feminetik.se feminetik.se

Just nu 22 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Artikel om prostitution


Gå till senaste inlägget#1  Artikel om prostitution Esmeralda
2006-08-04 17:47:09

Kulturkrock prostitution
- om prostitutionsdebatten i Sverige och i Tyskland
Susanne Dodillet, doktorand i idé- och lärdomshistoria.

I få frågor är Europa så splittrat som i prostitutionspolitiken. I Sverige är
det sedan 1999 olagligt att köpa sexuella tjänster. Sexköpslagen stiftades
för att visa att prostitution är någonting som inte accepteras i Sverige. Politikerna
som förespråkade lagen menade att de bär ansvaret för normbildningen
i samhället. Befolkningen förväntades så småningom forma sin inställning
efter den nya lagen - ett mål som har uppnåtts: 80 procent av
alla svenskar håller med. De tycker att prostitution är kvinnoförtryck, strider
mot jäm ställdhet och måste avskaffas.

I Tyskland däremot är majoriteten av befolkningen övertygad om den raka motsatsen.
I oktober 2001antog det tyska parlamentet en lag som godkänner prostitution som yrke.
Genom denna lag ska stigmatisering och diskriminering av prostituerade
motverkas samt en positiv normering av prostitutionstjänster uppnås. Det
tyska fl ertalet fi rade sin nya lag som ett stort framsteg på vägen mot en
liberalare inställning gentemot sexualitetens roll i samhället.
När svenska och tyska EU-politiker möts för att diskutera prostitutionspolitik,
försöker båda sidor att övertyga motparten att överge sina synsätt
och att rätta till misstagen de begår med sin prostitutionslagstiftning.
Dessa övertygelseförsök verkar vara förutbestämda att misslyckas. De slutar
med oförståelse, frustration och raseri på båda sidor och leder knappast
till ett närmande. Skillnaderna mellan det svenska och det tyska sättet att
se på prostitution verkar oöverkomliga.
Oenigheten över hur frågan "Legalisera, liberalisera eller bekämpa?" ska
besvaras, kan förklaras med att svenska och tyska politiker inte talar om
samma sak när de diskuterar denna fråga. Båda sidor definierar prostitution
på olika sätt. Om dessa definitioner handlar denna artikel.

Sexhandel eller yrkesprostitution?
De fl esta svenska politiker som engagerar sig i prostitutionsdebatten utgår
ifrån att prostitution är oacceptabelt och måste bekämpas. Debattörerna
är överens om att prostitution medför allvarliga skador både för de direkt
berörda och för samhället. Prostitution jämförs med slavhandel och hustruköp,
betecknas som en tragisk fälla, som en sysselsättning inga föräldrar
skulle önska sig för sina barn och som en extrem avart av kommersialism.
Gudrun Schymans uppfattning, "prostitution är ett syskonfenomen till
våldtäkt och kvinnomisshandel", delas av de fl esta riks dagsledamöter.
Debattörerna menar dessutom att inhemsk prostitution och traffi cking,
dvs. internationell kvinnohandel är oskiljbart förknippade med varandra.
"Kvinnohandeln kan aldrig skiljas från prostitution. Har vi inte prostitution,
eller saknas det en marknad för den, sker ingen kvinnohandel",
förklarade till exempel den kristdemokratiska riksdagsledamoten Ulla-Britt
Hagström. Även mellan narkotikamissbruk och prostitution anses det fi nnas
ett nära samband. Svenska politiker betonar att detta samband inte
enbart består av att drogmissbrukande människor försöker fi nansiera sitt
missbruk genom prostitutionen, utan att miljön och sysselsättningen som
prostituerade är utsatta för också kan leda till missbruk.
Majoriteten av de tyska debattörerna betraktar inte prostitution som
skadligt i sig.

