feminetik.se feminetik.se

Just nu 14 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras)


Gå till senaste inlägget#1  Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) MartinB
2005-08-19 09:48:50

Är svensk Genusvetenskap tendensiös?

Jag har på eget bevåg genom att bara surfa på nätet tittat på ett stort antal genusvetenskapliga artiklar och avhandlingar. Till min förvåning har jag inte hittat någon forskning alls i sådana sammanhang där man kan misstänka att män är underordnade kvinnor.

Min uppfattning är att det finns en uppenbar tendens inom genusvetenskapen till att inte vilja problematisera sådana sammanhang. Exempelvis så finner jag ingen alls forskning som problematiserar de obalanser som finns när det gäller tvånget att göra lumpen, eller att kvinnor tillskrivs vårdnaden, boendet och umgänget med sina barn i väsentligt högre grad än män.

Jag har inte studerat saken grundligt i ordets rätta bemärkelse. Men jag tycker att jag har undersökt saken tillräckligt för att framställa en problemställning om saken. Jag har alltså gått igenom nästan allt material som publiceras på "Nationella sekretariatet för genusforskning" hemsida och även därifrån utforskat en hel del länkar. Detta är vad jag har gjort.
I vilka sammanhang och i vilken utsträckning problematiserar man sammanhang där män är eller misstänks kunna vara underordnade kvinnor? Vem granskar genusforskningen självt - med "genusglasögon"?

Det känns onekligen något absurdt över att reflektera och kritisera
genusvetenskapen på detta enkla och uppenbara sättet som jag ovan har gjort.

Jag är övertygad om att denna absurda känsla har sina rötter i en ännu större och intressantare kontext. En kontext som det kanske framledes här kommer att finnas skäl till att undersöka. Ursprungligen så var ju feminismen en utveckling från den humanistiska idéströmningen. Det skulle vara sorgligt och illavarslande om feminismen själv nu bryter mot denna historiska tradition.

#2  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) MartinB
2005-08-19 09:51:17

Jag vill bara påpeka att texten är en debattartikel som är klar för publicering i en svensk dagstidning under nästa vecka.

Kommentarer och diskussion bejakas!

#3  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Fosfolipid
2005-08-19 09:59:15

Visst kan man tycka att genusforskningen är självbekräftande och mer än lite arrogant, men titt och tätt kommer den med påpekanden som är ganska intressanta och inte nödvändigtvis falska. Ska inte göra det här till en debatt om genusforskningens vara eller icke vara, så jag nöjer mig med att invända att jag i mitt eget forskningsområde lätt kan hitta luckor av outforskad mark liknande de du säger dig ha hittat i genusvetenskapen. Det behöver inte betyda mer än att ingen (uppenbarligen) har forskat där ännu. I så fall är det bara att sätta igång, om du råkar vara intresserad av just det.

Bara för att ingen har utvecklat en dieseldriven mikrovågsugn betyder det inte att forskning på dieselmotorer och mikrovågsugnar är onödig.

#4  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) sidekick
2005-08-19 10:07:28

Jag tycker det är jättebra att det också forskas på situationer där män är underordnade kvinnor. Det ska också forskas på de kontexter där män är överordnade kvinnor. Det är alltid bra med granskning.

Dock, det är lika tendensiöst att utgå från att det är en underordning av män som lett fram till att :

"de obalanser som finns när det gäller tvånget att göra lumpen, eller att kvinnor tillskrivs vårdnaden, boendet och umgänget med sina barn i väsentligt högre grad än män."

Det kan finnas en mängd andra förklaringar, som att det har med könsroller att göra och inte underordning.
Att män faktiskt mkt mer sällan_vill_vara med sina barn i samma utsträckning (de tar tex inte ut föräldraledighet på långt ifrån den utsträckning kvinnor gör).
Män står också för 96 % av sexualbrotten enligt BRÅ:s statistik, att en del av dessa män utför sina brott i familjens sköte kan ju vara en annan förklaring till att färre män tilldöms vårdnad av barnen och boendet, för att de tyvärr inte lika ofta är lämpade pga sin brottslighet. Män är ju i stor majoritet i fängelserna.

Visst forskas det på föräldraledighet. Visst forskas det manlighet och krigsmakt. Visst forskas det om familjer. Kanske får de bara inte de svar som du vill ha?

#5  Fosfolipid wintermute
2005-08-19 10:23:02

Dieseldriven mikro, vilken fantastisk ide! :D
Jag tycker helt klart att den skall konstrueras med elektronrör också - inga små fjantiga transistorer eller IC-kretasr här inte - för att förstära "steampunk"-känslan i det hela. *myser inombords vid tanken*
Och visst ja, kickstart-motor måste den ju ha...

#6  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) MartinB
2005-08-19 11:16:00

Kommentarerna är lite blandade ser jag. Det är först glädjande att notera att en feminist vill intressera sig för ämnet!

Dessvärre så verkar det föreligga en del svårigheter när det gället förstå vad modern forskning innebär och vilka krav man normalt ställer på vetenskaplig forskning.
Till "Fosfolipid" vill jag igen påpeka att det inte handlar om "luckor", eller att någon inte "råkat forska", eller inte "intresserat" sig för att forska när det gäller att forska inom problemställningen. Forskning skall naturligtvis ha en objektiv hållning - och inte systematiskt frånvälja en viss utgångspunkt.

Sen har du en hel förklaringar till varför den rådande snedfördelningen gäller. Det är fritt för var och en att ha sin egen uppfattning. Personligen så tror jag att du har fel. Jag tror att det snarare just rör sig om diskriminering och matriarkal maktstrukturer. Men jag tror bara. På samma sätt som du gör. Det är inte dumt egentligen. Men att veta, att ha kunskap, det kräver just forskning.

#7  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) elv
2005-08-19 11:36:25

Jag har ingen vidare insyn i hur det faktiskt ser ut på genusvetarinstitutionerna idag, men det är min förhoppning att denna än så länge rätt unga vetenskap i längden sysslar med att forska på alla aspekter av ojämnvikt mellan könen. Med det menar jag att jag ser fram emot forskning på allt från varför män så sällan klär sig i kjol (jag känner dock några män som gör det, de verkar mäkta nöjda) till varför killar klarar sig sämre i grundskolan. Och allt annat.

Nu är det väl så här att genusvetenskapen kom till som en följd av olika feministiska rörelser (rösträtt och annat sånt där) så det är inte så konstigt att den har en feministisk utgångspunkt. Helt enkelt så har fler kvinnor än män varit intresserade av att bli genusvetare. Jag tror att det beror på att kvinnor har haft ett större intresse av att rucka på rådande könsordning, eftersom kvinnorna har varit de största (om än inte de enda) förlorarna på denna könsordning. Ju äldre genusvetenskapen blir och ju fler som ägnar sig åt den, desto fler infallsvinklar, synsätt och resultat kommer vi att få. Jag tror att det bara är att vänta.

#8  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) elinlite
2005-08-19 11:39:15

Som jag ser det samma grundläggande genusstruktur och könsmaktsordning som drabbar båda könen. Om en man tex inte vill göra lumpen bryter han mot rådande normer genom att göra avkall på sin roll som "krigaren". En man som hellre är hemmapappa bryter inte "matriarkatets" glashus närapå så mycket som han bryter mot den "patriarkala" idéen om mannen som inkomstinbringare och leve-bröds-jagare.

#9  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Fosfolipid
2005-08-19 11:39:32

MartinB:
Dessvärre verkar det föreligga en del svårigheter vad gäller att förstå vad modern forskning innebär: du beskriver vetenskapliga ideal från 30- och 40-talet. Det skulle naturligtvis vara trevligt om Forskning (vem nu det är) var neutral, men i praktiken är det bara ett ideal. Systematiskt väljs inget bort så vitt jag vet, något som verkligen hade varit lite konstigt. Att genusforskningen brister i att uppnå rimlig nivå på vetenskapligheten förnekar jag inte, men just att ingen forskat om det du vill är inte en invändning mot den som sådan. Vem är det som brustit i sin neutralitet vad gäller val av forskningsområde? Enskilda forskare kan det inte vara; de väljer ju bara vad de faktiskt _ska_ forska om, inte vad som rent generellt _inte_ ska forskas om. Det går inte att skylla på Forskning, som om den var en rörelse eller person. Att skjuta genusforskning i sank är kanske inte en jättesvår uppgift, men man får ta sig an den i dess beståndsdelar.

Wintermute:
En diesel som går att kickstarta är för liten. Den skulle inte orka driva den enorma bälgen eller den gnisslande makapären i halvtumsplåt.

#10  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) MartinB
2005-08-19 12:13:39

Herre Gud! Den här diskussionen är ju helt meningslös.

Jodå. Relativisera den exempellösa partiskhet som genusforskningen uppvisar!

Den är ju helt uppenbar medveten. Seriös forskning fungerar inte på det sättet som du beskriver. All forskning innebär ytterst en strävan att närma sig ett föremål objektivt. Detta inbegrper att man har sådana fördelningar, variationer av aspekter och utgångspunkter; kvantifieringar, approximationer, kvalitativa resonmenag etc som parameteriseras på ett sådant sätt man som helhet närmar sig föremålet på ett objektivt sätt.

Ex. Historisk forskning om världshistorien:

- Det är inte så att alla historieforskare forskar i Sydamerikas kontinentala historia! Det är inte frågan om intresse! Värdlshistorien hänger ihop och man måste måste forska i alla folks, kulturers, länders etc historia s a m t i d i g t för att det ska vara meningsfullt och ändamålsenligt.

