" värdering, uteslutande den andra.

Om du ersätter "samhället" med "kunder" eller "skattebetalare", så är jag med på din beskrivning att dessa "värderar andras förvärsarbete högre än deras familjeliv", och konstigt vore det väl annars.

#84  Ephemeer Gullegubben
2006-09-27 15:25:52

"Hur uttrycker det sig att 1) Familjeliv är så värdefullt att det är värt inkomstbortfall.

2) Förvärvsarbete är så värdefullt att det skall ersättas med pengar.

Jag har sagt att det finns två värderingar i samhället:

1) Familjeliv är så värdefullt att det är värt inkomstbortfall.

2) Förvärvsarbete är så värdefullt att det skall ersättas med pengar.

Det går inte att sammanfatta dessa två värderingar i samhället till att

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?