Problem som incest, narkotikamissbruk och människohandel,
som är mycket centrala i den svenska diskussionen, behandlas
knappast i den tyska prostitutionsdebatten. Nedtoningen av dessa problem
i den tyska debatten beror på att man inte ser prostitution som ett
enhetligt fenomen, utan delar in de prostituerade i olika grupper. Bredvid
den yrkes mässiga prostitutionen, som tycks vara kännetecknad av en hög
frivillighetsgrad, nämns i den tyska debatten traffi cking och prostitution,
som utförs av människor som på så sätt fi nansierar sitt drogmissbruk,
som kategorier med en mycket stark koppling till tvång, våld och missbruk.
Prostitution som bedrivs av människor som behöver pengar för
att kunna finansiera sitt missbruk betecknas i den tyska debatten som
Beschaffungsprostitution (anskaffningsprostitution).
På tyska finns dessutom ordet Beschaffungskriminalität som beskriver all kriminalitet som begås
av människor som behöver pengar för att kunna köpa droger. Debattörerna
i Tyskland är överens om att trafficking och Beschaffungsprostitution är
problem som måste bekämpas med kraft.
De anser dock även att dessa prostitutionstyper inte är jämförbara med den yrkesmässigt utförda prostitutionen och tycker därför att de borde diskuteras i andra sammanhang.

Irmingard Schewe-Gerigk från det tyska miljöpartiet Bündnis 90/Die
Grünen redde ut begreppen:
Beschaffungsprostitution som utförs på grund av drogberoende är ett
dramatiskt problem. Dessa kvinnor är drogmissbrukare, som inte
arbetar som prostituerade professionellt och deras arbete fungerar
efter andra lagar. För att kunna hjälpa här erfordras det en principiell
förändring i drogpolitiken.
Även för människohandelns problematik behöver vi andra lösningar,
nämligen ett internationellt samarbete, effektiva straffrättsbestämmelser
och en användning av utlänningsrätten, som garanterar
ett effektfullt offerskydd.
Uppsplittringen av prostitutionen i olika slag av prostitution med olika frivillighetsgrad
är alltså en orsak till att flera problem som i Sverige förknippas
med prostitution utestängs från den tyska debatten. Uppfattningen att
människohandel och narkotikamissbruk är ämnen som inte får blandas
ihop med den yrkesmässigt utförda prostitutionen kritiseras mycket starkt
av svenska politiker, som inte skiljer mellan olika prostitutionstyper.

Torskar och deras offer eller sexarbetare och deras friare?
I den svenska debatten utgår man ifrån att prostituerade är sexhandelns
svagare part som utnyttjas av andra som vill tillfredsställa sin sexualdrift.
Prostituerade betecknas som sexindustrins offer. Dessutom påpekas att
prostituerade ofta är arbetslösa, bostadslösa, sjuka och/eller narkomaner
samt att fl ertalet av dem har varit utsatta för misshandel, incest och/eller
förtryck i sin barndom. Prostituerade beskrivs alltså som tillhörande en
mycket utsatt grupp och det betonas att dessa kvinnor behöver hjälp. I den
tyska debatten däremot talas om yrkesmässigt prostituerade som beskrivs
som emanciperade människor, som egenföretagare eller självmedvetna anställda
som utgör ett representativt genomsnitt av befolkningen och som
själva bestämmer sig för vad de vill ägna sig åt.
En annan oenighet mellan svenska och tyska debattörer gäller defi nitionen
av sexhandelns vara.
Medan uppfattningen att prostituerades kunder
köper sexuella tjänster dominerar i den tyska debatten, anser de fl esta
svenska debattörer att prostitution innebär att män köper kvinnor. Så menade
till exempel Inger Segelström i ett riksdagstal den 28 maj 1998: "Vi
s-kvinnor kan inte i världens mest jämställda parlament tillåta att män
köper kvinnor för pengar.

" Uppfattningen att de prostituerade kvinnorna
säljer sig själva leder till att prostituerade betraktas som förkroppsligandet
av sin sysselsättning i Sverige. Prostitution anses inte enbart beröra den
prostituerades verksamhet, utan tycks omfatta hela den prostituerade
männi skan. De prostituerade uppfattas varken kunna hålla sin personlighet,
sina känslor eller sin kropp utanför prostitutionen.