Den extrema forskningsfriheten som du beskriver kännner jag INTE igen! Skälen till det framgår tydligt av ovanstående exempel.

#11  MartinB Ephemeer
2005-08-19 12:19:46

"All forskning innebär ytterst en strävan att närma sig ett föremål objektivt."

Detta är fel. Det finns forskningsteorier och metoder som anser att forskaren aldrig kan vara objektiv. Forskaren är alltid en del av det system som den studerar, och är därför alltid subjektiv.

"Värdlshistorien hänger ihop och man måste måste forska i alla folks, kulturers, länders etc historia s a m t i d i g t för att det ska vara meningsfullt och ändamålsenligt."

Det är väldigt, väldigt få historiker som forskar om världshistorien. De flesta historiker väljer ut ett litet, smalt specialområde, och forskar i det.

#12  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Marit
2005-08-19 12:27:02

Det finns kurser i mansforskning i Uppsala.

Självklart är det viktigt med forskning ur genusperspektiv både rörande män och kvinnor. Betänk dock att det är en ung vetenskap, så himla långt kan man inte ha hunnit.

Du får väl börja forska själv! Som det heter - sluta gråt, börja forska.

#13  Sv: Elv (#7) Linus
2005-08-19 12:27:15

Elv skriver: "Nu är det väl så här att genusvetenskapen kom till som en följd av olika feministiska rörelser (rösträtt och annat sånt där) så det är inte så konstigt att den har en feministisk utgångspunkt. Helt enkelt så har fler kvinnor än män varit intresserade av att bli genusvetare. Jag tror att det beror på att kvinnor har haft ett större intresse av att rucka på rådande könsordning, eftersom kvinnorna har varit de största (om än inte de enda) förlorarna på denna könsordning."

Att forskning har en feministisk utgångspunkt är tvärtom jättekonstigt, eftersom feminism är en ideologi medan forskning handlar om att formulera modeller för att beskriva (i helt värdeneutrala termer) och förutsäga data.

Kärnfysik försätter ingen politisk utgångspunkt, utan kan kombineras med vilka politiska sympatier som helst - t ex sympatier för USAs, Rysslands, Indiens, Pakistans, Israels, eller Irans försök att skaffa sig kärnvapen. Detsamma gäller kemi, hjärnkirurgi, etc. Inom genusvetenskapen blandas däremot politiska värderingar och traditionell forskning, och det finns starka tendenser till att vilja omformulera kriterierna för god forskning för att bättre passa ihop med feminismens politiska agenda.

#14  Sv: Ephemeer (#11) Linus
2005-08-19 12:32:04

Ephemeer skriver: "Detta är fel. Det finns forskningsteorier och metoder som anser att forskaren aldrig kan vara objektiv. Forskaren är alltid en del av det system som den studerar, och är därför alltid subjektiv."

Att forskare aldrig kan vara _fullständigt_ objektiva innebär inte att forskare inte strävar efter, eller borde sträva efter, att vara objektiva. På samma sätt kan en höjdhoppare sträva efter att hoppa 2.5 meter, men kanske bara lyckas med att hoppa 2.0 m.

Att forskaren alltid är en del av det system som hon studerar är rent nonsens - en kärnfysiker är inte en del av de atomkärnor hon studerar.

#15  #13 Linus Sveggo
2005-08-19 12:33:32

Fast är det riktigt rätt att jämföra naturvetenskaplig forskning med humanistisk?

Ska vi släppa all sociologisk forskning för att den inte kan återupprepas i ett laboratorium?

#16  Sv: Sveggo (#15) Linus
2005-08-19 12:43:00

Sveggo skriver: "Fast är det riktigt rätt att jämföra naturvetenskaplig forskning med humanistisk?"

Detta beror förstås på vad man jämför. När det gäller genusvetenskapens kombination av ideologi och traditionell forskning kan man mycket väl jämföra med t ex kärnfysik, som kan studeras av både forskare som är lojala till USAs utrikespolitiska mål och forskare som är lojala till Irans utrikespolitiska mål.

Sveggo skriver: "Ska vi släppa all sociologisk forskning för att den inte kan återupprepas i ett laboratorium?"

Återupprepbarhet i ett laboratorium är inte något nödvändigt kriterie på god forskning som jag har förespråkat.

#17  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Fosfolipid
2005-08-19 12:44:37

MartinB:
Givetvis är diskussionen meningslös. Den förs ju på internet. Dock: Jag relativiserar inte någonting. Jag påpekar bara att den inte finns någon mystisk Genusvilja som styr forskarna med järnhand. Enskilda genusforskare gör fel till höger och vänster, kanske mer så än andra forskare. Kriticera då dessa fel. Forskningen, däremot (den med stort F), gör inget fel. Den gör ingenting alls. De kvantifieringar och approximationer du eftersöker görs, men bara de som är rimliga inom ramerna för enskilda projekt. Genusforskningen som helhet gör inga sådana, lika lite som juridiken eller kvantfysiken gör det. Skälen till varför du inte känner till forskningsfrihet framgår inte tydligt nog för att jag ska uppfatta dem, men det är möjligt att du har rätt.

Ephemeer:
Bara för att det finns en teori som säger något betyder det inte att den har rätt. Hermeneutiker har en tendens att glömma detta vid lägliga tillfällen. Objektivitet är inte möjlig att uppnå, men det finns grader av subjektivitet. Att sträva mot objektivitet är vetenskapens enda existensberättigande.

#18  #7 (elv) Robert
2005-08-19 13:50:10

elv skriver:

"Helt enkelt så har fler kvinnor än män varit intresserade av att bli genusvetare. "


Varför är det på det visat tror du?

#19  Fosfolipid wintermute
2005-08-19 13:55:00

Då får det helt enkelt langas dit en startmotor med kickstart, kickstarten har i mina ögon ingenting att göra med några praktiska behov utan är helt enkelt en fråga om att få grejen att se så allmänt lowtech ut så möjligt... ;)

#20  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Ephemeer
2005-08-19 13:55:44

Linus:
"Att forskaren alltid är en del av det system som hon studerar är rent nonsens - en kärnfysiker är inte en del av de atomkärnor hon studerar."

Nu talade jag självklart om samhällsvetenskaplig forskning, men även inom fysiken finns det motsvarande principer.

En kärnfysiker kan inte studera atomkärnor utan att interagera med dem. Information om atomkärnorna måste färdas via någon form av informationsbärare (tex. en foton) från atomkärnorna till fysikern, och då blir alltså fysikern och atomkärnorna delar av samma fysikaliska system. Detta fenomen är känt sedan början av 1900-talet.

En biolog är inte heller en del av den myrstack hon forskar om, men hon är en del av det biologiska system som innehåller henne och myrstacken. Inte nog med att hon interagerar direkt med stacken under forskningen, hon medverkar också till att släppa ut föroreningar, odla upp skogsmark och plocka svamp, vilket i förlängningen påverkar myrstacken.

Inom naturvetenskapen kanske det här inte är fullt så viktigt att tänka på som inom samhällsvetenskapen. Inom samhällsvetenskapen är det nämligen så att förståelsen och åsikterna om ett fenomen är en del av fenomenet.

Linus och Fosfolipid
"Att forskare aldrig kan vara _fullständigt_ objektiva innebär inte att forskare inte strävar efter, eller borde sträva efter, att vara objektiva. På samma sätt kan en höjdhoppare sträva efter att hoppa 2.5 meter, men kanske bara lyckas med att hoppa 2.0 m."
"Bara för att det finns en teori som säger något betyder det inte att den har rätt. Objektivitet är inte möjlig att uppnå, men det finns grader av subjektivitet. Att sträva mot objektivitet är vetenskapens enda existensberättigande."

Jag tycker att det är minst lika viktigt att göra sig medveten om sin subjektivitet. Svenska sociologer och historiker (t.ex.) forskar i huvudsak om Sverige. Att som svensk forska om Sverige är tämligen subjektivt. Att då försöka göra sig mindre svensk (dvs. mer objektiv) tycker jag är mindre viktigt än att försöka inse på vilket sätt svenskheten påverkar. Dessutom tycker jag även att (t.ex.) forskning om Sverige ur ett svenskt perspektiv inte på något sätt är mindre existensberättigad än forskning om Sverige ur ett så kallat objektivt perspektiv.

#21  Robert #18 Ephemeer
2005-08-19 13:57:22

"Varför är det på det visat tror du?"

Prova att läsa den mening som följer efter den du citerade som börjar med "Jag tror att det beror på att...".

=)

#22  #8 (elinlite) Robert
2005-08-19 14:04:55

elinlite skrev:

"Om en man tex inte vill göra lumpen bryter han mot rådande normer genom att göra avkall på sin roll som "krigaren"."

Hur kan det vara en norm att VILJA göra lumpen, när de allra flesta pojkar/män INTE vill det? Det är ju något som de är tvingade till!


"En man som hellre är hemmapappa bryter inte "matriarkatets" glashus närapå så mycket som han bryter mot den "patriarkala" idéen om mannen som inkomstinbringare och leve-bröds-jagare."

Det är inte samma slutsats som Karl-Petter Thorwaldsson verkar ha kommit fram till i den undersökning som han för tillfället håller på att göra på regerings uppdrag. För en tid sedan avslöjade han ju att det oftare verkar vara mamman som utstänger pappan från att ta ut föräldraledighet (för att själv få vara hemma längre).

