feminetik.se feminetik.se

Just nu 1 besökare varav 0 feminetister och 0 jäif:are

Forum

Feministisk kamp för dig; definition och lösningar


Gå till senaste inlägget#1  Feministisk kamp för dig; definition och lösningar samusaran
2011-01-16 21:30:15

Efter att det återigen hettat till mellan folk här så inser jag allt mer att vad som saknas är att vi aldrig definierat vår tolkning av feminism och våra feministiska ställningstaganden för varandra, med den följden att debattklimatet blir hetskt och respekten fördebattmoståndarens åsikter uteblir. Det leder också uppenbarligen till polariserande och en övertygelse om att den egna definitonen av feminism är den enda riktiga.

I tidigare diskussioner har vi kommit fram till den minsta gemensamma nämnaren för all feminism, nämligen att 1. kvinna har varit och är till stor del generellt sett underordnade män social, ekonomiskt, politiskt, m.m. och 2. att detta bör ändras. Endast på jäif har jag sett någon av dessa punkter ifrågasättas, (främst då punkt 1) men hursomhelst så vill jag nu gå bortom denna smala gemensamma definition och gräva djupare. Jag ser gärna att så många som möjligt deltar och berättar om sin syn på feminismen. Då kommer jag till ett antal fördjupande frågor:

Vad är feminism för dig? Vilka ser du som de främsta orsakerna till och mekanismerna bakom ojämnställdheten mellan kvinnor och män? Vilka uttryck menar du att kvinnors fortsatta underordning tar sig i samhället? På vilket sätt anser du att den upprätthålls? Vad är din tlkning av "patriarkatet" och de uttryck det tar? Genomsyrar den precis allting, och vilka är enligt dig de huvudsakliga problemen som måste överkommas för att uppnå det jämnställda samhället?

Hur anser du att vi ska ta oss vidare from here? Vilka metoder ser du som mest produktiva att använda för att göra samhället mer jämnställt och sprida förståelsen för feministiska perspektiv? Kort sagt, hur ska enligt dig den feministiska kampen se ut; vad för områden bör den främst fokusera på?

Ta gärna god tid och svara så utförligt som möjligt. Jag hoppas att denna tråd ska bidra till att öka förståelsen mellan olika feministiska perspektiv och att vi ska få mer kunskap om vad det är som driver var och en av oss och varje persons egen definition av den feministiska kampen, och därigenom bryta ner dogmatismen till förmån för respekt för varje debattörs feministiska defintion och visioner :).
Inlägget uppskattas av Blindalina, fredriktomte och udd

#2  Sv: Feministisk kamp för dig; definition och lösningar samusaran
2011-01-16 23:00:04

Tillägg: notera att den här tråden inte i första hand är till för att debattera om varandras ståndpunkter, utan mer av en tråd för redogörelse och förtydligande av var vi står.

#3  En viktig aspekt Henrik
2011-01-16 23:30:17

Det vore roligt att skriva ett feministiskt manifest eller testamente men i väntan på att det ska bli av vill jag i alla fall ta upp något som jag menar glöms bort, särskilt av JÄIFare. Man påpekar att jämställdheten på många områden nått långt i Sverige och man underförstår att det kommer att förbli så. Men som jag ser det måste jämställdheten vinnas på nytt och på nytt. Ordet backlash får kanske dom flesta att tänka på antifeministiska debattörer men dom tror jag är ett litet problem jämfört med kommersiell och kulturell påverkan i genuskonserverande riktning. Ordet patriarkat får dom flesta att tänka på män i ledande ställning men dom tror jag är ett litet problem jämfört med den ansiktslösa maktsfären inom kommers och kultur.

#4  Sv: Feministisk kamp för dig; definition och lösningar fredriktomte
2011-01-17 13:43:16

Bra initiativ!

samusaran sa:
Vad är feminism för dig?


En verklighetsuppfattning och ett politiskt ställningstagande.

samusaran sa:
Vilka ser du som de främsta orsakerna till och mekanismerna bakom ojämnställdheten mellan kvinnor och män?


I första hand könsroller, i andra hand sexism.

samusaran sa:
Vilka uttryck menar du att kvinnors fortsatta underordning tar sig i samhället?