Det är viktigt att lägga märke till att sexköparna anses köpa de prostituerade, inte hyra dem.
Prostituerandet betraktas som om det bestämde de prostituerades liv även
efter det att de har haft kontakt med en kund. Kunden har köpt en del
av kvinnan som hon inte kan få tillbaka. Övertygelsen om att de prostituerade
blir köpta leder till att de svenska debattörerna anser att prostitution
innebär att de drabbade kvinnorna förlorar rätten att bestämma över sina
egna kroppar. Avskaffandet av prostitutionen betraktas som det enda sättet
att ge kvinnorna denna demokratiska rättighet tillbaka.
I den tyska debatten ifrågasätter ingen att prostituerade bestämmer
över sina kroppar både när de har kundkontakt och när de inte har det.
Uppfatt ningen att prostituerade säljer sexuella tjänster leder till att de
tyska debattörerna skiljer de prostituerades personlighet och privatliv från
deras sysselsättning. Prostituerade anses ha en privatsfär och fritid.

Den i Tyskland dominerande uppfattningen att de prostituerade själva bestämmer
över vilka tjänster de vill erbjuda uttrycker sig mycket tydligt i valet av
det tyska ordet Freier (friare) som beteckningen för prostitutionens kunder.
Liksom på svenska är begreppet "friare" på tyska även ett gammaldags
uttryck för en man som uppvaktar (friar till) en kvinna. Ordet konnoterar
alltså någonting positivt. Ett nedvärderande ord för sexköpare som
det svenska ordet torsk finns inte på tyska. Begreppet Freier implicerar att
köparna inte kan vara säkra på att de får vad de vill ha, utan att de måste
anstränga sig för att vinna de prostituerades gunst. Beteckningen Freier
väcker dessutom associationer till kärleksförhållanden och gynnar på så
sätt en romantiserande bild av prostitutionen.

Feminism eller liberalism?
De svenska lagstiftarna grundar sitt arbete på en feministisk samhällsanalys
som visar att kvinnor inte har samma tillgång till arbete, pengar och makt
som män. I vår patriarkala samhällsstruktur har de socialt mäktigare - dvs.
männen (de svenska debattörerna utgår ifrån att de prostituerades kunder
är män, medan de prostituerade är kvinnor) - möjligheten att köpa sexuella
objekt.
Oberoende av vad som för en kvinna in i prostitution så bestäms
hennes status av patriarkatets struktur. Distinktionen mellan framtvingad
och frivillig prostitution, som är mycket viktig i den tyska debatten, betraktas
därför vara meningslös av de fl esta svenska debattörer. Prostitutionen
kan inte vara ett personligt val då den är en del av kvinnoförtrycket
i vårt samhälle.
Då prostitution tycks strida mot normerna och värderingarna
i ett jämställt samhälle, anses utrotningen av prostitutionen vara en
viktig milstolpe på vägen mot mer jämställdhet. Den svenska sexköpslagen
betraktas av sina stiftare som resultat av en feministisk politik.
Istället för att som sina svenska kollegor betrakta prostitution som socialt
skapat och diskutera vilka intressen och maktstrukturer som ligger bakom
könshandeln, utgår de tyska debattörerna från att prostitution är en
ahistorisk och naturlig företeelse.
Prostitutionen ifrågasätts inte, utan anses
tvärtom vara oumbärlig för tillfredställandet av den konstanta efterfrågan
av sexuella tjänster. Horst Eylmann, en tysk kristdemokrat, förklarade i
Bundestag: Redan Solon har inrättat bordeller och religionen har skaffat bordeller
i form av tempelprostitution in i kyrkorna. Prostitutionen
är outrotbar. Även den kristliga sexualmoralen som fördömde varje
sexualitet som inte tjänar fortplantningen, har tillåtit den.