Har du några belägg som styrker det du skriver?

#23  #12 (Marit) Robert
2005-08-19 14:07:27

Du ber MartinB (i egenskap av man) att själva att börja forska - du förespråkar inte någon form av kvotering istället? Det brukar ju vara populärt bland feminister när det är kvinnor som är i minoritet inom ett område...

#24  Linus elv
2005-08-19 14:18:27

Du gör ju fullständigt osakliga jämförelser mellan humaniora och naturvetenskap.

"Detta beror förstås på vad man jämför. När det gäller genusvetenskapens kombination av ideologi och traditionell forskning kan man mycket väl jämföra med t ex kärnfysik, som kan studeras av både forskare som är lojala till USAs utrikespolitiska mål och forskare som är lojala till Irans utrikespolitiska mål."

Oavsett om man är lojal till USA eller till Iran kommer man som kärnfysiker i slutändan fram till samma resultat, eftersom atomkärnor är fullständigt likgiltigt inställda till om de används av USA eller Iran. Oavsett vilket land du är i så är ett plus ett lika med två, jorden snurrar runt solen och inte tvärtom, och DNA har samma beståndsdelar oavsett vilket folk man tillhör eller vilken ideologi man följer. När du sen kommer till hur kärnfysikernas resultat skall användas, ja, då kommer humanisterna och samhällsvetarna in. Då har naturvetenskaparna gjort sin bit.

I humaniora och samhällsvetenskap är saker och ting inte lika enkla, eftersom forskarna själva är delar av de system de ska undersöka. Ska jag undersöka inställningen till invandrare i Sverige och sen dra slutsatser av resultatet så måste jag vara medveten om att mina egna åsikter i frågan kommer att spela in på mitt slutresultat, och att det som är sant för mig kanske inte är sant för andra. Så fort vi pratar om samhällsvetenskap så kommer vi att inse att vår uppfattning av "hur det verkligen är" färgas av våra egna värderingar i ämnet. Objektiva sanningar existerar i min mening knappast i humaniora (ta bara litteraturvetenskap och försök avgöra vad som är "bra" och "dålig" litteratur. Lycka till). Naturvetenskap är något helt annat.

#25  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Fosfolipid
2005-08-19 14:24:17

Om medvetenhet om subjektivitet i forskning gör forskningen bättre är den viktig. Annars är den en hobby bland andra. Huruvida man är svensk eller inte påverkar inte subjektiviteten annat än i detalj. Är man inte svensk är man fortfarande som forskare om sverige subjektiv i egenskap av icke-svensk. Det viktiga är att hitta uttrycken för subjektiviteten, inte primärt orsakerna till den. Målet att vara så objektiv som möjligt handlar då inte om att försöka att inte vara svensk, utan att minimera svenskhetens påverkan på forskningsresultaten.

Att veta att en utsaga är subjektiv är värdelöst (givetvis är den det), precis som det är att veta varför den är det (såvida man inte har ett specialintresse i utsagors orsaker). Hur den är subjektiv är intressantare. Vet man det kan man använda den till något.

#26  Robert elv
2005-08-19 14:24:40

Du kan ju se Ephemeers inlägg #21.

Eller ja, jag är en så snäll människa att jag kan citera mig själv rakt av så slipper du bläddra (det är ju fredag, vi ska vara snälla mot varandra har jag hört).

Jag skrev såhär:
"Helt enkelt så har fler kvinnor än män varit intresserade av att bli genusvetare. Jag tror att det beror på att kvinnor har haft ett större intresse av att rucka på rådande könsordning, eftersom kvinnorna har varit de största (om än inte de enda) förlorarna på denna könsordning."

Vad jag menar med detta är naturligtvis att det är naturligt att den som förlorar mest på ett system är mest benägen att förändra systemet i fråga. Det finns ett skäl till att det är arbetarklassen som blev socialister, eller att det är svarta som främst arbetade mot apartheid och liknande orättvisor.

#27  #24 (elv) Robert
2005-08-19 14:25:55

Tycker du då att det är bra eller dåligt att vissa institutionerna för genusvetenskap på svenska universitet säger sig bygga sin forskning på en feministisk grundsyn (som ju faktiskt är en delvis politisk inriktning!)?

Förbättrar eller försämrar det möjligheten för forskaren att förhålla sig objektiv till forskningsresultaten?

#28  #21 (Ephemer + elv) Robert
2005-08-19 14:30:52

elv skriver:

"Nu är det väl så här att genusvetenskapen kom till som en följd av olika feministiska rörelser (rösträtt och annat sånt där) så det är inte så konstigt att den har en feministisk utgångspunkt. Helt enkelt så har fler kvinnor än män varit intresserade av att bli genusvetare. Jag tror att det beror på att kvinnor har haft ett större intresse av att rucka på rådande könsordning, eftersom kvinnorna har varit de största (om än inte de enda) förlorarna på denna könsordning."


Om den kvinnlige genusforskaren nu är övertygad om att kvinnor i allmänhet är förlorare på den rådande könsordningen - kommer detta då inte med stor sannolikhet att speglas i resultatet av hennes forskning?

Är det inte en oerhört stor risk att hennes forskning enbart kommer att ta upp sådant som bekräftar hennes ursprungliga uppfattningar och att sådant som motsäger hennes grunduppfattning lämnas åt sidan och inte utreds vidare?

#29  #27 elv
2005-08-19 14:35:09

Bra fråga!

Jag tycker nog egentligen att det inte är helt bra, helt enkelt för att jag tycker att universitet i alla sammanhang ska försöka förhålla sig politiskt obundna. Däremot har jag inget problem med att enskilda forskare säger sig utgå från en feministisk grundsyn, eller använder den feministiska åsikten att genus är socialt konstruerade som hypotes i sin forskning (all forskning utgår ju från hypoteser, det är ju inget märkligt med det).

Dock så är det ju inte helt ovanligt att hela institutioner utgår från samma vetenskapliga paradigm i sin forskning, det gäller institutioner inom alla vetenskapliga områden.

Jag tycker förstås att det är lite luddigt. Vad betyder det egentligen att säga sig utgå från en feministisk grundsyn? Jag antar att de flesta universitet i Sverige säger sig ha en demokratisk grundsyn, men vad betyder det egentligen i praktiken? Jag vet inte.

Nåja. Jag skulle kunna sitta och svamla ganska länge, men jag har ett rollspelsäventyr att skriva i stället. Återkommer dock.

#30  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) elinlite
2005-08-19 14:41:24

Robert:
Varför ska jag ha belägg när ingen annan har det?
I den här tråden kommer det så många vilda gissningar fram och tillbaka så jag tänkte att mina filosofier kan likaväl stå med de andra.
Tror du att det är ett kosmiskt sammanträffande att idéen om pappaledighet introducerades under under 70-talet då feminism började ifrågasätta om kvinnans ställning i hemmet och på arbetsplatsen?
Har du belägg för att de flesta killar inte vill göra lumpen? Jag har nämnligen träffat fler som vill än som inte vill. Siffror tack.

#31  #26 (elv) Robert
2005-08-19 14:50:43

elv skrev:

"Vad jag menar med detta är naturligtvis att det är naturligt att den som förlorar mest på ett system är mest benägen att förändra systemet i fråga. Det finns ett skäl till att det är arbetarklassen som blev socialister, eller att det är svarta som främst arbetade mot apartheid och liknande orättvisor."

Naturligtvis är det den som upplever sig förlora mest på ett system som är mest benägen att försöka förändra systemet.

Men är det inte lite konstigt att det kan bedrivas statsbidragstöd forskning inom ett område som påstår sig vara förtryckt? Mig veterligen fanns det inga socialistika institutioner på slutet av 1800-talet på svenska universitet. Inte heller stödde väl den ryska tsarfamiljen ryska universitet så att arbetare kunde få tjänster där för att bedriva studier i kommunism? Och inte stödde väl apparteidregeringen i Sydafrika svarta så att de kunde bedriva forskning i demokrati/antirasism?

I mina ögon är det något som inte riktigt stämmer när de som säger sig vara förtryckta faktiskt har och får aktivt stöd av landets regering och riksdag. Hur hänger det ihop?

#32  #30 (elinlite) Robert
2005-08-19 15:14:36

1) Vad får dig att tro att mer än 50% av alla män i en årskull skulle välja att göra lumpen om det bara var frivillig basis när enbart 500 kvinnor (av cirka 45000-50000 per årskull) ens väljer att mönstra. Alltså 1% av kvinnorna väljer att mönstra frivilligt (och cirka hälften av dessa får sedan verkligen göra militärtjänst). Vad får dig då att tro att mer än 50% av männen skulle vilja mönstra och göra militärtjänst om det verkligen var frivilligt?

PS: Det finns naturligtvis ingen statistik tillgänglig på hur många män som verkligen vill göra lumpen, eftersom de ju måste enligt gällande lagstiftning. Men lite siffror över hur många som mönstrar finns (http://www.pliktverket.se/templates/pvPage___…).


2) Studier har bl.a. visat att mödrar är ovilliga att släppa ifrån sig dagar till fäder. Det är säkert dessa som Karl-Petter Thorwaldsson refererar till. Jag förstår att många feminister (tydligen även du) inte gärna vill tro på detta. Jag vill därför gärna rekommendera t.ex. denna studie till dig:
- Haas, L., Equal parenthood and social policy: A study of parental
leave in Sweden. Albany: State University of New York Press. (1992).