Underrepresentation i offentliga maktsammanhang och lägre inkomster (varvid följer ett mindre ägande, men såvitt jag förstått är könsskillnaden i ägande inte så stor).

samusaran sa:
På vilket sätt anser du att den upprätthålls?


Återigen primärt könsroller och sekundärt sexism. Vissa strukturella inlåsningseffekter kan tänkas bidra (t.ex. att kvinnors genomsnittliga lönenivå påverkas av att offentliganställda generellt har lägre löner, vilket åtminstone delvis beror på andra faktorer än kön), men ofta förutsätter dessa könsrollskonformistiska val.

samusaran sa:
Vad är din tolkning av "patriarkatet" och de uttryck det tar? Genomsyrar den precis allting, och vilka är enligt dig de huvudsakliga problemen som måste överkommas för att uppnå det jämnställda samhället?


Anser inte att mansdominansen i Sverige är stor nog för att begreppet patriarkat ska vara befogad. I dagens Sverige finns det många områden där makten är hyggligt jämnt fördelad och även en del områden där kvinnor besitter merparten av makten.

samusaran sa:
Hur anser du att vi ska ta oss vidare from here? Vilka metoder ser du som mest produktiva att använda för att göra samhället mer jämnställt och sprida förståelsen för feministiska perspektiv? Kort sagt, hur ska enligt dig den feministiska kampen se ut; vad för områden bör den främst fokusera på?


Jag tror mycket på strukturförändringar på offentlig nivå. Synen på könen utvecklas och förändras hela tiden, så det gäller bara att skapa möjlighet/incitament för människor att gå från ord till handling. Ett axplock åtgärder jag tycker att man borde företa:

- Successivt utöka ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen tills föräldraförsäkringen är helt individualiserad.

- Kvotera in kvinnor i storföretagens styrelser. Fyrtio procent är en rimlig utgångspunkt. Eventuellt kan också detta göras successivt.

- Slopa giftermålsbalken (och följdändra i annan tillämplig lagstiftning) och ersätta den med en ny lag om ekonomisk gemenskap, där inga krav ställs på antal, sexuell läggning eller ens sexualitet.

- Verka för minskad könssegregation på arbetsmarknaden, inte minst inom den offentliga sfären.

- Utreda och åtgärda misstänkt olikbehandling vid myndighetsutövning utifrån kön.

- Ändra regler som gör att barnbidraget automatiskt kommer till mamman.

- Ändra all lagstiftning som inte är könsneutral (som t.ex. att kvinnor bara får kroppsvisiteras av andra kvinnor, men män får kroppsvisiteras av både män och kvinnor).

- Slopa sexköpslagen och verka för en normalisering av sexyrkena (fack, utbildning, säkerhetsföreskrifter, osv).

- Slopa all moraliserande sexlagstiftning, t.ex. förbudet för nära släktingar att ha sex.

- Skriv in i styrmedlen för förskola och skola att könsseparation inte är tillåtet, dvs omklädningsrum, toaletter och andra utrymmen som tenderar att vara könsseparerade ska framledes vara gemensamma (men man ska börja tidigt, redan på dagis, inte tvinga det på barn som redan hunnit vänja sig vid könsseparationen).

- osv.

#5  Sv: Feministisk kamp för dig; definition och lösningar fem2
2011-01-20 13:32:44

Ett feministiskt Manifest eller - gud förbjude - Testamente utlovar(?) Henrik i #3.
Jag kan nog inte erbjuda det men ska försöka ge några meningar om min syn på patriarkatet, som gör att jag gärna skulle vilja se en mer feministisk värld.
Den offentliga sfären har formats av män och kan på sin höjd erbjuda jämlikhet på mannens villkor.
eller med en annan vinkling:
För att bli mannens jämlike måste kvinnan vara lik mannen, göras lik mannen.
Här hittar vi mansrörelsens dilemma:
Kvinnodiskriminering har sitt ursprung i kvinnans solidaritet med mannen i reproduktionen, i familjen. För att män ska kunna jämställas inom denna sfär måste de alltså göras lika kvinnor. Det skapar en lojalitetskonflikt; homosocialiteten utmanas, självbilden hotas, familjen blir som samhället: manligt offentlig, och den privata integriteten hotas.