Medan de svenska politikerna understryker att prostitutionens långa historia
inte behöver betyda att prostitutionen kommer att ha en lika lång framtid,
uppfattas argumentet "prostitution är världens äldsta yrke" i Tyskland
som bevis för att den kommer att fi nnas i all evighet. Förespråkarna för
den tyska lagstiftningen menar att prostitution inte kommer att försvinna
genom ett förbud av sexhandeln. De är mot en kriminalisering och kräver
istället att enbart de aspekter av prostitutionen bekämpas som är uttryck
för förtryck.
De prostituerades största problem anses vara den diskriminering
de är utsatta för på grund av sin sexuella livsstil. Denna missaktning
av de prostituerades arbete ska motverkas genom erkännandet av deras arbete
som yrke. Prostituerade har fått tillträde till arbetslöshets-, hälsovårds och
pensionssystemet och ska på så sätt integreras i samhället.
Könspers-pektivet, som är så viktigt i Sverige, spelar ingen större roll i den tyska
prostitutionsdebatten. Tvärtom betonas att sexuellt tillfredställande inte
är könsspecifikt och att sexköpet därför kan vara intressant för både män
och kvinnor. De tyska lagstiftarna betraktar sin prostitutionslag som ett
uttryck för sin liberala inställning gentemot sexuella beteenden som motstrider
traditionella vanor.

Vision eller status quo?
Den svenska prostitutionspolitiken har en vision: ett prostitutionsfritt
samhälle. Lagstiftarna ser det som sin uppgift att dra upp riktlinjer för att
uppnå detta framtida samhälle. I den svenska debatten betonas det regelbundet
att staten har ett huvudansvar för normbildningen i ett samhälle.
Sexköpslagen, som framförallt ska vara en signal som visar att prostitution
är något som inte accepteras i Sverige, är ett exempel för denna praktik.
Gudrun Schyman beskrev lagstiftningens signalfunktion på följande vis:
Lagstiftning syftar inte bara till att komma åt brottslingar och en
lags effektivitet kan inte bara bedömas utifrån hur många lagbrytare
som döms.
Lagstiftning handlar också om samhällets normer och
värderingar. När barnaga förbjöds var det många som hävdade att
det var en meningslös lagstiftning eftersom det var svårt att kontrollera
om den efterföljdes. Men den lagen har verkat starkt normerande
och på samma sätt markerar en lag som kriminaliserar könsköp
hur samhället skall se på ojämlika maktförhållanden mellan könen.
En liknande visionär ståndpunkt verkar inte fi nnas inom den tyska debatten.
Istället försöker man i Tyskland att anpassa lagen till samhällets förändrade
rättskänsla. När de argumenterar för sin prostitutionslag hänvisar
tyska lagstiftare ofta till opinionsundersökningar som visar att prostitution
uppfattas som en legitim sysselsättning av den tyska majoriteten. Det som
accepteras kan inte vara sittenwidrig (osedlig) och på så sätt inte förbjudas.

Den tyska socialdemokraten Anni Brandt-Elsweiler förklarade i Bundestag:
Normföreställningar är inga fasta värden utan utsatta för ständiga
förändringar. Idag anser en stor del av befolkningen inte längre
prostitution vara osedlig. Även domstolar ansluter sig allt oftare
till denna uppfattning. […] Vi har med detta lagförslag inte gjort
någonting annat än att anpassa lagstiftningen efter befolkningens
förändrade medvetenhet.
Sittenwidrigkeit (osedlighet) är ett traditionsrikt begrepp inom det tyska
rättsväsendet. Enligt den 1901 skapade §138 i civillagen (Bürgerliches
Gesetzbuch) defi nieras en rättshandling som sittenwidrig, när den genom
sitt innehåll, motiv och syfte bryter mot alla rätt tänkandes taktkänsla.
Frågan huruvida prostitution är sittenwidrig eller inte var en central fråga i
den tyska debatten. Den stora betydelsen Sittenwidrigkeit har som rättsbegrepp
i Tyskland leder till följande resonemang. När prostituerade mer
och mer blir en del av offentligheten och människorna börjar vänja sig vid
och acceptera det, strider prostitution inte längre mot seder och kan inte
förbjudas. I Tyskland är Sittenwidrigkeit, dvs. uppfattningen som dominerar
i landet, måttet för förbud eller tillstånd. I Sverige däremot besvaras
frågan beroende på hur uppnåendet av visionen av ett jämställt samhälle
påverkas.