#33  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) elinlite
2005-08-19 15:32:16

1. Ptja. Könsrollsmönster?

2. Snyggt ignorerande av pappaledighetens uppkomst!

#34   Benjamin
2005-08-19 16:15:19

#27 Bra att du tog upp det.

Bo Rothstein har skrivit många artiklar om just detta på bl a DN-debatt.

Här är en länk,
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&…

Hela vårt samhälle brister i demokratisk trovärdighet när våra skattemedel används för att bedriva forskning som är starkt förknippad med en politisk agenda.

Det är inte meningen att universiteten ska gå regeringens ärenden och upplysa om "genusperspektivets betydelse".

#35  #33 (elinlite) Robert
2005-08-19 17:45:47

Snacka om att genusglasögonen har immat igen....

#36  #33 (elinlite) Robert
2005-08-20 09:41:02

1) Jag tror du har missuppfattat det här med könsroller lite. Bara för att det i din bild av mannens könsroll igår att han ska vilja göra lumpen, så betyder inte det att den stora merparten av män verkligen vill det. Det finns säkert många män som vill göra lumpen frivilligt - med största sannolikhet långt fler än vad det finns tjejer som vill göra lumpen frivilligt. Men, om du frågar de män som verkligen gör lumpen så är jag övertygade om att den stora merparten långt hellre skulle vilja göra något annat istället (jobba och få en normal lön, plugga på universitetet och bli utexaminerad ett år tidigare istället eller kanske göra den där jorden-runt-resan som han har sparat ihop pengar till...). Men att som du säger - att merparten av alla män VILL göra lumpen - det tror inte jag stämmer. Då skulle det nämligen vara 50-100 ggr vanligare att män frivilligt vill göra lumpen än kvinnor!

2) Om du tror att pappaledighetens uppkomst enbart var ett verk av feminister så börjar du nog bli lite väl självgod. Det var långt många fler organisationer och politiska partier som stod bakom det kravet än enbart ett fåtal feminister. Det var en naturlig följd av samhällets förändring, precis som många av de reformer som har genomförts genom åren.

#37  Robert elinlite
2005-08-20 14:05:44

1. Du missar ett antal saker in din uppfattning om könsrollsMönster.
Dels är ett mönster större en den enskilda individens vilja att göra lumpen, av ngn anledning gör de unga männen det i alla fall, vad är det som får dem att gå med på det?
Delspåverkar det även kvinnan till att tro att hon av andra kommer att uppfattas som okvinnlig ifall hon gör lumpen.
Och sedan har vi den relativt nytillkommna idéen om att inte vilja göra lumpen öht, påverkad av fredsrörelsen i slutet av 60-talet.

2. När det gäller pappaledigheten tror jag att feminister lugnt kan känna sig självgoda. Men visst, du kan fortsätta tro att pappaledigheten uppkommit även utan feminismens grogrund. Självklart, om du kan logiskt förklara ett historiskt sammanhang där pappaledigheten uppkommit utan att könsrollsmönster och genus ifrågasatts och kvinnor inte fått rösträtt, blivit myndiga, fått utbilda sig akademiskt, fått förvärvsarbeta, fått disponera över sin egen inkomst, fått rätt att fatta beslut över sina egna omyndiga barn, fått skilja sig och drivit i genom en moderskapsledighet som innebar att kvinnor fick behålla sina arbeten (1939) och fick ta ledigt för att föda barn (1955), så vore det fint.
Menar du att i ett samhälle där dessa ändringar inte skett, dvs där kvinnan är en omyndig varelse som inte förvärvsarbetar utan endast sköter om huset och barnen, så skulle idén om pappaledighet helt naturligt uppkommit? Okej. Kul.

#38  Sv: Ephemeer (#20) Linus
2005-08-21 00:13:21

Ephemeer skriver: "En kärnfysiker kan inte studera atomkärnor utan att interagera med dem. Information om atomkärnorna måste färdas via någon form av informationsbärare (tex. en foton) från atomkärnorna till fysikern, och då blir alltså fysikern och atomkärnorna delar av samma fysikaliska system. Detta fenomen är känt sedan början av 1900-talet."

Du använder alltså fraser av typen "A är en del i B" som om de betydde "A växelverkar, eller har växelverkat, med B"? Med detta excentriska språkbruk kan jag i så fall helt sanningsenligt säga att George W. Bush är en del av mig, eftersom de beslut som Bush fattar indirekt påverkar mig.

Ephemeer skriver: "Jag tycker att det är minst lika viktigt att göra sig medveten om sin subjektivitet. Svenska sociologer och historiker (t.ex.) forskar i huvudsak om Sverige. Att som svensk forska om Sverige är tämligen subjektivt. Att då försöka göra sig mindre svensk (dvs. mer objektiv) tycker jag är mindre viktigt än att försöka inse på vilket sätt svenskheten påverkar."

Det finns inget som säger att ens forskning om Sverige blir mer objektiv för att man "gör sig mindre svensk". Med objektiv menas att man inte låter sig påverkas av önsketänkande och liknande, t ex genom att vidta åtgärder som dubbelblinda test.

Ephemeer skriver: "Dessutom tycker jag även att (t.ex.) forskning om Sverige ur ett svenskt perspektiv inte på något sätt är mindre existensberättigad än forskning om Sverige ur ett så kallat objektivt perspektiv."

Det är oklart vad som menas med "svenskt perspektiv" och "objektivt perspektiv".

#39  Sv: Elv (#24) Linus
2005-08-21 00:34:37

Elv skriver: "Du gör ju fullständigt osakliga jämförelser mellan humaniora och naturvetenskap."

En svårbegriplig anklagelse. Vad är det som gör mina jämförelser osakliga?

Elv skriver: "När du sen kommer till hur kärnfysikernas resultat skall användas, ja, då kommer humanisterna och samhällsvetarna in. Då har naturvetenskaparna gjort sin bit."

Det är vanliga människor och politiker, inte forskare inom samhällsvetenskap, som ska uttala sig om hur kärnfysiken ska tillämpas. Forskare inom samhällsvetenskap ska hålla sig till att beskriva och förutsäga samhället, inte att tala om vad som är önskvärt eller inte.

Elv skriver: "I humaniora och samhällsvetenskap är saker och ting inte lika enkla, eftersom forskarna själva är delar av de system de ska undersöka. Ska jag undersöka inställningen till invandrare i Sverige och sen dra slutsatser av resultatet så måste jag vara medveten om att mina egna åsikter i frågan kommer att spela in på mitt slutresultat, och att det som är sant för mig kanske inte är sant för andra."

Det är naturligtvis alltid bra att vara medveten om var man sannolikt brister i sin objektivitet och använda de forskningsmetoder som utarbetats just för att fånga upp sådana brister.

Elv skriver: "Så fort vi pratar om samhällsvetenskap så kommer vi att inse att vår uppfattning av "hur det verkligen är" färgas av våra egna värderingar i ämnet. Objektiva sanningar existerar i min mening knappast i humaniora (ta bara litteraturvetenskap och försök avgöra vad som är "bra" och "dålig" litteratur. Lycka till). Naturvetenskap är något helt annat."

Att avgöra vad som verkligen är bra resp. dålig litteratur är helt illegitim fråga för litteraturvetare, som ska hålla sig till att karaktärisera det som folk anser vara bra resp. dålig litteratur.

Ditt svar har dock glidit ifrån ämnet, som var genusvetenskapens blandning av ideologiska värderingar och traditionell forskning. Även om jag för tydlighets skull valde att jämföra med kärnfysik, så är denna typ av sammanblandning av ideologi och forskning (som tur är) otypisk även för samhällsvetenskap. Nationalekonomiska modeller av fria marknader kan t ex studeras av såväl Marxister som amerikanska Republikaner. Det är upp till var och en avgöra om t ex ekonomisk jämvikt är ett önskvärt tillstånd i ett samhälle. Det som framför allt skiljer genusvetenskapen från traditionell forskning är att bristande objektivitet allmänt anses som något beklagligt som bör minimeras efter förmåga, så förespråkar många inom genusvetenskapen istället att man ska ändra kriterier för god vetenskapen så att de bättre passar ihop med en kombination av ideologi och traditionell forskning.

#40  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) elu
2005-08-21 01:00:38

"Att avgöra vad som verkligen är bra resp. dålig litteratur är helt illegitim fråga för litteraturvetare, som ska hålla sig till att karaktärisera det som folk anser vara bra resp. dålig litteratur."

Intressant. Så du anser att man i humanvetenskaperna ska en rent deskriptiv/sociologisk syn på det man studerar. Det är ganska mycket inom litteraturvetenskapen som försvinner om det är en illegitim fråga om uttolka på eget sätt och motivera kriterier för bedömningar.

#41  Sv: Elu (#40) Linus
2005-08-21 01:07:26

Elu skriver: "Intressant. Så du anser att man i humanvetenskaperna ska en rent deskriptiv/sociologisk syn på det man studerar."

Absolut.

Elu skriver: "Det är ganska mycket inom litteraturvetenskapen som försvinner om det är en illegitim fråga om uttolka på eget sätt och motivera kriterier för bedömningar."

Jag har inte hävdat att det inom litteraturvetenskapen är illegitimt att uttolka på eget sätt och motivera kriterier för bedömningar. Däremot har jag hävdat att det är illegitimt att värdera det önskvärda i olika sorters litteratur.