För att feminismen ska kunna utmana offentlighetens manligt baserade makt, tror jag, krävs att kvinnorna ser sig som en grupp, ett systerskap.
Med makten systerskapet ger grund för, kan sedan männen erövras till kvinnlighet i ’familj och barn’ och jämställdhet uppstå när man erkänner att olikheter har lika värden och ges lika makt.
”Kanske det kan växa fram en ny värld av sådana som är mödrar – antingen de är män eller kvinnor” säger Karin Boye

Att i debatten visa på att män är ett särintresse och inte en naturlig norm tror jag är viktigt
Att gynna systerskapets spridning är viktigt.
I ett så pass ojämställt samhälle som vårt ger effekten av lika behandling olika resultat på män och kvinnor, jmfr t ex skolan.
Insikten att de nu ganska överlevnadshotande offentliga eller politiska systemen bygger på manlighet gör att jag gärna skulle vilja överge den och även om jag kanske inte är en del av systerskapet så vill jag markera mot offentligheten genom att kalla mig feminist och säga nej tack när jag ser manliga privilegier reproduceras eller nyskapas.

#6  Sv: Feministisk kamp för dig; definition och lösningar JemyM
2011-01-21 19:03:05

Feminism för mig följer definitionen på wikipedia (ur Svenska Akademins ordlista); "Feminism är en intellektuell och politisk rörelse för kvinnans fulla ekonomiska, sociala och politiska likställighet med mannen, enligt Svenska Akademiens ordlista (2006)."

Som humanist ser jag det givet att varje individ oavsett kön, sexualitet, hudfärg eller ursprung har en inneboende potential och en dynamisk personlighet, därför är också diskriminering på sådana attribut något som förövar ett samhälle dess resurser. Feminism enligt ovanstående definition överlappar detta mål.

Som akademisk feminist bygger nu mitt genusperspektiv på fyra discipliner, dels den idéhistoriska bakgrunden till västerländskt genus och genusvetenskapernas utveckling, dels den kulturstuderande och kulturkritiska socialantropologin, dels studiet av de sociala strukturerna i sociologin och till sist hur den individorienterade psykologin ser på saken.

Som intergender kommer queerfeminismen och idén om performativitet naturligt för mig, dvs hur könsstrukturer konstrueras efter vår benägenhet att tillskriva relevans till kön varefter maktstrukturer kan växa på ett sådant etikettsättande. Sålunda bygger den primära lösningen för mig att metodiskt och systematiskt ifrågasätta könsstereotyper, könande och könsgeneraliseringar.

Jag följer delvis definitionen; "1. kvinna har varit och är till stor del generellt sett underordnade män social, ekonomiskt, politiskt, m.m. och 2. att detta bör ändras" men varnar för generaliseringar. Maktstrukturer måste studeras intersektionellt. Både kvinnor och män är underställda strukturer, både kvinnor och män har som självmedvetna aktörer brytit mot dessa. Genom ett aktivt förnekande av kvinnors möjlighet till makt och män som inte söker makt, bidrar vi själva till att reproducera strukturerna. Det är också mer relevant för mig att prata om könsideologier, feminitetsideologier, maskulinitetsideologier och betona existensen av många kvinnligheter och många manligheter.

Kunskap är frigörande, därför är medvetandegörandet av hur dessa könsideologier fungerar och verkar första steget att motarbeta dem.

#7  Svenska Akademiens ordlista om "feminism" Henrik
2011-01-21 19:48:03

Wikipedia har fel. Så här står det i SAOL från 2006:

feminism: rörelse för kvinnors jämställdhet med män.

I Svenska Akademiens ordbok från 1924 står det så här:

feminism: åskådning som hävdar o. rörelse som arbetar för kvinnans fulla (ekonomiska, sociala o. politiska) likställighet med mannen, kvinnoemancipation(en), kvinnorörelse(n).

#8  Sv: Feministisk kamp för dig; definition och lösningar JemyM
2011-01-21 21:26:46

Nationalencyklopedin fungerar lika bra för mig;
Feminism; rörelse och åskådning bestående av flera olika inriktningar med den gemensamma målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Vad som förenar all feminism är att man vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/eller könstillhörighet.
Inlägget uppskattas av Blindalina

Du måste bli medlem för att få skriva i forumet.

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg mig


Vill du bli medlem?
Glömt lösenordet?
Problem med inloggning?