Avslutning
Analysen av prostitutionsdebatterna i Sverige och Tyskland visar att ländernas
lagar inte skapades spontant, ogenomtänkt eller av misstag utan att
de är grundade på intensiva diskussioner. De argument länderna anför för
sina beslut är i sig logiska och till stor del motsägelsefria, vilket gör det
omöjligt att säga vilket av de båda tillvägagångssätten som är bättre eller
mer rationellt.
Att ländernas beslut ändå kritiseras så hårt av respektive
motpart beror på att båda sidor utgår från olika samhällsanalyser, normer
och värderingar när de diskuterar prostitutionsfrågan. Det är orsaken till
varför varken uttalanden som Margareta Winbergs "Jag skarpt ogillar [sic!]
det som håller på att ske i Tyskland. Det strider mot jämställdhet. Det
strider mot medmänsklighet." eller tyskars värdering av den svenska hållningen
som pryd och verklighetsfrämmande bidrar till ett närmande mellan
ländernas prostitutionspolitik.
För att kunna förstå varandra måste debattörerna
sätta sig in i de samhälleliga skeenden och tankemönster det
konkurrerande synsättet har sitt ursprung i. Om detta sedan kan leda till
att övervinna oenigheten bland debattörerna är en fråga som återstår att
besvara.

#2  Sv: Artikel om prostitution macramatic
2006-08-04 21:44:07

Det var en intressant och välskriven artikel du skapat. Jag har dock aldrig förstått argument som t ex "de har ju dödstraff i USA. Då ska vi ha det också.". Argument där Sverige jämförs med ett land vars syn i den aktuella frågan skiljer sig ifrån Sveriges.

Jag kan också sakna två av mina hjärtefrågor kring prostitution i denna artikel, liksom i övrig debatt kring prostitution:

- Köparens psykiska status

- Attityden att kärlek och omtanke har en ekonomisk och materiell dimension närs och etableras i samhällen där prostitution är accepterat.

#3  Sv: Macramatic (#2) Linus
2006-08-04 22:20:26

Macramatic sa:
Det var en intressant och välskriven artikel du skapat.

Texten är sannolikt skriven av Susanne Dodillet och klippt-och-klistrad in i den här tråden.
Macramatic sa:
- Köparens psykiska status

Ett relevant ämne. Vad, specifikt, är det du vill diskutera om det?
Macramatic sa:
- Attityden att kärlek och omtanke har en ekonomisk och materiell dimension närs och etableras i samhällen där prostitution är accepterat.

Det är oklart på vilket sätt du menar att kärlek och omtanke har att göra med prostitution. Menar du att sex i allmänhet, eller kjöpta/sålda sexuella tjänster i synnerhet, är kopplat till kärlek och omtanke på något sätt?

#4  Sv: Artikel om prostitution Esmeralda
2006-08-05 01:51:46

macramatic, jag har en blogg här: http://napalmdreams.blogg.se/

Där jag har skrivit om kunderna i vissa inlägg. Om du undrar hur de är.

#5  Sv: Artikel om prostitution KjellAke
2006-08-05 02:11:22

Macramatic:
"Argument där Sverige jämförs med ett land vars syn i den aktuella frågan skiljer sig ifrån Sveriges."

dylika argument har faktiskt en poäng; när vi sitter här och skapar våra alldeles egna svenska politiskt korrekta åsikter såsom Israels skuld och vurmande för palestinierna i mellanösternfrågan t.ex. så finns det faktiskt miljontals människor på andra platser i världen som inte alls håller med. Saknar det helt relevans menar du?