#42  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) elu
2005-08-21 01:50:43

ok, då skiljer sig våra åsikter åt här, jag tycker inte att humaniora ska sträva efter att likna naturvetenskap, eller överhuvudtaget göra anspråk på "vetenskap", de är snarast mer åt det estetiska verksamhetsområdet (jfr liberal arts)

#43  #36 Robert feather
2005-08-21 04:31:21

1) Om jag ska sammanfatta killars och mäns uppfattning om lumpen, så vet jag en (1) som valde att sitta av tid som vapenvägrare hellre än göra lumpen, en annan som gjorde lumpen riktigt, riktigt jävla motvilligt, resten gjorde lumpen och knotade lite när det passade, men stoltserade med belåtenhet när det passade också. I vuxen ålder är lumparhistorier något som män berättar med breda leenden, och ser tillbaka på med betydligt mer glad nostalgi än upprört vevande om hur bortkastad den tiden var.
Jag brukade själv gnälla över att jag tvingades gå till skolan, men även om skolan plötsligt hade blivit frivillig så skulle jag inte ha slutat gå dit ändå.

Jag ville iallafall som tonåring verkligen göra militärtjänst, och när jag upplyste omgivningen om detta reagerade lumpande folk med att försöka avråda mig bestämt (samt ibland skratta ut mig), och varmt rekommendera lottakåren som "lämpligt" alternativ, men jag ville inte koka soppa och köra transporter - jag ville springa stridshinderbanor, träna närkamp, militär strategi, överlevnad, vapenvård och skytte, samt utstå hårda umbäranden med likasinnade.
Men när min storebrors lumparhistorier gjorde väldigt klart för mig att personer av mitt kön var omsorgsfullt föraktade, avhånades i sånger, användes som förolämpande epitet för undermåliga resultat bland mannarna, samt behandlades illa av vissa rättshaverister bland både mannar och befäl, betraktades till 100% som knullbart eller icke knullbart kött samt skulle tvingas maxprestera och utklassa alla andra alltid för att öht uppnå status som "Hmpf, jaja, acceptabel". Att några få hårdhudade tjejer ÄNDÅ envisades med att mönstra och utsätta sig för sådan lågpannad skit är verkligen rentav fantastiskt!
Samtidigt i livet bombarderades unga tjejer med massivt kampanjerande om hur allt stod och föll med vårt utseende. Och om vi nu måste vara så jävla snygga hela tiden så kan vi ju inte ligga i fält - jag minns t.o.m. en insändare i Expressen från en kvinnlig könsrollskvinna som bannade alla dessa manhaftiga tjejer som gjorde lumpen, och "hotade" dem med att inga män skulle vilja ha dem, för inga män vill ha en kvinna som inte bryr sig om sitt utseende, och jag vårdar minsann mina naglar och bär klänning och klackskor och möter min lumpande pojkvän på permis med oklanderligt yttre, och vet att jag tar god hand om min man - jag brukade klippa ur sådana där idiot-reflektioner och spara dem för uppiggande läsning när jag kände mig låg eller arg.
Dessutom begrep jag redan då att om jag frivilligt gjorde lumpen, så skulle alla dessa tvingade grabbar ständigt återkomma till det under exerciserna. Jag skulle ständigt tvingas förklara och försvara mitt beslut, samt ta skit för det, tex kunde jag tänka mig att grabbar som inte ville ha mig där gärna skulle belasta mig med extra stor arbetsbörda, för att vaddå, jag var ju där frivilligt, och passar det inte kan du ju alltid sticka... Och jag skulle aldrig få vara trött och utsjasad som de stackars tvingade grabbarna, för jag hade ju valt själv - jag skulle alltid dras med ett utanförskap, öven om jag maxpresterade och blev accepterad som en av "grabbarna" skulle jag alltid vara utanför, för att jag valt eländet själv... Jag minns att det grämde mig att jag hade ett val - jag vill bli tvingad för att jag inspg att det hörde till gemenskapen

Det blev för mig till slut för mycket, jag skulle behöva kämpa alldeles för hårt för att trotsa min könsroll vad gällde militären, så jag avstod.
Min könsroll stoppade mig alltså effektivt från att göra lumpen.
Så nej, elinlite har verkligen inte missuppfattat några könsroller.

2) En "naturlig följd av samhällets förändring"...? Denna samhällets förändring startade ju med kvinnans frigörelse, dvs feministisk kamp. Varför skulle pappan få föräldraledighet i ett samhälle där enbart mamman ska ansvara för familj och barn? (Vilket var 100% självklart innan suffragettståhejet begynte.)
Om DU tror att pappaledigheten INTE ALLS är en följd av feminism så behöver du studera mer idéhistoria.
Vad var det för "många fler organisationer och politiska partier som stod bakom" kravet på pappamånad?
Räkna upp dem, så ska vi se vad de hade för bevekelsegrunder om de nu inte alls var inspirerade av jämställdhetssträvanden.

#44  #37 elinlite feather
2005-08-21 04:33:46

*applåderar*

#45  #43 (feather+elinlite) Robert
2005-08-21 09:44:29

1) Bara för att enbart ett fåtal väljer att vapenvägra så innebär INTE det att alla övriga som gör sin militärtjänst gör den FRIVILLIGT. Alternativet vapenvägra är ju ännu sämre för de flesta än att foga sig till den stora massan och göra lumpen.

Detsamma gäller alla de lumparminnen som följer av att ha gjort militärtjänst. Bara för att en person som har genomfört sin militärtjänst faktiskt får med sig ett antal minnen (ofta till följd av att man gemensamt har slitit och genomfört något tillsammans) så innebär inte heller detta att personen hellre har gjort lumpen än att jobba och tjäna pengar eller fortsatt sin utbildning på universitet/högskola.

Inget av dessa två argument visa på något sätt att det finns en FRIVILLIGHET att göra lumpen.

Jag har aldrig hävdat att det INTE finns ett könsrollbeteende kring att göra militärtjänst, men de flesta män gör det eftersom de är tvingade att göra det. Inte på grund av frivillighet. De bryter alltså inte någon patriarkalisk krigarkultur genom att inte vilja göra lumpen.

2) Den förändring som har skett med "kvinnans frigörelse" har till stor del en grund i industrialiseringens och marknadsekonomins växande roll i samhället. När industrin skrek efter personal och detta behov inte kunde fyllas av de män som ursprungligen användes i fabrikerna, så började industrin rekrytera kvinnor. Av rent ekonomiska skäl - mer produktion ledde till högre vinster. När allt fler kvinnor började arbeta på "den fria arbetsmarknaden" och fick en egen lön (om än mindre än mäns på den tiden), så ökade förändrades också steg för steg familjestrukturen. Inledningsvis behöll kvinnan till stor utsträckning fortfarande ansvar för barn och hem. Men samhället insåg att det fanns behov för barnpassning m.m till dem som arbetade i industrin och under årens lopp har diverse offentliga stödfunktioner byggts upp av samhället för att kunna tillse att både män och kvinnor skall kunna försörjningsarbeta - allt till nytta för industrin. Det ligger alltså marknadsekonomiska aspekter bakom reformer som pappaledighet m.m. Det handlar inte enbart om någon feministisk jämställdhetssträvan. Det finns som sagt marknadsekonomiska drivkrafter bakom många av dessa reformerna! Som jag sagt tidigare - ekonomisk förståelse är också av godo för en feminist!

#46  Politisk agenda inom vetenskaper Elsa
2005-08-21 10:52:47

Jag vet inte om jag håller med om att förekomsten av en politisk agenda eller politiska ställningstaganden inom vetenskapen är så fantastiskt unikt för just genusvetenskapen, jag tycker att det går igen i många samhällsvetenskapliga discipliner. När jag läste Nationalekonomi i Uppsala fick vi lära oss många saker om kurvor som flyttade sig åt olika håll med motiveringen att "det ÄR bara så, ni måste helt enkelt lära er det" - bara för att senare upptäcka att exempelvis LO-ekonomernas kurvor flyttade sig åt ett helt annat håll i samma exempel... På föreläsningarna förklarades det att (för höga) arbetslöshetsersättningar var kass för ett lands ekonomi, konsumtionen gick ner osv, medan en notis i DN kunde visa på att en höjning av arbetslöshetsersättningen ledde till ökad konsumtion och därmed var bra för ekonomin.

#47  Robert elinlite
2005-08-21 14:17:43

1. Tack. Nu har du ju själv påvisat hur ett könsrollsMönster påverkar oss att fatta beslut.

2. Ah, det gamla goda markndasekonomiska argumentet. Som omedelbart kan skjutas i sank av att marknadsekonomins förlovade land, USA, inte har mer än tre veckors MAMMAledighet (som endast gäller statliga företag och företag med mer än 50 anställda), samt några veckor för vård av familj, obetald ledighet (gäller samma storleks företag).
Då marknadsekonomin styr familjeledighet gäller samma för marknaden: de företag som erbjuder de bästa familjelösningarna och ledighaterna för sina anställda får de bästa arbetarna, låglönejobbare har så gott som ingen ledighet.

#48  Robert Marit
2005-08-21 16:41:17

Tror du att det behövs kvotering för att bli doktorand i genusvetenskap? Bedömer du det som att det finns sådana behov?

#49  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Karra
2005-08-21 17:55:11

Så eftersom marknadsekomin bidrog till föräldraledighetsdiskussioner, ska vi helt IGNORERA feminismen som bidragande faktor?

#50  Linus Ephemeer
2005-08-21 23:48:21

"Du använder alltså fraser av typen "A är en del i B" som om de betydde "A växelverkar, eller har växelverkat, med B"? Med detta excentriska språkbruk kan jag i så fall helt sanningsenligt säga att George W. Bush är en del av mig, eftersom de beslut som Bush fattar indirekt påverkar mig."