Sverige är ett land på dekis, hopplöst frånåkt av diverse bananrepubliker. Det som retar mig mest är vår självgodhet och den inbillade insikten om vad som är rätt och fel. Alltemedan vi harvar i B-laget i välfärdsstatistik.... Jag tycker argument av den sorten ger oss möjlighet till ödmjukhet, därför är de bra.

#6  Linus - Artikel om prostitution macramatic
2006-08-05 10:26:36

Linus: Jag tackar för ditt påpekande angående författare. Klumpigt av mig.
Det har skrivits spaltkilometer kring prostituerade , deras miljö, hur de känner sig, hur de har växt upp, vad de har blivit utsatta för. Jag skulle gärna vilja se ett större fokus kring köparen och den miljön som denna person lever i, uppväxtmiljö och social status. För, det är sexköparen som faktiskt gör det som jag finner så tragiskt och ofattbart.

Jag tycker det känns betydligt mer logiskt och normalt att sälja sex. Jag vet få människor som inte är drivna av pengar. Att även utföra sexuella tjänster för pengar ser jag som bara en fråga kring hur en ser på sin kropp. Jag hade själv kunnat utföra sexuella tjänster ifall priset var rätt.

Men, jag har så svårt att förstå köparens motivation. Vad är det för en människa som gör något så tragiskt som att betala för någon annans omtanke?

För kanske ett halvår sen så gick jag in på ett escortforum/community som var skapat av en av Esmeraldas f d kollegor(hon hade slutat), Marina kallade hon sig. Där var huvuddelen av debattörerna kunder. Och det var intreesant att se att alla debattörerna försökte ge sken av sig själva som Stortjuren som i princip knullar allt som påminner om en människa av honkön, oavsett status, ålder, död eller levande. De hade verkligen en "Being there, done that" attityd till allt som hade med sex att göra. Vid ett tillfälle så länkade någon till en av alla dessa Internet-tester. Denna handlade om hur sexuellt erfaren en var. Och den skala av erfarenhet som denna test frågade kring, började med ifall en tagit på sitt könsorgan någon gång och slutade med ifall man hade knullat med någon som var under 8 år och ifall man knullat med ett lik. Många skrev in sina resultat och ganska typiskt var att efterföljande debattör nästan alltid hade mer poäng än den före. Jag tror det var två debattörer som skrev in full pott, 100%. Och de fick verkligen kultstatus på communityn. De berättade om snaskiga sexmöten och gav trick o tips till andra, mindre "erfarna" debattörer.

Jag blev verkligen äcklad av den communityn, men jag hade fått en bild av hur torskar ville se på sig själva. Så jag drog efter en vecka. Nu är denna bild helt annorlunda än den som Esmeralda vill ge. Det är en bild över hur snacket går mellan personer i dessa kretsar. Det finns säkert många andra, men för mig så verkar detta sätt att se på sig själv som en ganska logisk förklaringsmodell för att kunna stå ut med tanken på att en betalar tusentals kronor för att någon annan ska ta i en.

Kärlek och omtanke i relation till sex? Susanne Dodillet skriver:


Begreppet Freier implicerar att köparna inte kan vara säkra på att de får vad de vill ha, utan att de måste anstränga sig för att vinna de prostituerades gunst. Beteckningen Freier väcker dessutom associationer till kärleksförhållanden och gynnar på så sätt en romantiserande bild av prostitutionen.