Nej, jag säger att A och B är delar av samma system. Är det svårt att förstå?

"Det finns inget som säger att ens forskning om Sverige blir mer objektiv för att man "gör sig mindre svensk". Med objektiv menas att man inte låter sig påverkas av önsketänkande och liknande, t ex genom att vidta åtgärder som dubbelblinda test."

På vilket sätt menar du att genusvetenskapen skulle låta sig påverkas av önsketänkande och liknande? Har du något exempel?

"Det är oklart vad som menas med "svenskt perspektiv" och "objektivt perspektiv"."

Exakt. Hur ska man kunna sträva efter ett objektivt perspektiv om man inte ens vet vad det innebär.

#51  feather Ephemeer
2005-08-21 23:50:57

När och var gjorde din bror lumpen? Jag känner nämligen inte igen något alls om hur du tror att lumpen skulle ha gått till för kvinnor.

#52  feather elinlite
2005-08-22 00:03:34

Min bror hade en liknande upplevelse som din bror. Förnedrande ord om kvinoor och kvinnokroppen användes som skällsord åt killarna av deras befäl, så hur kul hade vart att va tjej där då...

#53  Robert feather
2005-08-22 05:40:05

??????

1) Bara för att enbart ett fåtal väljer att vapenvägra så innebär det INTE HELLER att alla övriga som gör den hade valt bort den om de fått välja.
Men det här är ju värsta pseudo-diskussionen!
Jag kan inte se annat än att du, jag och elinlite är ÖVERENS om att samhället/de könsbundna normerna tvingar in män/pojkar i krigarrollen!

Och när du tidigare propsade på att det är själviska mammor som snattar åt sig de stackars maktlösa pappornas pappamånad så hoppas jag verkligen att du ställer dig bakom den FEMINISTISKA idén om 100%igt individualiserad pappamånad som inte kan skrivas över/snattas...?

2) Utan feminism - ingen pappamånad.

#54  #47 (elinlite) + #53 (Feather) Robert
2005-08-22 10:07:04

1) Ja, visst finns ett könsrollsmönster. Något annat har jag inte heller aldrig påstått. Men det är en stor skillnad i att det finns ett mönster och att merparten av alla män verkligen VILL göra lumpen (som elinlite ursprungligen hävdade). Det finns som sagt säkert många män som verkligen frivilligt vill göra lumpen, långt fler än vad det finns kvinnor. Däremot så förväntas och tvingas män göra lumpen - varesig de vill eller inte. Hade de inte tvingats så hade andelen män som verkligen gör lumpen minskat radikalt - trots att förväntningen fortfarande är densamma!

Bara för att det finns en könsroll så innebär ju inte den att alla av det könen verkligen VILL uppfylla könsrollen. Eller?


2) Åhh...så lätt det är att peka på USA. Läs gärna en grundkurs i ekonomi och lär dig vad marknadsekonomi egentligen betyder. Det betyder definitivt INTE att marknaden är fri att göra som den vill, utan yttre begränsningar. Statens roll i en marknadsekonomi är att sätta upp gränser och spelregler för aktörerna på den fria marknaden. Bara för att USA har valt andra, mer fria, spelregler så innebär det inte att de har mer marknadsekonomi än vad vi har i Europa! Detta brukas läras ut på de första lektionerna i företagsekonomisk grundkurs. Man behöver inte läsa många poäng ekonomi för att ha fått denna grundläggande kunskap presenterad för sig....

Visst har feminsmen (eller framförallt dess föregångare) spelat en roll också. Men även våra övriga politiska partier har alla medverkat till att reformera samhället och kommit med olika förslag på reformer på familjeområdet.

Allt som gjort i jämställdhetens namn är inte feminismen allena att tacka. Jämställdhetsfrågor finns faktiskt på agendan hos alla svenska politiska partier. Att förslagen sedan tar sig olika uttryck beror till stor del på att de olika partierna har olika syn på ekonomisk politik - vilket även färgar de förslag som läggs. Här skiljer ju ofta det kollektivistiska och det individualistiska perspektivet.

Ja, feather! Om vi ska ha den typen av föräldraledighet som vi har idag så anser jag att det också vore naturligt att föräldraledigheten borde individualiseras (trots att detta i grunden bryter mot mina grundläggande åsikter att vi bör lämna så mycket valfrihet som möjligt till individen).

I grunden anser jag dock att skatteavdrag vore en bättre väg att gå istället för föräldrapenning. Det skulle i grunden stimulera arbete istället för passivt bidragstagande.

#55  #48 (Marit) Robert
2005-08-22 10:12:10

Nej, jag är emot kvoteringar överhuvudtaget.

Men med tanke på att många feminister talar sig varma för kvoteringar på andra områden, så finner jag det lite märkligt att de ännu inte uppmärksammat "problemet" att det är så få män inom genusvetenskapen.

Kanske ytterligare ett fall där genusglasögonen har immat igen?

#56  Robert elinlite
2005-08-22 12:24:34

1. Menar du att den fria viljan påverkas av förväntningar om vårt kön? Det låter farligt feministiskt.

2. Marknaden i USA är heller inte fri att göra vad den vill, men vi kan göra så här: du läser i kapp dig på gymnasienivå historia, så läser jag i kapp mig på ekonomi.
Men om det känns för jobbigt att gå till historiska bevis så kan vi också kolla hur det är ställt i resten av världen, var finns pappaledighet utom i Norden? Finns det i länder som inte varit "utsatta" för hemska radikala feminister? Vi kan tex jämföra Sverige med Irland, båda västerländska men med annorlunda syn på feminism, faderskapsledighet finns inte i Irland.

#57  Robert Marit
2005-08-22 12:52:55

Ok.
Jag ser dock inte att det finns en problematik, dvs ser inte att det finns män som inte får läsa genusvetenskap, men inte släpps in. Ser inte behovet av kvotering i detta fall alltså.

Ser du några delar i samhället, företrädesvis arbetslivet, där det finns en poäng med blandade kön?

#58  marit memnok
2005-08-22 14:01:21

Men det handlar ju inte om att de inte släpps in, det handlar ju om strukturer och mönster ;-D

Vad är skillnaden mellan mäns överrepresentation på vissa tekniska utbildningar och kvinnors överrepresentation på genusforskning? Om ämnet är kön och jämlikhet så är det väl EXTRA viktigt att man har båda perspektiven representerade i forskningen?

En professor på chalmers (tror jag att det var) gjorde för ett par år sedan denna koppling när han fick kritik av en genusvetare för att det var mansdominans på hans utbildningar, han sade något i stil med: "Vem fanken är du att läxa upp mig? Ni har ju 90% kvinnor!". Naturligtvis blev han kallad mansgris (eller liknande, jag kommer inte riktigt ihåg, någon kanske kan fräscha upp mitt minne).

Det finns en poäng med blandade kön på många arbetsplatser, till exempel när kunden tycker det är viktigt eller när man produktutvecklar eller marknadsför till båda könen. Men det är inget självändamål.

#59  #57 (Marit) Robert
2005-08-22 15:22:30

Jag kan bara instämma med memnok.

Det är också intressant att se att du som feminist väljer att uttrycka dig som du gör. Att män inte alls blir utestängda från att läsa genusvetenskap.

Dock verkar det ju finnas en väldigt speciell syn på män inom de genusvetenskapliga kretsarna. Två kvinnliga studenter som ville studera kvinnors våld mot män har berättat hur de blev väldigt avvigt bemötta av övriga studenter och av lärare/handledare. Internationella forskare som har studerat motsvarande har fått blivit hotade av feminister.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=531&…

Men det kanske bara har med könsrollerna att göra?

#60  #56 (Zeppe) Robert
2005-08-22 15:29:16

1) Jamen, Zeppe. Du borde väl ha läst så pass mycket av mig vid det här laget att du vet att jag också anser att det finns förväntningar utifrån kön (och en himla massa andra faktorer). Men skilj på förväntan och fri vilja. Bara för att en individ av ett specifikt kön har en viss förväntning på sig så innebär inte detta att individen vill samma sak som förväntas av den.

Och du påstod ursprungligen att män ville göra lumpen! Inte att det förväntades av män att göra lumpen. När det dessutom finns ett lagligt krav på män att göra lumpen så blir det än svårare att skilja mellan vilka som vill göra lumpen, vilka som gör för att det förväntas av dem att göra lumpen och vilka som enbart gör lumpen för att de måste.

Hoppas du kan se skillnaden mellan dessa tre kategorier.


2) Så du menar att den enbart är feminister vi ska tacka för föräldraledigheten? Det finns INGA andra skäl till att vi har föräldraledighet i Sverige?

#61  # 58 memnok sidekick
2005-08-22 17:10:14

"Om ämnet är kön och jämlikhet så är det väl EXTRA viktigt att man har båda perspektiven representerade i forskningen?"

Hur är "det andra" och "det första" pespektivet? Vad innebär de menar du?

#62  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) sidekick
2005-08-22 17:21:21

Ja tycker absolut det skulle vara kul om fler män vore intresserade av genusforskning och höll på med genusforskning. Men min upplevelse är att det mkt oftare är kvinnor som är intresserade av att synliggöra könsmönster, som ju genusforskning går ut på, att se hur samhället ordnas efter kön och kön efter samhället. Varsegod, forska jättegärna också på kvinnors våld mot män. Det behövs också. I nuläget hänvisas hela tiden till den ovetenskapliga biased Gävel-undersökningen, så det behövs relevant forskning på området.

Jag anser att det är fel att anklaga en enskild person för att det är för få kvinnor på ett program. Det handlar om könsroller och om hur organisationen ser ut.


Fast just det, det kom ju just ut en avhandling om kvinnliga mördare. Det var intressant att läsa om den, författaren kom fram till att många fler kvinnor som mördade (både manliga och kvinnliga offer iofs) hade precis innan brottet sökt hjälp på psykmotagning eller dy, medan en mycket mindre andel män som mördat hade sökt hjälp innan brottet. De kvinnor som mördade hade också oftare ett mycket tyngre socialt förflutet med oilka övergrepp i sin levnadshistoria, till skillnad från männen som itne hade lika tung bakgrund i samma utsträckning. Intressant könsmönster. Jag tror inte den stora markanta skillnaden beror på biologi, jag tror det beror på hur vi fostras till manlighet och kvinnlighet. Jaja, lite info till dig som intresserade dig för kvinnors våld..

#63  Robert elinlite
2005-08-22 17:24:46

Menar du mig i #60? Eller menar du Zeppe?
1. I fall du menar mig så tror jag att det är dags för dig att återbesöka mitt inlägg #8.
Eftersom jag är snäll och servil Quinna så kopipejstar jag det åt dig:

"Som jag ser det samma grundläggande genusstruktur och könsmaktsordning som drabbar båda könen. Om en man tex inte vill göra lumpen bryter han mot rådande normer genom att göra avkall på sin roll som "krigaren". "


2. Ja, feministerna är de ursprungliga ifrågasättarna av genus och könsroller. Ja. Absolut.

#64  sidekick memnok
2005-08-22 17:37:46

Jag trodde det var uppenbart. Manligt och kvinnligt naturligtvis. Om det är socialiserat eller biologiskt kan man diskutera i all evighet men det är ju trots allt så att män och kvinnor tolkar verkligheten och tänker på olika sätt. Om det i stort sett bara är kvinnor som studerar förhållandet mellan könen kommer detta påverka forskningen.

Det är förresten lustigt att du använder precis samma motargument som vi icke-feminister brukar göra när det råder ojämlikhet i andra situationer. Men vi kan säga så, kvinnor kan vara "intresserade" av genusforskning så är vi män "intresserade" av välbetalda yrken. Ok?

#65  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) memma
2005-08-22 17:49:46

Vilka kvinnor och vilka män är den första frågan. Man kan inte tala i abstrakta termer. Jag har tex inte funnit några artiklar om mannens underordning i Iran. Det är förvisso politiskt känsligt att tala om männens underordning. Självfallet måste en sådan sida av underordningskomplexet finnas men det är väl som att försöka jämföra en stuga med en skyskrapa. Du menar förstås artiklar i Sverige, men den globala aspekten är viktigare och visar på en rätt skrämmande obalans. I Sverige kan man rätt lätt hamna i en sandlådeanalys om man inte förstår det totala kvinnokollektivets situation. Det mått av framgång som kvinnokampen haft kan snabbt spolieras om de sociala strukturerna bryts upp av tex en långvarig och till och med permanent nedgång av ärldsekonomin.
Därför får kvinnokampen aldrig dämpas.

#66  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) olaberg
2005-08-22 18:21:21

Ojdå, en tråd där jag lite grann håller med alla möjliga sidor!

Men om nu forskningen är tendentiös, så finns det alla möjligheter att komma till rätta med det. På ett universitet nära mig bedrivs just nu följande: http://hum.gu.se/institutioner/genusvetenskap…

Det här ett universitet. Allt som sägs och forskas fram är offentligt. Alla resonemang ska vara väl underbyggda och tåla vilken belysning som helst. Så den som har kritik mot något av forskningsresultaten får föra fram den, direkt till de berörda om så är. Skaffa hem avhandlingarna, sätt er in i hur resonemangen går, och var kritiska.

Universitetets kunskapsprocess är dialektisk. Kvalitetssäkring sker genom kritik. Det är alltså bara att tuta och köra, om man har något väl underbyggt att komma med.

#67  #63 (elinlite) Robert
2005-08-22 21:55:05

Jo, visst var det dig jag menade. Sorry, men jag blandade ihop två trådar.

1) Då får jag be att få påmnna om vad du skrev i #30. "Har du belägg för att de flesta killar inte vill göra lumpen? Jag har nämnligen träffat fler som vill än som inte vill. Siffror tack." Detta plus det du skrev i #8 tycker jag visar tydligt att du hävdar att de flesta killar verkligen VILL göra lumpen.

Det jag ursprungligen reagerar på är att du hävdar att det ingår i den manliga normen att VILJA göra lumpen. Jag ser det som ett tvång att män måste göra lumpen och att det på sin höjd ingår i den manliga normen att "acceptera att göra lumpen" eftersom det är just det som samhället kräver av män. Samhället förväntar sig inte att män ska vilja göra lumpen - då hade det ju inte behövts en pliktlagstiftning!

Om det hade funnits en pliktlag som sa att kvinnor skulle arbeta ett år efter gymnasiet på statliga bordeller - hade du då sagt att det fanns en norm i samhället som sa att kvinnor skulle VILJA jobba på statliga bordeller?


2) Ja, precis! Och det var liberalerna som införde demokratin i Grekland!

#68  memnok # 64 sidekick
2005-08-22 22:27:22

"Jag trodde det var uppenbart. Manligt och kvinnligt naturligtvis. Om det är socialiserat eller biologiskt kan man diskutera i all evighet" Japp det går att diskutera länge, men de som hävdar biologin säger i princip att "män är djur" dvs mördare av biologin.

"/.../ men det är ju trots allt så att män och kvinnor tolkar verkligheten och tänker på olika sätt."

Jag har läst att studier visar på att män och kvinnor inte tänker olika utan lika.

"Om det i stort sett bara är kvinnor som studerar förhållandet mellan könen kommer detta påverka forskningen."

Ja, jag tror att män mer sällan skulle våga eller vilja kritisera sin egen priviligierade position, så jag tror det påverkar forskningen att fler kvinnor forskar.
Samtidigt så kankse vissa kvinnor å andra sidan drar sig för att kritiskt våga granska delar av kvinnligheten.

"Det är förresten lustigt att du använder precis samma motargument som vi icke-feminister brukar göra när det råder ojämlikhet i andra situationer. Men vi kan säga så, kvinnor kan vara "intresserade" av genusforskning så är vi män "intresserade" av välbetalda yrken. Ok? "

Ja kvinnor tror jag är mer intresserade av genusforskning. Jag tror också att fler män ( av socialiserade orsaker) är mer intresserade av teknik etc.
MEN. Att just det senare området, där män dominerar, är mer välbetalt är inte en slump, utan ett bevis för den patriarkala kulturen som värderar manlighet över kvinnlighet, och därmed "manliga" yrken och intressen över kvinnliga.

Sedan är det bevisat att det finns en relativt utbredd diskriminering av de kvinnor som faktiskt är intresserade av manliga yrken och försöker sig på en karriär.
Idag pratade jag med en kvinna som arbetat som bergsingenjör i ett tiotal år men nu tröttnat och bytt till ett mer kvinnligt dominerat yrke för den manliga sfären som ingenjörsbranschen var kvinnofientlig. Hennes eget ordval. Och historier liknande dessa finns det gott om.

Att samma diskriminering skulle finnas inom genusforskning ställer jag mig ytterst tveksam till.

Det finns alltså likheter men också skillnader.

#69  Sidekick memnok
2005-08-22 22:53:08

"Jag har läst att studier visar på att män och kvinnor inte tänker olika utan lika. "
Kan du vara vänlig att hänvisa till dem, det är rätt så väletablerat inom den riktiga forskningen att det finns rätt rejäla skillnader mellan grupperna, det är skillnader på hur bra rumslig uppfattning grupperna har och så vidare.

"Ja, jag tror att män mer sällan skulle våga eller vilja kritisera sin egen priviligierade position, så jag tror det påverkar forskningen att fler kvinnor forskar.
Samtidigt så kankse vissa kvinnor å andra sidan drar sig för att kritiskt våga granska delar av kvinnligheten."
Eller också kanske de skulle komma fram till att positionen inte är speciellt priviligerad, det låter som ett rimligt antagande.

"Ja kvinnor tror jag är mer intresserade av genusforskning. Jag tror också att fler män ( av socialiserade orsaker) är mer intresserade av teknik etc.
MEN. Att just det senare området, där män dominerar, är mer välbetalt är inte en slump, utan ett bevis för den patriarkala kulturen som värderar manlighet över kvinnlighet, och därmed "manliga" yrken och intressen över kvinnliga."

Det lustiga med det är att du helt ignorerar typiskt manliga låglöneyrken. Lön sätts genom tillgång och efterfrågan, inte av något jäkla patriarkat. Hur mycket har lönerna för läkare minskat sedan det blev ett "kvinnoyrke"?

"Sedan är det bevisat att det finns en relativt utbredd diskriminering av de kvinnor som faktiskt är intresserade av manliga yrken och försöker sig på en karriär.
Idag pratade jag med en kvinna som arbetat som bergsingenjör i ett tiotal år men nu tröttnat och bytt till ett mer kvinnligt dominerat yrke för den manliga sfären som ingenjörsbranschen var kvinnofientlig. Hennes eget ordval. Och historier liknande dessa finns det gott om."
Jaha? Och jag har en polare som tröttnade på att bli betraktad som pedofil bara för att han jobbade på ett dagis. Det bevisar ingenting.