Jag tror att ganska många ser en relation mellan kärlek och sex. Sen är det svårt att definiera just vad kärlek är. Om det är följden av en viss attraktion ,ifall det är en gränslös ömhet till någon annan person tills döden skiljer dem åt eller slutligen en känsla av omtanke mot sin medmänniska.
Oavsett kan jag se en skillnad på sex mellan olika generationer. Kvinnor i min generation har ofta attityden att de ska "hålla" på sig, att de inte faller för vad som helst och att de absolut inte vill framstå som lössläppta. De ser sin sexualitet som något som har ett värde, något som en "friare" måste lägga ner krut och flis på för att vinna. De vill sällan uttrycka öppet en kåthet.
Denna attityd är i mina ögon färgad av prostitutionen, i o m att den bild av prostitution som ges i vår kultur är den där det är en man som köper sex av en kvinna. Mannen är ständigt driven av sin sexuella lust och kan t o m betala för den. Det finns en välbekant jargong inom bilkretsar att vissa bilar är "fittmagneter" - bilar som är dyra och snabba. Statusprylar som Mannen ska stå för. Mannen ska bjuda på mat och dryck, Mannen ska stå för notan. Kvinnan ska stå för sin kropp och sin sexualitet.

Bland yngre kvinnor (15 - 25) är attityden en annan. Där talar en öppet om sitt begär och är öppen för olika typer av sexkontakter. Jag har ofta hört unga tjejer öppen mer eller mindre skrika ut sitt begär efter sex på ett sätt som aldrig äldre gör. Dessa är de första generationer som börjat bli vuxna i ett samhälle där prostitution inte är tillåtet. Och jag skulle faktiskt vilja spekulera i ett samband. Samma samband som när aga förbjöds. Det finns ett utrymme för kvinnliga sexuella uttryck i ett samhälle där deras kroppar inte är behäftade med prislappar.

I den sociala form som prostitution framställs i idag, som en sexuell service där kvinnan är säljare och mannen är kund, så har den en patriarkalisk färg. Och som sådan är det viktigt att samhället markerar ett avstånd.

#7  Kjell-Åke macramatic
2006-08-05 10:38:02


"Argument där Sverige jämförs med ett land vars syn i den aktuella frågan skiljer sig ifrån Sveriges."

dylika argument har faktiskt en poäng; när vi sitter här och skapar våra alldeles egna svenska politiskt korrekta åsikter såsom Israels skuld och vurmande för palestinierna i mellanösternfrågan t.ex. så finns det faktiskt miljontals människor på andra platser i världen som inte alls håller med. Saknar det helt relevans menar du?


Jo, jag kan hålla med till viss del. Vi kan ta Mellanöstern-konflikten i en annan tråd dock.
Dock är mitt perspektiv en helt annan. Jag tycker det finns fog i att studera andra länder och hur de hanterar sina problem, men en måste se detta i relation till deras miljö och sammanhang. Ofta gör en inte det utan bara plockar en fråga utan omgivande sammanhang för att det ska stå som ytterligare ett argument för ens ståndpunkt.

Under de premisserna kan en hitta ett land för varje tokig åsikt som en än kan ha. För det finns väldigt många länder med en synbarligen tokig lagstiftning.

Jag kan också bli lite irriterad på åsikter som "Sverige är en jävla bananrepublik och så går vi omkring och tycker vi är så bra". Jag har hört den ofta och jag önskar varje gång en mer nyanserad bild. Vårt samhälle är inte det bästa, men ej heller det sämsta. Jag tycker man bör observera att de flesta av de problem som vi har i Sverige, och då pratar jag om p_r_o_b_l_e_m, delar vi med de flesta andra länder i Europa.

#8  Sv: Artikel om prostitution kezo
2006-08-05 11:56:21

Jag tycker att det var en mycket bra artikel och att båda sidor har poänger. Det enda som stör mig, är det tyska argumentet att prostitution MÅSTE finnas för att tillfredsställa det STÄNDIGA sexuella behovet och (underförstått) alla stackare som inte kan få till det på annat sätt. De må finnas andra logiska argument mot ett totalt förbud, men den "utbredda sexuella nöden" och antydningar om att sex är ett okontrollerbart behov som måste tillfredsställas på ett eller annat sätt, är ett av de sämsta argumenten.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?