"Att samma diskriminering skulle finnas inom genusforskning ställer jag mig ytterst tveksam till."
Om du tror att man som representant för patriarkatet inte blir sämre behandlad än en "medsyster" så vet jag inte vem du tror skulle bli det. Det finns hur mycket historier som helst om hur män inom genusforskning har blivit dåligt behandlade, speciellt om de inte ställer upp på de vanliga antagandena.

#70  memnok sidekick
2005-08-22 23:23:41

hahahaha... den "riktiga" forskningen?

Kul att en forskare som forskade på hjärnskillnader mellan kvinnor och män i diskussionen efter den här nyligen visade "könsdokumentären" om pojken som socialiserade till flicka men som misslyckades, konstaterade att skillnaderna mellan grupperna kvinnor och män är mycket mindre än skillnaderna inom grupperna. OCH ÄNDÅ är det ALLTID skillnader MELLAN grupperna som FÖRSTORAS upp nått förskräckligt. FANTASTISKT eller hur!!!!???


"Eller också kanske de skulle komma fram till att positionen inte är speciellt priviligerad, det låter som ett rimligt antagande."

För att göra det så måste de totalt bortse från de kvalitiativa beskrivningar som visar på motsatsen, att de totalnonchalerar de kvinnors som berättar om sina upplevelser och liv där de stött på den priviligierade manliga positionen gång på gång.
Men visst, om de bedriver patriarkal ideologi som struntar i empirin så visst kan de komma fram till att män inte har några privilegier alls som grupp. Genom att låta männen de överordnade definiera situationen och strunta i de som kritiserar underifrån.

Vilket syfte fyller sån forskning? Det är inte som att de priviligierade redan gör sin röst hörd och som om vi inte redan har vetenskap om vad "de" anser. Den kunskapen finns redan. Vi vet redan vad Bush vill, det behöver inte vi upptäcka. Vi vet redan att kritik av manligheter inte får ske enligt pk-samhällets maktelit.

Det vi har lite kunskap om är hur underordnade upplever samhället, de som är utsatta underordnade och underpriviligierade. Hur de manövrerar sig fram i sin vardag. De som inte kan fördela samhällets resurser till sina livsektorer eller ta konsultarvoden. De på de lågavlönade jobben. För deras röster tystas och försvinner i motströmmen. Inte männen på de välavlönade ingenjörsjobben, de hörs och påverkar och bestämmer vad som är utveckling och rätt väg. Vi vet redan vad de tycker. Den kunskapen har vi redan, den behöver inte forskas mer på.

Marknadsekonomin som vi har idag är skapad på ett patriarkat. Industrialiseringen krävde kvinnan som skötte hushållet så att mannen kunde sköta fabriksjobbet. Och marknadsekonomin motarbetar inte patriarkatet utan låter de frodas. För de med mer pengar styr efterfrågan, män, och bibehåller på så sätt samhällets ojämlika strukturer."Jaha? Och jag har en polare som tröttnade på att bli betraktad som pedofil bara för att han jobbade på ett dagis. Det bevisar ingenting. "

Det gör det visst det. Inte speciellt svårt. Det bevisar att även män kan diskrimineras ibland på vissa kvinnligt dominerade arbetsplatser, pga sin könstillhörighet. Det visar på att dagens könssamhälle är fel.
Som sagt, och den här kvinnan som jag pratade med är inte den första att uppleva kvinnofientlighet på manligt dominerade arbetsplatser. Det är utbrett.

"Om du tror att man som representant för patriarkatet inte blir sämre behandlad än en "medsyster" så vet jag inte vem du tror skulle bli det. "
Kanske för att han just aktivt positionerar sig emot medsystrarna? Och inte de mot honom.
Han kan ju inte förvänta sig att komma in i en struktur och plötsligt bli kungen som alla medsystrar ska se upp till och som ska kunna diktera och styra hur som helst. För det är så det låter. DE ska anpassa sig till honom men han aldrig till dem. En rigidt förhållningsätt som inte funkar på arbetsplatser, som också lärosätena är.

Aldrig att en man inom genusvetenskapen dock skulle få höra att han inte klarar av en uppgift för att han just är man eller bli klappad på huvudet. Som ju sker så himla ofta mot kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser.

Samtliga feminister som jag känner har inget emot män, så länge de inte positionerar sig emot kvinnorna utan solidariserar sig med dem.

#71  Sidekick memnok
2005-08-23 13:13:27

Jag häpnar. Menar du att om skillnaderna inom gruppen är större än skillnaderna mellan grupperna så är det irrelevant att jämföra grupperna? I så fall kan vi lägga ner snacket om att männen har makten i samhället och att män har högre lön än kvinnor. Jag skall påminna dig nästa gång ämnet kommer upp.

Visst finns det en massa kvalitativa beskrivningar på att kvinnor är underordnade, på samma sätt som det finns en massa kvalitativa beskrivningar på att män är underordnade. Vill du bevisa att kvinnor är underordnade män (som grupp alltså) så måste du ta till kvantitativa metoder, och framför allt definiera vad underordning är. Jag tycker inte att det är helt fel att ifrågasätta och forska kring kvinnors underordning istället för att ta den för given och jag tror att många manliga forskare skulle hålla med mig.

Marknadsekonomin är skapad på ett patriarkat och industrialiseringen krävde att kvinnor stannade hemma? Jag tycker att du skall be din skola om pengarna tillbaka för din utbildning. Det var under industrialiseringen som kvinnor kunde få jobb på samma sätt som män och om du trodde att de hade mindre att göra i hemmet i bondesamhällena som fanns innan industrialiseringen så har du fel även där.

Nej, marknadsekonomin motverkar inte patriarkatet, det gör å andra sidan inte min cykel heller. Jämförelsen är precis lika relevant eftersom varken min cykel eller marknadsekonomin gör något politiskt ställningstagande och skall inte heller göra det. Dessutom är män och kvinnors köpkraft rätt så jämnbördig så argumentet att "män håller i pengarna och styr efterfrågan" håller inte.

Som avslutning skulle jag vilja säga att det finns andra sätt att bli förringad än att bli klappad på huvudet och att man kan vara emot feminism utan att vara emot kvinnor. Jag solidariserar mig med alla människor och just därför är jag emot feminism.

#72  Sv: Ephemeer (#50) Linus
2005-08-24 15:41:35

Ephemeer skriver: "Nej, jag säger att A och B är delar av samma system. Är det svårt att förstå?"

Tyvärr är det det. Svepande påståenden om att forskare alltid är delar i de system som studeras kan tolkas som triviala konstateranden att det finns system (t ex hela universum) som innehåller både forskaren och hennes studieobjekt, men det är svårt att se hur det ska tolkas så att det får en icke-trivial och signifikant innebörd.

Ephemeer skriver: "På vilket sätt menar du att genusvetenskapen skulle låta sig påverkas av önsketänkande och liknande? Har du något exempel?"

Det jag har mest lättillgängligt just nu är avsnittet om "Feminist Epistemology" (http://plato.stanford.edu/entries/feminism-ep…) i Stanford Encyclopedia of Philosophy. Där kan du hitta många exempel, för det mesta presenterade som något positivt och intressant, på hur feminister vill omdefiniera vetenskap och kriterier för god vetenskap så att de bättre passar ihop med politiska mål. Det som är slående med detta är att medan man i traditionell vetenskap försöker utveckla metoder för att motverka inverkan av forskares värderingar och egenheter, så försöker många feminister istället hitta på anledningar till att betrakta sådant som något bra.

Ephemeer skriver: "Exakt. Hur ska man kunna sträva efter ett objektivt perspektiv om man inte ens vet vad det innebär."

Det finns förstås ingen särskild anledning att ens vilja sträva efter något man inte vet vad det innebär. Objektivitet, däremot, är något som är värt att sträva efter.

#73  Sv: Tillägg till #72 Linus
2005-08-24 15:43:05

Länken blev stympad. Något av detta fungerar förhoppningsvis:

http://plato.stanford.edu/entries/feminism-ep…

plato.stanford.edu/entries/feminism-epistemology/

#74  Sv: Är svensk Genusvetenskap tendensiös? (publiceras) Fabian
2005-08-24 16:18:34

Jag tror att aven feminister sjalva haller med om att genusvetenskapen ar snedvriden och till en del politiskt motiverad.

Men det ar a andra sidan all forskning inom samhallsvetenskap och humaniora. Kanske inte i samma ustrackning, men anda tillrackligt för att vetenskapligheten latt kan ifragasattas.

Jag tror att en del av denna snedvridning ar medveten. En sorts motreaktion till vad som ses som den patriarkaliska snedvridningen inom vetenskapen i allmanhet.

Av vad jag sjalv last inom genusvetenskapen, maste jag halla med om att runt tva tredjedelar ar ideologiskt drivna upprepningar av gamla klyschor. En tredjedel daremot tar fram frascha perspektiv. Perspektiv jag kanske inte delar, men som atminstone pavisar en viss grad av intellektuellt djup och ett nytankande.

Det ar denna tredjedel vi borde ta fasta vid. Jag kan bara hoppas att fler och fler man söker sig till dessa perspektiv, hur omanligt det an ar. Mycket interessant kan komma ut ur att utforska de perspektiv och insikter som kommit fram i jaif debatten ordentligt och med ideologiskt obeorende ögon.

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?